GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ SERİ NO 3 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞGÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME) SERİ NO: 3

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’ndan: 05.12.2009 tarihli ve 27423 sayılı R.G.

 

 

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin ithalat vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin işlemler; gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 123 ila 127 nci maddeleri ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 308 ila 327 nci ve 370 ila 375 inci maddeleri uyarınca bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilir. (06.06.2013 tarihli ve 28669 sayılı R.G. Güm.Kont.Altında İşleme Seri No 4 Tebliğ ile değişik)[1]

İzin başvurusu ve iznin verilmesi

MADDE 2 – (1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi izin başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu ekinde yer alan form ile bu Tebliğin ekinde yer alan işleme faaliyetinin yapılacağı yerdeki yetkili gümrük müdürlüğüne, yetkili gümrük müdürlüğünün bulunmaması halinde işleme faaliyetinin yapılacağı yere en yakın yetkili gümrük müdürlüklerine yapılır. (06.06.2013 tarihli ve 28669 sayılı R.G. Güm.Kont.Altında İşleme Seri No 4 Tebliğ ile değişik)[2]

(2) Başvuru sırasında verilen bilgilerin yetersiz görülmesi halinde ek bilgi ve belgeler istenebilir.  

(3) Gümrük müdürlüğünce izin Gümrük Yönetmeliğinin 56 no.lu ekinde yer alan form kullanılarak verilir.

(4) Yazılı talep üzerine iznin yenilenmesine veya bazı bölümlerinin değiştirilmesine izin verilebilir.

(5) Rejim kapsamında getirilen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202 nci maddesi uyarınca teminat alınır.

(6) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi beyannamesi izin veren gümrük müdürlüğünce tescil edilir. (06.06.2013 tarihli ve 28669 sayılı R.G. Güm.Kont.Altında İşleme Seri No 4 Tebliğ ile eklenmiştir)

İznin geçerlilik süresi, süre uzatımı, beklenmeyen hal ve mücbir sebep

MADDE 3 – (1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin iznin geçerlilik süresi, ekonomik şartlar, başvuru sahibinin özel şartları ve işleme faaliyetinin özelliği dikkate alınarak iki yılı aşmamak üzere belirlenir. İzin düzenlenirken, işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi için gereken süre dikkate alınarak, işlenmiş ürünlerin, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için gerekli süre tespit edilir. Sürenin başlangıcı iznin verildiği tarihtir.

(2)  Süre sonu ise izin belgesi süresinin bittiği ayın son günüdür. Bu süreler mücbir sebep ve beklenmeyen hallerde veya izin sahibi tarafından ileri sürülen haklı gerekçelere bağlı olarak üç aya kadar uzatılabilir.

(3) Gümrük Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin gümrük kontrolü altında işleme izin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, iznin süresi uzatılabilir. (06.06.2013 tarihli ve 28669 sayılı R.G. Güm.Kont.Altında İşleme Seri No 4 Tebliğ ile değişik)[3]

(4)  Mücbir sebep ve beklenmeyen haller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle tevsik edilir.

(5) Firmaların mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden yararlanabilmeleri için en geç izin süresi sonundan itibaren bir ay içerisinde izni veren gümrük müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen sürede yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

(6) Mücbir sebep ve beklenmeyen haller nedeniyle izin kapsamında ithal edilen eşyanın, yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle ispat edilmesi durumunda, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında verilen izin, bu eşyanın işlenerek serbest dolaşıma sokulması aranmaksızın kapatılır. (06.06.2013 tarihli ve 28669 sayılı R.G. Güm.Kont.Altında İşleme Seri No 4 Tebliğ ile değişik)[4]

İzin belgelerinde değişiklik ve başvuru sahibinin sorumluluğu

MADDE 4 – (1) Gümrük kontrolü altında işleme izin belgelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bütün talepler izni veren gümrük müdürlüklerince sonuçlandırılır.

(2) İzin başvurusunda bulunan kişi, başvuru belgesini imzalayıp sunmakla; başvuru belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, başvuru belgesiyle birlikte verilen belgelerin güvenilirliğinden, gümrük işlemleriyle ilgili bütün yükümlülüklere uymaktan dolayı sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

(3) İzin verilebilmesi için, iznin verilebilmesine ilişkin tüm şartların başvuru sahibince yerine getirilmesi ve bunun kanıtlanması gerekir.

(4) Rejimin kullanılmasına ilişkin şartlar verilen izinde belirtilir. İzin hak sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya çıkan ve iznin devamını, içeriğini veya gümrük gözetimini etkileyebilecek her türlü gelişmeyi izni veren gümrük müdürlüğüne bildirmek zorundadır. (06.06.2013 tarihli ve 28669 sayılı R.G. Güm.Kont.Altında İşleme Seri No 4 Tebliğ ile değişik)[5]

Rejimin sonlandırılması

MADDE 5 – (06.06.2013 tarihli ve 28669 sayılı R.G. Güm.Kont.Altında İşleme Seri No 4 Tebliğ ile değişik)[6] (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydıyla, rejimin ibrasında Gümrük Yönetmeliğinin 374 ve 375 inci maddelerinde belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğine yönelik olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporu Gümrük Yönetmeliğinin 325 inci maddesi gereğince izin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde gümrük müdürlüğüne sunulur.

(2) İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanname yetkili başka bir gümrük müdürlüğüne de verilebilir.

İkincil işlem görmüş ürünlere uygulanacak işlemler

MADDE 6 – (1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın işlenmesi sırasında ortaya çıkan ekonomik değeri haiz ikincil işlem görmüş ürünler talep halinde;

a) Tasfiyeye tabi tutulabilir.

b) Yeniden ihraç edilebilir.

c) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabilir.

d) Mahrece iade edilebilir.

e) İmha edilebilir.

Teminat iadesi

MADDE 7 – (1) İzni veren gümrük müdürlüğünce,

a) Rejim kapsamındaki eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde serbest dolaşıma girdiğinin,

b) İkincil işlem görmüş ürünler için bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen işlemin yapıldığının,(06.06.2013 tarihli ve 28669 sayılı R.G. Güm.Kont.Altında İşleme Seri No 4 Tebliğ ile değişik)[7]

c) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca izin verilen eşyanın telef veya kaybının, tespiti halinde teminat iade edilir. (06.06.2013 tarihli ve 28669 sayılı R.G. Güm.Kont.Altında İşleme Seri No 4 Tebliğ ile eklenmiştir)

Cezai müeyyide

MADDE 8 – (1) Ceza koyan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin süresinin bitimini takiben bir ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 3/h bendi uyarınca işlem yapılır.

(2) Rejim kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben iki ayı aşmayan süre içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 4/h bendi uyarınca işlem yapılır. 

(3) Yukarıda belirtilen süreler dahilinde işlemleri bitirilmeyen eşya ile rejim hükümlerinin ihlali halinde  Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Yetki

MADDE 9 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.(06.06.2013 tarihli ve 28669 sayılı R.G. Güm.Kont.Altında İşleme Seri No 4 Tebliğ ile değişik)[8]

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 10 –  (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 10/2/2000 tarih ve 23960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

 

 

 

EK

GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİNLERİ VERMEYE YETKİLİ

GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ LİSTESİ

1- Adana Gümrük Müdürlüğü

2- Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü

3- Antalya Gümrük Müdürlüğü

4- Bursa Gümrük Müdürlüğü

5- Çanakkale Gümrük Müdürlüğü

6- Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü

7- Denizli Gümrük Müdürlüğü

8- Derince Gümrük Müdürlüğü

9- Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü

10- Doğubeyazıt Gümrük Müdürlüğü

11- Erenköy Gümrük Müdürlüğü

12- Erzurum Gümrük Müdürlüğü

13- Eskişehir Gümrük Müdürlüğü

14- Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

15- Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü (03.08.2013 tarihli, 28727 sayılı R.G. GGT (Güm.Kontrolü Altında İşleme) Seri No 5 ile eklenmiştir)

16- Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü[9]

17- Gemlik Gümrük Müdürlüğü

18- Halkalı Gümrük Müdürlüğü

19- Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

20- Hopa Gümrük Müdürlüğü

21- İpekyolu Gümrük Müdürlüğü

22- İskenderun Gümrük Müdürlüğü

23- İzmir Gümrük Müdürlüğü

24- Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

25- Karabük Gümrük Müdürlüğü

26- Malatya Gümrük Müdürlüğü

27- Manisa Gümrük Müdürlüğü

28- Mersin Gümrük Müdürlüğü

29- Samsun Gümrük Müdürlüğü

30- Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü

31- Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

32- Trabzon Gümrük Müdürlüğü

33- Van Gümrük Müdürlüğü

34- Dilovası Gümrük Müdürlüğü[10]

35- Biga Gümrük Müdürlüğü

 [1] Mülga; MADDE 1 – (1)  Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin işlemler; gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 123 ila 127 nci maddeleri ve 7/10/2009 tarihli 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 308 ila 327 nci ve 370 ila 375 inci maddeleri uyarınca bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilir.

[2] Mülga; (1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi izin başvurusu  Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu ekinde yer alan form ile bu Tebliğin ekinde yer alan gümrük müdürlüklerine yapılır.

[3] Mülga; (3) 29/9/2009 tarihli 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 111 inci maddesinde belirtilen mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin gümrük kontrolü altında işleme izin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, iznin süresi uzatılabilir.

[4] Mülga; (6) 29/9/2009 tarihli 15481 sayılı Kararın 111 inci maddesinde belirtilen mücbir sebep ve beklenmeyen haller nedeniyle izin kapsamında ithal edilen eşyanın, yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybının ispat edilmesi durumunda, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında verilen izin, bu eşyanın işlenerek serbest dolaşıma sokulması aranmaksızın kapatılır.

[5] Mülga; (4) Rejimin kullanılmasına ilişkin şartlar verilen izinde belirtilir. İzin hak sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya çıkan ve iznin devamını veya içeriğini etkileyebilecek her türlü gelişmeyi izni veren gümrük müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

[6] Mülga; MADDE 5 – (1) Rejimin ibrasında Gümrük Yönetmeliğinin 374 ve 375 inci maddelerinde belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğine yönelik olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporu Gümrük Yönetmeliğinin 325 inci maddesi gereğince izin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde gümrük müdürlüğüne sunulur.

(2) Rejime ilişkin gümrük beyannamesi izni veren gümrük müdürlüğüne verilir. Ancak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine  tabi tutulmasına ilişkin beyanname yetkili başka bir gümrük müdürlüğüne de verilebilir.

[7] Mülga; b) İkincil işlem görmüş ürünler için bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen işlemin yapıldığının, tespiti halinde, teminat iade edilir.

[8] Mülga; MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

[9] “Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü” ibaresi 06.06.2013 tarihli ve 28669 sayılı R.G. Güm.Kont.Altında İşleme Seri No 4 Tebliğ ile değiştirilmiştir

[10] 33 ve 34.sıradaki gümrük idareleri 06.06.2013 tarihli ve 28669 sayılı R.G. Güm.Kont.Altında İşleme Seri No 4 Tebliğ ile eklenmiştir