Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No:1)

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ)
(SERİ NO: 1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin ve bu kişiler hesabına gümrük idarelerinde doğrudan veya dolaylı temsil yoluyla işlem yapma yetkisini haiz kişilerin bilgilerinin elektronik ortamda takibi ve kontrolü ile bu bilgilerden risk analizi yapılması, inceleme ve soruşturmalarda yararlanılması amacıyla kullanılan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kayıtların yapılması, güncellenmesi ve gümrük idaresince kontrolüne ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5 inci, 10 uncu, 62 nci, 225 inci ve 226 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yükümlü kayıt ve takip sisteminin işleyişi
MADDE 3 – (1) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi web tabanlı olarak çalışmakta olup elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişi veya temsilcileri tarafından BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan link üzerinden giriş yapılır ve aşağıda yer alan bilgiler elektronik imza ile imzalanarak sisteme kaydedilir:
a) Elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numarası, adı soyadı, adresi, elektronik posta adresi, sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, tüzel kişiler için; vergi numarası, firma unvanı, adresi, elektronik posta adresi, sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, MERSİS numarası, bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü ve varsa kayıtlı elektronik posta adresi.
b) Elektronik ortamda beyanda bulunma işlemlerini doğrudan veya dolaylı temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirmek isteyen gerçek/tüzel kişilerin hesabına gümrük işlemi yapmaya yetkili kıldıkları temsilcilerin T.C. Kimlik Numaraları, elektronik posta adresleri, her bir temsilci için temsil yetkisinin başlangıç ve bitiş tarihleri, temsil türü, vekâletname tarihi, vekâletname sayısı, varsa müşavirlik şirketinin vergi numarası ve unvanı.
(2) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine yapılan kaydın onaylanması için gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından gümrük idaresine başvuruda bulunulur. Başvuru yapılan gümrük idaresi tarafından sisteme girilen bilgiler ve başvuru ekinde yer alan belgeler kontrol edilerek onay veya ret işlemi yapılır.
(3) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kayıt yapıldıktan sonra kaydedilen bilgilerin değişmesi veya vekâlet sürelerinin uzatılması durumunda sistemde gerçek/tüzel kişi veya kaydı yapan temsilci tarafından güncelleme veya vekâlet süre uzatımı işlemi yapılır. Farklı kişilere doğrudan veya dolaylı temsil yetkisi verilmesi durumunda ise gerçek/tüzel kişi veya yeni temsilci tarafından sisteme vekâlet kayıt işlemi yapılır.
(4) Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde mevcut kayıt üzerinde yapılan güncelleme ve vekâlet süre uzatımı işlemlerinin onaylanması için gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından gümrük idaresine başvuruda bulunulur. Başvuru yapılan gümrük idaresi tarafından sisteme girilen bilgiler ve başvuru ekinde yer alan belgeler kontrol edilerek onay veya ret işlemi yapılır ve ret halinde gerekçesi sisteme kaydedilir.
(5) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine yapılan vekâlet kayıtlarının iptal işlemi, başvuru ve onay işlemine tabi olmaksızın sistem üzerinden gerçek/tüzel kişi veya kaydı yapan temsilci tarafından gerçekleştirilir.
(6) Gerçek/tüzel kişinin sistemdeki kaydının tümüyle iptal işlemi başvuruya ve gümrük idaresinin onayına tabidir.
(7) Gümrük idarelerince, ihtiyaç duyulması halinde, Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine yapılan kayıtlar her zaman sorgulanabilir. Sistemde gerçek/tüzel kişi veya temsilciye ilişkin kayıtların doğru ve güncel olmadığının tespit edilmesi halinde de gümrük idaresince güncelleme, vekâlet süre uzatımı, kayıt iptal işlemleri yapılır.
Yükümlü kayıt ve takip sistemine kaydolma ve bilgileri güncel tutma zorunluluğu
MADDE 4 – (1) Elektronik ortamda beyanda bulunacak veya hesabına beyanda bulunulacak gerçek/tüzel kişilerin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydolması zorunludur.
(2) Doğrudan veya dolaylı temsil suretiyle başkası hesabına beyanda bulunacak kişilerin ve haiz oldukları temsil yetkisine ilişkin bilgilerin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydedilmesi zorunludur.
(3) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydedilmiş olan bilgilerin doğru ve güncel olmasından gümrük işlemi yapan gerçek/tüzel kişiler ve/veya temsilcileri sorumludur.
(4) Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde onaylı kaydı olmayan gerçek/tüzel kişilerin elektronik ortamda beyanda bulunmasına müsaade edilmez.
(5) Elektronik ortamda beyanda bulunma işlemlerini doğrudan veya dolaylı temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirmek isteyen gerçek/tüzel kişilerin, Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde onaylı kaydı olmayan doğrudan veya dolaylı temsilcileri aracılığıyla işlem yapmasına müsaade edilmez.
(6) BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak gerçek/tüzel kişiler ve temsilcileri tarafından Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi üzerinden gümrük idaresince yapılan onay ve ret işlemleri ile ret gerekçesi sorgulanabilir.
Aranacak belgeler, başvuru şekli ve yeri
MADDE 5 – (1) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine ilk defa kaydolacak gerçek/tüzel kişi veya temsilci tarafından sisteme girilen bilgilerin onaylanmasını teminen, gerçek kişilerin nüfus cüzdanı, pasaport, onaylı nüfus kayıt örneği vb. kimliği tevsik edici belge ile tüzel kişilerin ise güncel Ticaret Sicil Gazetesinin ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı suretleri veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylı örneği ile birlikte herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulur.
(2) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydı ve onayı yapılmış olan gerçek/tüzel kişiyi doğrudan ve dolaylı temsil yetkisine haiz kişilerin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine yapılan kaydının onaylanması için gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği’nin 561 inci maddesinde belirtilen temsil yetkisini tevsik edici belgeler ile birlikte herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulur.
(3) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine ilk kayıt ve onay işlemi yapıldıktan sonra kaydedilen bilgilerin değişmesi, yükümlü tarafından farklı kişilere doğrudan ve/veya dolaylı temsil yetkisi verilmesi, gerçek/tüzel kişinin kaydının iptali veya verilen temsil yetkilerinin sürelerinin uzatılması durumunda gerçekleştirilen değişikliklerin onayı için söz konusu değişikliği gösterir birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen belgeler ile birlikte gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulur.
Gümrük idaresince başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine yapılan kaydın, mevcut kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin onaylanması için sisteme girilen bilgileri ya da yapılan değişiklikleri tevsik edici 5 inci maddede belirtilen belgeler ile gümrük idaresine yapılan başvuru, başvurunun gümrük idaresinin evrak kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde incelenerek sonuçlandırılır ve ibraz edilen belgeler genel hükümlere göre muhafaza edilir.
(2) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine yapılan kayıt ve mevcut kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin onaylanması için başvuru yapılan gümrük idaresi tarafından sisteme girilen bilgiler ve başvuru eki belgeler kontrol edilerek belge ve bilgilerde uyumsuzluk veya eksiklik görülmemesi halinde sistemden onay verilir.
(3) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine yapılan kayıt ve mevcut kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin onaylanması için başvuru yapılan gümrük idaresi tarafından, sisteme girilen bilgiler ve başvuru eki belgelerin kontrolü neticesinde belge ve bilgilerde uyumsuzluk veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde sistemde ret işlemi yapılarak ret gerekçesi sisteme kaydedilir.
Güncelleme, vekâlet süre uzatımı, kayıt iptal işlemleri
MADDE 7 – (1) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine yapılan kayıt gümrük idaresince onaylanana kadar sisteme kaydedilmiş olan bilgilerde değişiklik yapılabilir.
(2) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydedilen ve onaylanan gerçek/tüzel kişi genel bilgilerinin değişmesi durumunda gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından değişikliğin olduğu tarihten itibaren on iş günü içinde sistemde gerekli kayıt ve değişiklikler yapılarak yapılan kayıt ve değişikliklerin onayı için herhangi bir gümrük idaresine güncelleme başvurusunda bulunulur.
(3) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydedilen ve kaydı onaylanan temsilcilere verilmiş olan temsil yetkilerinin sürelerinin uzatılması veya farklı kişilere doğrudan ve/veya dolaylı temsil yetkisi verilmesi durumunda gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından sistemde gerekli değişiklikler yapılarak onay için derhal herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulur.
(4) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydedilen ve kaydı onaylanan temsilcilere verilmiş olan temsil yetkilerinin geri alınması durumunda vekâlet kayıt iptal işlemi herhangi bir onay işlemine tabi olmadan gerçek/tüzel kişi veya kaydı yapan temsilcisi tarafından derhal sistem üzerinden gerçekleştirilir. Gerçek/tüzel kişinin sistemdeki kaydının tümüyle iptal edilmesinin gerektiği durumlarda gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından sistemde kayıt iptal işlemi yapılarak onay için derhal herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulur.
Müeyyide
MADDE 8 – (1) Diğer yasal düzenlemelerle ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, 7 nci maddenin ikinci fıkra hükmü uyarınca sistemde gerekli değişiklikleri veya güncellemeleri yapmadığı tespit edilen gerçek/ tüzel kişi ve/veya temsilcisi hakkında durumu tespit eden gümrük idaresince Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına göre işlem yapılır.
(2) Diğer yasal düzenlemelerle ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, 7 nci maddenin dördüncü fıkra hükmü uyarınca vekâlet kayıt iptal işlemini yapmadığı tespit edilen gerçek/tüzel kişi ve/veya temsilcisi hakkında durumu tespit eden gümrük idaresince Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına göre işlem yapılır ve sistemde açıklama girilerek kayıt iptal işlemi yapılır.
Yetki
MADDE 9 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü), bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, Tebliğde belirtilen veri alanlarında her türlü değişikliği yapmaya, zorunlu hallerde Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde onaylı kayıt bulundurma zorunluluğunu askıya almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 10 – (1) 03/03/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:81) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin;
a) 4 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 10 uncu maddesi Tebliğin yayım tarihinden dört ay sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.