Ekonomi Bakanlığı’nın Dahilde İşleme Rejimi / A.TR Dolaşım Belgesi Konulu YazısıEge İhracatçı Birliklerinin yayımladığı Ekonomi Bakanlığı’nın Dahilde İşleme Rejimi/A.TR dolaşım Belgesi konulu yazısı aşağıda yer almaktadır.
Yazıda; “Dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük
beyannamelerinde, beyannamenin diğer kalemlerine ait A-TR ve EUR1 dolaşım belgesi bilgisinin, ilgili kalemler yerine sehven beyannamenin birinci kalemine kaydedildiği, ihracat gümrük beyannamesinin birinci kaleminde yer alan A-TR ve EUR1 dolaşım belgelerinin içeriğinde, bu  dolaşım belgelerinin diğer kalemleri de kapsadığının anlaşıldığı hallerde, dahilde işleme izin belgesi taahhüt kapama işlemlerinde söz konusu dolaşım belgelerinin diğer kalemler için de geçerli kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır.” denilmektedir.

 

Sayı : 75577333-TİM.EİB.GSK.00.8/5625                                                                                    İzmir, 25/06/2015
Konu : Dahilde İşleme Rejimi/ A.TR Dolaşım Belgesi
Sayın Üyemiz,
T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Bakanlığa yapılan vaki başvurularda dahilde
işleme rejimi (DİR) otomasyon uygulaması ithalat ve ihracat listelerinde “A.TR Dolaşım Belgesi”ne ait aşağıda ifade olunan farklı durumlar hakkında tereddüt oluştuğu ifade edilmektedir. Konuya ilişkin Bakanlıkları görüş ve değerlendirmeleri aşağıda sunulmaktadır:
1- DİR Otomasyon Sistemi Gerçekleşen İhracat Listesi excel listesinde “A.TR” sütununda
A.TR numaralarına ait veriler yer alıyorken yine aynı excel listesinin “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” sütunlarında dolaşım belgelerine ait herhangi bir bilginin bulunmaması tabii bir durumdur. Zira, gümrük beyannamesi kapsamında işlem gören A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgelerine ilişkin kodların, beyannamenin kullanılan belge ile ilgi alanına girilmesi gerekmektedir.
Doğru kodların, beyannamedeki doğru alana girilmesi durumunda bu bilgiler bahse konu excel listesinde “A.TR” sütununa alınmakta ve bu sütuna alınan veriler tekrar “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” alanında bulunmamaktadır. Ancak, doğru alana kaydı yapılmayan bilgilerin, “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” alanına manuel olarak kaydının yapılması, mükerrerliğe sebep olmaktadır. Bu çerçevede, DİR Otomasyon Sistemi Gerçekleşen İhracat Listesi excel listesinde “A.TR” sütununda A.TR numaralarına ait verilerin yer aldığı durumlarda, aynı verilerin “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” alanında da yer alması gerekmemektedir.
2- DİR Otomasyon Sistemi Gerçekleşen İhracat Listesi excel listesinde “A.TR” sütununda
A.TR numaralarına ait veriler yer almıyorken, yine aynı excel listesinin “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” sütunlarında dolaşım belgelerine ait bilginin bulunduğu durumda ise; bahse konu alana, firma beyanına istinaden veri girişi yapıldığından, “A.TR” alanında yer alması gereken bilginin beyannamenin 44 numaralı hanesinde bulunması kullanıcı hatası olarak nitelendirilebilir. Bu nevi durumlarda “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” sütunlarında yer alan A.TR numaralarına ait verilerin, “A.TR” sütununa kaydedilmesi gerekmektedir.
3- DİR Otomasyon Sistemi Gerçekleşen İhracat Listesi excel listesinde “A.TR” sütununda
A.TR numarası yerine “Ön Statü Eklidir, Ekli Liste” vb. ifadeleri yer almasına rağmen, yine aynı excel listesinin “Açıklama 44 beyan ve/veya 44 kalem” sütunlarında dolaşım belgelerine ait kaydedilmiş herhangi bir bilginin bulunmaması, A.TR kodunun beyannamedeki ilgili alana doğru bir biçimde girişinin yapılamamasından kaynaklanan bir durumdur. Bu durumda yine kullanıcı hatası nedeniyle A.TR kodu yerine girilen kodların karşılığı olan belgeler sisteme tanımlanmaktadır. Bahse konu durumun çözümüne yönelik olarak, bölge müdürlüklerinin gümrük idaresinden doğru A.TR bilgisinin yanlış girilen bilgi ile değiştirilmesi yönünde işlem tesis edilmesini talep etmeleri gerekmektedir.
4- Yukarıdaki ilk iki maddede ihracat beyannameleriyle ilgili olarak ifade edilen hususların
ithalat beyannameleri için de tatbik edilmesi mümkün bulunmaktadır.
5- Dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde, beyannamenin diğer kalemlerine ait A-TR ve EUR1 dolaşım belgesi bilgisinin, ilgili kalemler yerine sehven beyannamenin birinci kalemine kaydedildiği, ihracat gümrük beyannamesinin birinci kaleminde yer alan A-TR ve EUR1 dolaşım belgelerinin içeriğinde, bu dolaşım belgelerinin diğer kalemleri de kapsadığının anlaşıldığı hallerde, dahilde işleme izin belgesi taahhüt kapama işlemlerinde söz konusu dolaşım belgelerinin diğer kalemler için de geçerli kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter