DİİB TAAHHÜT HESABININ KAPATILMASI HK.

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda,10/3/2014 tarihli T.C Ekonomi Bakanlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Arasında Veri Paylaşımına ilişkin Protokol çerçevesinde, DİİB ihracat taahhüt hesabının kapatılması kapsamında istenilen evraklar arasında yer alan gümrük beyannamesi asıllarının aranmaması ve beyannamelerin elektronik ortamdaki hali üzerinden işlem tesis edilmesini teminen sürdürülen çalışmaların neticelendirildiği,
Bu itibarla, 1/11/2014 tarihinden önce tescil edilen gümrük beyannamelerinin yer aldığı DİİB’lerin taahhüt kapama işlemlerinin, bir örneği ekte yer alan “Taahhütname”lerin DİİB kullanıcısı firma yetkililerince kaşelenip imzalanarak Bölge Müdürlüklerine teslimi halinde, bahse konu DİİB’ler kapsamı gümrük beyannamelerine ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından DİR Otomasyon Sistemi Vasıtasıyla Ekonomi Bakanlığına elektronik ortamda aktarılan veriler üzerinden tekemmül ettirileceği,
Diğer taraftan, DİİB taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin işlemlerde, gümrük idarelerince kontrolleri tamamlanmış ve onaylanmış olarak DİR Otomasyon Sistemine aktarılan gümrük beyannamelerinde imalatçı ve yan sanayici bilgilerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, beyanname orijinal nüshaları yerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından DİR Otomasyon Sistemine aktartılan, elektronik ortamda yer alan bilgilerin esas alınmasının mümkün bulunduğu, 
Bununla birlikte, A.TR dolaşım belgesi ile menşe ispat belgeleri veya fatura beyanının sonradan düzeltilip düzeltilmediğine veya iptal ettirilip ettirilmediğine ilişkin gümrük idarelerinden ayrıca bahse konu teyitlerin alınmasına gerek olmadığı bildirilmektedir.

 

                                                          T A A H H Ü T N A M E
20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği çerçevesinde, ………………….. adına tanzim edilen ………… tarihli ve ………………. sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi muhteviyatı gümrük beyannamelerine ilişkin olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemi vasıtasıyla Ekonomi Bakanlığına elektronik ortamda aktarılan bilgilerin doğruluğunu, bu bilgiler esas alınarak işlem tesis edildiğini, eksik olan bilgilerin elektronik ortama yansıtılmasının sağlanması ve elektronik ortama aktarılan bu bilgilerin kontrolünün yapılmasını teminen gerekli tedbirlerin tarafımızca alınacağını, herhangi bir vergi kaybına veya kamu zararına mahal vermeden işlemlerin sıhhatli bir biçimde tekemmül ettirilmesinin sağlanacağını, aksi takdirde …………………. vergi numaralı ve ……………………………. unvanlı firmamızın ortaya çıkabilecek zarar ve kayıptan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim.
 
İmza – Kaşe