Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/12)31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ 
ÜRÜNLERİNİİTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/12)

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1de yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan tüketiciürünlerinin ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya ilişkin hükümler

MADDE 3  (1) Ek-1de yer alan ürünlerin; 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan BazıTüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ, 20/4/2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesineİlişkin Tebliğ ile 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde belirlenen şartlara uygun olması gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen uygunluğa ilişkin denetimler risk analizi yöntemiyle yapılır. Söz konusu denetimlere ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir.

Yaptırımlar

MADDE 4  (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında; 29/9/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5  (1) 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/38) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin ekleri için tıklayınız