Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ

AÇIKLAMA NOTLARI) (SERİ NO: 4)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 5)

MADDE 1 – 11/2/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:4) Eki Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının “8543.70.90.00.17 Elektronik ve kontrollü tütün ısıtıcısı” başlıklı bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tütün mamullerinin yakılmaksızın, yanmanın başlamadığı bir sıcaklığa kadar ısıtılması sonucu ortaya çıkan kimyasal içeriğin solunarak tüketilmesi prensibine dayanan, sigara yerine kullanılan sıcaklık kontrollü cihazlardır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ, yayımı (11/03/2017) tarihinde  yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.