Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 
 
 
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ 
Bu Yönetmeliğin amacı; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali ile bu sertifika kapsamında faydalanılacak izinli gönderici, izinli alıcı, ithalatta yerinde gümrükleme, onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları, beyanın kontrolüne yönelik kolaylaştırmalar, emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile bu uygulama ve kolaylaştırmalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptali ile gümrük mevzuatından kaynaklanan diğer basitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
Onaylanmış kişi statüsü uygulamasının sona erdirilmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında düzenlenmiş olan tüm A sınıfıve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri 1/1/2017 tarihi itibariyle geri alınır ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yapılan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine ilişkin yeni başvuru talepleri reddedilir. 1/1/2017 tarihinden önce geçerlilik süresi dolan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine ilişkin güncelleme talepleri belge geçerlilik tarihi en geç 1/1/2017 olacak şekilde kabul edilir.
(2) 77 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamında, 97 nci maddenin birinci fıkrasıuyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin eşyasının taşınmasına ilişkin hükümler 1/1/2017 tarihine kadar uygulanır.
 
 
                                  Yönetmelik için lütfen linki tıklayınız.                                
                                   http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140521-5.htm
                               
   Yönetmelik ekleri için lütfen linki tıklayınız. 
        http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140521-5-1.pdf