Ekonomiyi Kiltleyen Çevre Tebliği Değiştirildi (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 2015/29)

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

VE DENETİMİ: 2015/3)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/29)
 

MADDE 1 ‒ 31/12/2014 tarihli ve 29222 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nin 6 ncımaddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) 11 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında gerçekleşen ithalata ilişkin çevresel kontroller, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) 39.01 ila 39.14 GTİP’li (39.03 hariç) maddelerin ek-1’deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği ek-8’de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilir. İlgili gümrük idarelerince Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgileri aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. Diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmaz.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.