GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (MAHRECE İADE) (SERİ NO:2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MAHRECE İADE) (SERİ NO:4) (R.G.: 25.04.2013-28628)GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (MAHRECE İADE) (SERİ NO:2)NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(MAHRECE İADE) (SERİ NO:4)

MADDE 1  30/6/2002 tarihli ve 24801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Mahreceİade) (Seri No:2)nin 3 üncü maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Antrepo beyannamesi tescil edilmiş eşyanın geri gönderilmesi

Diğer taraftan, antrepo rejimi hükümlerine göre beyannamesi tescil edilmiş ancak taşıttan tahliyesine henüz başlanmamış veya tahliyesine başlanmış olmakla birlikte antrepoya alınması tamamlanmamış eşyanın herhangi bir nedenle geri gönderilmek istenilmesi durumunda birinci fıkra hükümleri uygulanır. Bu durumdaki eşyanın taşıüstünde muayenesinin yapılamadığı hallerde, eşyanın tahliye edilmeyen kısmı için ibraz edilen taşıma belgeleri üzerinden beyana uygun olduğu tespit edildikten sonra bu madde hükümleri uygulanır.

MADDE 2  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.