Finansal kiralama yoluyla alınan iş makinesinin yurt dışına ihraç edilmesi durumunda iade talebiT.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı  :   39044742-KDV.11-601

Konu:   Finansal kiralama yoluyla alınan iş makinesinin yurt dışına ihraç edilmesi durumunda iade talebi

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, finansal kiralama yoluyla temin edilen iş makinesinin sözleşme süresi bitimini müteakiben şirketinize devredileceği, söz konusu makinenin ihraç edilmesi halinde kira faturalarında hesaplanan katma değer vergisinin ihracat istisnası kapsamında yüklenilen vergi olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 11/1-a maddesinde de ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin KDV den istisna edildiği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 32 nci maddesinde ise 11 inci madde ile vergiden istisna edilen işlemlerle ilgili fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre iade edileceği belirtilmiştir.

Öte yandan, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 4 üncü maddesinde, finansal kiralama sözleşmesinin kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğinin, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşme olduğu; 9 uncu maddesinde de finansal kiralama konusu malın mülkiyetinin kiralayan şirkete ait olduğu; ancak taraflarca sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının malın mülkiyetini satın alma hakkını haiz olacağının kararlaştırabileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, finansal kiralamaya konu malın mülkiyeti sözleşme süresince finansal kiralama şirketine ait olup, sözleşmede öngörülmesi halinde ise sözleşme süresinin bitiminde malın mülkiyeti kiracıya geçmektedir.

 Finansal kiralama sözleşme süresinin bitiminde şirketinize teslim edilen mala ait hesaplanan KDV nin, bu malın ihraç edilmesi halinde yüklenilen KDV olarak kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, söz konusu malın teslim alınmasından önce ödenen kira bedellerine ait hesaplanan KDV nin ise ihracat istisnası kapsamında yüklenilen vergi sayılmasına imkan bulunmamaktadır.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.