Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No 103GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 103)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:28.01.2013 tarihli, 28542 sayılı R.G.

366/1-2 

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğ, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamı telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No      Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1          Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

2          Ankara Gümrük Müdürlüğü

3          Halkalı Gümrük Müdürlüğü

4          Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

5          Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

6          Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

7          Erenköy Gümrük Müdürlüğü

8          İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

9          Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

10        Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

11        İzmir Gümrük Müdürlüğü

12        Gebze Gümrük Müdürlüğü

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 4 –(1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 


4 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28931

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 103)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 112)

MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Motorlu kara taşıtı imalatçısı firmalar, motorlu kara taşıtı imalatında kullanılmaya mahsus telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini, bu eşyaların geldiği yer gümrük müdürlüklerinden yapabilirler.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.