Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5)’nde Değişiklik YapılmaGIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ
ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE
DENETİMİ: 2016/5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/28)

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) başlıklı listeye eklenen 0504.00 GTİP numaralı ürün için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar) başlıklı listede değiştirilen 0504.00 GTİP numaralı ürün için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğe ekli Ek-1/A sayılı Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) başlıklı listenin sonuna aşağıdaki satır eklenmiştir.

0504.00
 
 

Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç)(taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) (yem amaçlı olanlar hariç)


MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekli Ek-1/B sayılı Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar) başlıklı listede yer alan 0504.00 GTİP numaralı satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

0504.00
 
 

Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç)(taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) (yem amaçlı olanlar)


MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür