Gübrelerin İthaline İlişkin Uygulama Genelgesi 2017/1 

Amaç
MADDE 1 – (1) Gübre ithalat işlemlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) 31/12/2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 2017/1 sayılı İthalat Tebliği ekinde yer alan Ek-5/A ve Ek-5/B’de G.T.P ve tanımları belirtilen ürünler ile Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünleri kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu genelge, 03/06/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi, 29/03/2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik, 31/12/2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 2017/1 sayılı İthalat Tebliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu genelgede geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
c) İl Müdürlüğü: İl gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünü,
ç) G.T.P: Gümrük tarife pozisyonunu,
d) G.T.İ.P : Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
ifade eder.
Uygunluk yazısı/İthalat ön izni /Kapsam dışı yazısı düzenlenecek ürünler
MADDE 5 – (1) Ek-5/A’da G.T.P.’leri ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından uygunluk /ithalat ön izni/kapsam dışı yazısı düzenlenir. Uygunluk/ithalat ön izni/kapsam dışı yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir.
(2) Ek-5/B’de G.T.P ve tanımları belirtilen ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, İl Müdürlükleri tarafından uygunluk yazısı/kapsam dışı yazısı düzenlenir. Uygunluk/kapsam dışı yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir.
(3) Avrupa Birliğinde serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyanın gümrük işlemlerinin kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip; söz konusu maddeye ait EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporu, ithalatçı tarafından on beş iş günü içinde bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne verilir.
Uygunluk yazısı düzenlenmeyecek ürünler
MADDE 6 – (1) Ek-5/A ve Ek-5/B’de G.T.İ.P.’leri ve tanımları belirtilen ürünlerden 2834.21, 2834.29.80.11.00, 2834.29.80.12.00, 2834.29.80.19.00, 3824.84.00.00.00, 3824.85.00.00.00, 3824.86.00.00.00, 3824.87.00.00.00, 3824.88.00.00.00, 3824.99.92.00.39, 3824.99.93.00.19 ve 3824.99.96.90.68 G.T.P’.lerinde yer alanların gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, bu ürünlerin ithali sırasında uygunluk yazısı ibrazı zorunlu değildir.
Uygunluk/Kapsam dışı yazısının iadesi
MADDE 7 – (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca Ek-5/A kapsamında olan ürünler için BÜGEM’e, Ek-5/B kapsamında olan ürünler için firma merkezinin bulunduğu il müdürlüklerine verilir.
Uygunluk/kapsam dışı /ithalat ön yazısı izni için başvuru esasları
MADDE 8 – (1) 29/03/2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” kapsamındaki ürünlerin ithalat ön izin belgesi/kapsam dışı yazısı başvuruları, söz konusu yönetmelik hükümlerine göre BÜGEM’e yapılır.
(2) Kimyevi gübre ithalatlarında firmalar uygunluk/kapsam dışı yazısı başvurusunu, Ek-5/A’da G.T.P.’leri ve tanımları belirtilen ürünler için BÜGEM’e, Ek-5/B’de G.T.P ve tanımları belirtilen ürünler için firma merkezlerinin bulunduğu il müdürlüklerine yaparlar.
(3) Ek-5/A ve Ek-5/B’de G.T.P’leri ve tanımları belirtilen kimyevi gübrelerin ithalat başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir.
                        a) Müracaat Dilekçesi
                        i. İl müdürlüklerine yapılacak başvurular için başvuru dilekçesi (Ek-1) ve Kimyevi Gübre İthalat İzni Müracaat Formu (Ek-6),
                        ii. BÜGEM’e yapılacak başvurular için başvuru dilekçesi (Ek-2) ve Kimyevi Gübre İthalat İzni Müracaat Formu (Ek-6),
                        iii. Kimyevi Gübre İthalat İzni Müracaat formuna G.T.İ.P numaralarının yazılması zorunludur.
                        b) Tarımsal amaçlı ithalatlarda başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içerisinde düzenlenmiş, ürüne ait analiz raporunun/sertifikasının aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylı sureti,
                        c) Faturanın/Proforma faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti,
                        d) İlgili döner sermaye hesabına yatırılan ücret dekontunun aslı,
 
Başvurunun değerlendirilmesi ve uygunluk/ ithalat ön izin /kapsam dışı yazısının düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) 29/03/2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” kapsamındaki (Ek-19’da yer alan ürünler hariç) ürünlerin ithalat ön izin /kapsam dışı yazıları, söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre BÜGEM tarafından düzenlenir.
(2) Kimyevi gübre ithalatlarında;
(a) Başvuru dilekçesi ekinde yer alması gereken belgelerin eksik olması veya dilekçe ekinde sunulan belgelerde bilgi eksikliğinin olması durumunda firmaya eksikliğin belirtildiği eksik bilgi/belge yazısı düzenlenir.
(b) Bu genelge ekinde yer alan Ek-5/A kapsamındaki ürünler için BÜGEM tarafından (Ek-4 veya Ek-7), Ek-5/B kapsamındaki ürünler için il müdürlükleri tarafından (Ek-3 veya Ek-8) uygunluk/kapsam dışı yazıları düzenlenir.
(c) Uygunluk yazısı başvurularında başvuru dilekçesinde tip ismi belirtilen ürüne ait analiz raporundaki/sertifikasındaki değerlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu kontrol edilir. Uygun olması durumunda fatura veya proforma faturadaki miktar üzerinden uygunluk yazısı düzenlenir. Uygunluk yazısı sadece tarımsal amaçlı gübre ithalatları için düzenlenir.
(ç) Ek-5A ve Ek-5/B ‘de G.T.P’leri ve tanımları belirtilen sanayinin çeşitli dallarında(Cam, Seramik, Metal, Kimya, Patlayıcı, Gübre Hammaddesi v.b ) kullanılmak üzere ithal edilecek kimyevi gübre ithalatlarında ve laboratuvar, deneme, gösteri amaçlı veya elli kilogram/litrenin altında olan parti teşkil etmeyen kimyevi gübre ithalatlarında ürünün ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğuna bakılmaksızın;
Ek-5/A kapsamındaki ürünler için BÜGEM tarafından Kapsam Dışı (Ek-7) yazısı,
Ek-5/B kapsamındaki ürünler için il müdürlükleri tarafından Kapsam Dışı (Ek-8) yazısı düzenlenir. Kapsam dışı yazısı düzenlenen ürünler için TSE(Türk Standartları Enstitüsü) analizi istenmez.
Kapsam dışı yazısı Ek-5/A ve Ek-5/B de G.T.P’leri ve tanımları yapılan ürünlerin tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere ithal edilmek istendiğinde düzenlenir.
Ek-5/A ve Ek-5/B de G.T.P ‘leri ve tanımları yer almayan ürünler için Kapsam Dışı yazısı düzenlenmez.
(d) Eğer Ek-5/A ve Ek-5/B de G.T.P ‘leri ve tanımları yer almayan ürünler için başvuru yapılırsa, yapılan başvurularda;
Başvurulan G.T.P ve tanımın Ekonomi Bakanlığı İthalat Tebliği(2017/1) Ek-5/A ve Ek-5/B de yer almadığının belirtildiği bir yazı düzenlenir.
Uygunluk yazısı/ithalat ön izni süresi
MADDE 10-(1) Bu genelge ekinde yer alan Ek-5/A ve Ek-5/B kapsamındaki ürünler için düzenlenen uygunluk yazıları/ithalat ön izinleri, yıl içerisinde kalmak kaydıyla düzenlendiği tarihten itibaren 6 (Altı) ay geçerlidir. Eğer uygunluk yazısının düzenlendiği tarihte yılın bitimine 6(Altı) aydan daha az süre kaldıysa uygunluk yazısının süresi düzenlendiği yılın sonuna (31 Aralık) kadardır. Kapsam dışı yazısı süresizdir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 11 – (1) 13/04/2016 tarih ve 8413 Sayılı Bakanlık Makamı’ndan alınan Olur ve bu Olur’a istinaden yayımlanan 2016/02 sayılı Gübre ithalatına İlişkin Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Genelge Bakan Olur’u tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Genelge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür

 

Ek Dosyalar