Gümrük Beyannamesinin İptali Hakkında GenelgeFormun Üstü


 
 
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 73421605-010.06.02
Konu : Gümrük Beyannamesinin İptali
 
GENELGE
(2013/8)
 
BİLGE Sisteminde gümrük beyannamesi iptalleri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 64 ncü maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 123 ila 128 inci maddelerine istinaden yapılmaktadır.
 
BİLGE Sisteminde gümrük beyannamesinin muayene işlemleri tamamlanana kadar idarece iptal işlemi gerçekleştirilebilmekte; beyannamenin sonraki aşamalarda iptal edilmek istenmesi durumunda ise Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden statü değişikliği talep edilmesi ve bu değişikliğin anılan Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde iptal işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.
 
Bununla birlikte, BİLGE Sisteminde yapılan çalışma sonucunda; muayene işlemleri bitirilmiş veya vergileri ödenerek/teminata bağlanarak muhasebe işlemleri tamamlanmış ithalat ve antrepo beyannameleri ile herhangi bir transit beyannamesi, çıkış bildirimi veya TIR İhracat özet beyanda beyan edilmemiş ihracat beyannamelerinin Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne statü değişikliği talebinde bulunulmaksızın doğrudan idarece iptal edilebilmesine olanak sağlanmıştır.
 
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 64 ncü maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 123 ila 128 inci maddelerine istinaden yapılacak iptal işlemlerinin aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yerine getirilmesi gerekmektedir:
 
1- Yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin iptali talebinde bulunulması halinde öncelikle yükümlünün gümrük idaresine iptal talebini içeren bir dilekçe ile başvurması ve bu talebin gümrük idare amirince uygun görülmesi halinde beyannamenin iptal edilmesi gerekmektedir.
 
Gümrük beyannamesinin Gümrük Kanunu’nun 70 inci maddesine istinaden gümrük idaresince yükümlü talebi olmaksızın re’sen iptal edilebilmesi içinöncelikle gümrük idare amirinin iptal kararını uygun görmesi, ardından beyannamenin iptal edilmesi gerekmektedir.
 
2- Bu Genelge kapsamına giren gümrük beyannamelerinin iptal işlemleri, idare amirince görevlendirilecek personel tarafından beyannamenin statüsü değiştirilmeksizin gerçekleştirilecektir.
 
3- Bu Genelge kapsamında ihracat beyannamelerinin iptal edilebilmesi için, ihracat beyannamesinin BİLGE Programı Detaylı Beyan modülünde veya NCTS uygulamasında tescil edilmiş bir transit beyannamesinde yahut BİLGE Programı Özet Beyan modülünde tescil edilmiş bir çıkış bildiriminde veya özet beyanda açma yapılmamış ve “çıkabilir” statüde olması gerekmektedir.
 
4- Beyannamede iptal işlemlerinin gerçekleştirilme usulüne lişkin teknik detaylar Bakanlığımız intranet adresinde “BİLGE İşlemleri” sekmesi altında bulunan rehberde yer almaktadır.
 
5- İptal edilecek beyannamenin başka bir gümrük beyannamesi, özet beyan veya elektronik ortamda gerçekleştirilmiş diğer işlemlerle bağlantılı olması durumunda, bunların kontrol edilmesi gerekmekte olup söz konusu belge veya işlemlerde gerekli düzeltmeler yapılmadan beyanname iptal edilmeyecektir.
 
Örneğin 5300 rejim kodlu bir beyannamenin tutanakla kapatıldığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu beyannamenin iptal edilebilmesi için öncelikle tutanağın iptal edilmesi gerekmektedir.
 
6- Bir gümrük beyannamesinin iptal edilmesinin ardından, iptal edilen beyanname muhteviyatı eşya için yükümlü tarafından yeni bir beyannamenin tescil edilmesi halinde, tescil edilen yeni beyannamenin 44 numaralı alanına iptal edilen beyannamenin sayısının/tarihinin girilmesi gerekmektedir.
 
7- BİLGE Sisteminde iptal işleminin geri alınması mümkün olmadığından, iptal işlemini yapan memur tarafından gerekli dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.
 
8- Gümrük idare amirleri gümrük beyannameleri iptallerinin yukarıda belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerçekleştirilmesini teminen gerekli önlemlerin alınmasını sağlamakla ve yapılan iptal işlemlerini sorgulama ekranlarından düzenli olarak sorgulayarak işlemlerin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin denetimini yapmakla sorumludur.
 
12/08/2011 tarihli ve 2011/12 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Formun Altı