Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Hk.

Duyuru Özeti:


Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi : Gümrük Kanununun ilgili madde hükümlerine göre yapılacak geri verme ve kaldırma başvuruları kapsamında, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesi uyarınca ibrazı gereken ve anılan Yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan “Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu” ve Forma eklenmesi gereken belgelerin elektronik ortamda ibraz edilmesine olanak tanıyan bir sistemdir.

Geri verilmesi gereken amme alacakları ile ilgili olarak gümrük idaresine yapılacak başvurular, geri verme talepli veya geri verilmesi gereken amme alacağının Ticaret Bakanlığı’nın muaccel hale gelmiş borçlarına mahsup edilmesi talepli olması gerekmektedir.

Geri verme ve kaldırma başvuruları kapsamında; yükümlülerin kesinleşmiş borçlarının olup olmadığı hususunda ibraz edilmesi gereken ve anılan 2 Seri nolu Tahsilat İşlemleri Tebliğinin 9 no.lu ekinde yer alan örneğe uygun yazının anılan sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması ve başvuruya eklenmesine imkan sağlayan bir düzenleme yapılmıştır.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


EK : 9

T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
………….GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
……………………kabul tarihli/sayılı geri verme müracaatıma ilişkin olarak;
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında gümrük idarelerine muaccel hale gelmiş borcum yoktur.
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında gümrük idarelerine muaccel hale gelmiş borcum vardır. Aynı Kanunun 23 üncü maddesine göre borcuma mahsuben geri verme işleminin yapılmasını istiyorum.
 
Gereğini arz ederim. …../…../…..
 
 Adı Soyadı/Unvanı
İmzası
  
T.C. Kimlik No : 
Vergi Kimlik No : 
Kurumlar Vergisi No : 
Mahsubu Talep Edilen Borca İlişkin Bilgiler : 

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net