Genelge 2011-44 Dahilde İşleme Rejiminde gözetim uygulaması olmayacağı, ikincil işlem görmüş ürün ve çevre katkı payı tahsiliÇevre Katkı Payı tahsilatına konu mal, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/7) Eki listelerde belirtilen yakıtlar ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atık ve Metal Hurdalara Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri (2011/3, 2011/23) Eki listelerde belirtilen atık ve hurdalar olarak tanımlanmıştır.

Ancak, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşya söz konusu Tebliğler ekinde yer alan atık ve metal hurdalar ise bahse konu eşyanın ithalatı esnasında çevre katkı payı ödenmesi halinde, söz konusu atık/hurdanın işlenmesi sonucu yine mezkur tebliğler ekinde yer alan atıklar ve hurdaların ikincil işlem görmüş ürün olarak elde edilmesi ve bu ürünün serbest dolaşıma girişinde ikinci kez çevre katkı payının ödenmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, ithal edilen eşyanın yurt içinde islenmesinden veya herhangi bir isçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu atık/metal hurda özelliği kazanması veya bu eşyadan atık ve metal hurda olarak ikincil işlem görmüş ürün elde edilmesi ve bu ürünün serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi halinde çevre katkı payının tahsil edilmesi gerekmektedir.

 T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.21.0.GGM.0.16.01.00-10.06.01                                                  23.09.2011

Konu   : 386/1-3

Tasarruflu Yazılar          1

 

GENELGE

2011/44

 

 

Bakanlığımıza intikal eden firma taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda, uygulamada ortaya çıkan problemlerin çözümüne ilişkin olarak muhtelif konularda bir düzenleme yapılması, 2010/1025 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Geçici 16 ncı maddesinin süresinin 13 Mayıs 2011 tarihi itibariyle son bulması nedeniyle bahse konu karara ilişkin olarak hazırlanan 22/04/2011 ve 2011/24 sayılı Genelgemizin yürürlükten kaldırılmasına ihtiyaç hasıl olmuştur.

Bu çerçevede;

1- DIR kapsamında ithali yapılan eşyanın “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2011/1 sayılı Tebliğ” kapsamında olması halinde, 2005/8391 sayılı DIR Kararı’nın “Şartlı Muafiyet sistemi” başlıklı 5 nci maddesi uyarınca dahilde işleme rejimi kapsamında ithali yapılan eşyanın ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayacağı hüküm altına alındığından, bahse konu Tebliğ kapsamında gözetim önlemine tabi eşyanın şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithalinde gözetim önleminden muaf tutulması gerekmektedir.

2- Dahilde işleme rejimi kapsamında asıl işlem görmüş ürün yanında elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali halinde aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

a) İthali kontrole tabi yakıt, atık veya hurda niteliğindeki ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde Çevre Katkı Payının tahsil edilmesi gerekmektedir.

Çevre Katkı Payı tahsilatına konu mal, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/7) Eki listelerde belirtilen yakıtlar ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atık ve Metal Hurdalara Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri (2011/3, 2011/23) Eki listelerde belirtilen atık ve hurdalar olarak tanımlanmıştır.

Ancak, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşya söz konusu Tebliğler ekinde yer alan atık ve metal hurdalar ise bahse konu eşyanın ithalatı esnasında çevre katkı payı ödenmesi halinde, söz konusu atık/hurdanın işlenmesi sonucu yine mezkur tebliğler ekinde yer alan atıklar ve hurdaların ikincil işlem görmüş ürün olarak elde edilmesi ve bu ürünün serbest dolaşıma girişinde ikinci kez çevre katkı payının ödenmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, ithal edilen eşyanın yurt içinde islenmesinden veya herhangi bir isçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu atık/metal hurda özelliği kazanması veya bu eşyadan atık ve metal hurda olarak ikincil işlem görmüş ürün elde edilmesi ve bu ürünün serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi halinde çevre katkı payının tahsil edilmesi gerekmektedir.

b) 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının 5 nci maddesi uyarınca dahilde işleme rejimi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak eşya ithal edilebileceği gibi yurt içinden de temin edilebilir. İkincil işlem görmüş ürünlerin, Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımda bulunan eşyadan elde edilmiş olması halinde, bahse konu ikincil işlem görmüş ürünlerin beyan edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, ikincil işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan eşdeğer eşyaya tekabül eden oranda ithalat yapılmış ise bu ithalattan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 38 inci maddesi dokuzuncu fıkrası uyarınca gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithal edilmesi gerekmektedir.

3- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 116 ncı maddesi çerçevesinde ayniyetinin tespit edilebilir olması şartıyla 2351 rejim kodu ile sergilenmek amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici olarak ihraç edilen değişmemiş eşyanın veya işlem görmüş ürünlerin sergi veya fuarda kesin satısının gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu eşyanın yurda getirilmeksizin işlem yapılabilmesi için 3151 rejim kodu ile beyannamenin tescil edilmesi, beyannamenin 44 no.lu alanında önceki rejime ilişkin beyannamenin tescil numarasının yer alması ve 3151 rejim kodu ile beyan edilen eşyanın 2351 rejim kodu ile geçici ihraç edilen eşya olduğunun (beyanname ekinde ibraz edilen belge ve bilgilerden) tespit edilmesi gerekmektedir.

4-14/11/2006 tarih ve 2006/22 sayılı Genelgemizin üçüncü bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ifade eklenmiştir.

A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belge sahibi yükümlüler yukarıda belirtilen ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmuşlardır.

5- 07/01/2011 tarihli ve 2011/1 sayılı Genelgenin altıncı fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

1-Eski bilginin kayıtlı olduğu DİİB’nin kapalı olması halinde, yukarıda belirtilen alanlarda yapılacak düzeltme işlemleri, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan ilgili kalemindeki eşyaya ilişkin bilginin eski belgenin taahhüt hesabının kapatılması esnasında kullanılmadığına ilişkin ilgili İhracatçı Birliğinden teyit alınması,

2- Gümrük mevzuatı ve sair mevzuat açısından uygun bulunması,

3- Yeni satır kodunun ait olduğu DİİB’in ihracat/ithalat listesinin ilgili satırında kayıtlı eşyaya ilişkin bilgilerle birlikte belge üzerinde kayıtlı diğer bilgilerin, beyannamede kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğunun tespit edilmesi,”

6-14/10/2009-2009/106, 22/04/2011-2011/24 tarih ve sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ali NURAL

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

 

DAĞITIM

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri