DİİB kapsamında dikkat edilmesi gerekenler – ( Akdeniz İhr. Birlikleri)Sayı     :  TİM.AKİB.GSK.TEŞVİK.2013/1119-4170                                                                                             08/04/2013

Konu   :  Dahilde İşleme Rejimi Hakkında.

S İ R K Ü L E R

Sayın Üyemiz;

İlgi a) 05/11/2007 tarih, 11034 sayılı sirkülerimiz,

b) 01/06/2010 tarih, 5503 sayılı sirkülerimiz,

c) 12/04/2012 tarih, 4638 sayılı sirkülerimiz,

d) 21/01/2013 tarih, 787 sayılı sirkülerimiz.

İlgi’de kayıtlı sirkülerlerimizde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)’nin kullanılması ve taahhüt hesaplarının kapatılmasında önem arz eden ve DİİB sahibi firmalarımızın dikkat etmesi gereken belli başlı hususlara azami özen gösterilmesi gerektiği hatırlatılmıştı.

Ancak, DİİB taahhüt hesaplarının kapatılması aşamasında yapmış olduğumuz incelemelerde, söz konusu hususlara dikkat edilmemesinden kaynaklanan firma mağduriyetleri ile karşılaşıldığından ve DİİB taahhüt kapatma işlemlerine ait sürecin bir hayli uzadığından, konunun önemine bir kez daha dikkat çekilmesinin yerinde olacağı düşünülmüştür.

İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği çerçevesinde;

  • Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tüm kalemlerine belge satır kodu ile birlikte, belge sahibi firmanın imalatçı-ihracatçı veya ihracatçı sıfatıyla unvanı ve varsa yan sanayici unvanının kaydedilmesi,
  • Mal tanımlarının DİİB’de yer aldığı şekli ile açıkça (cinsi, karışım oranları, boyalı-baskılı olması vb.) ithalat/ihracat GB’leri üzerinde yer alması,
  • DİİB’in “Özel Şartlar” bölümünde yer alan Ekspertiz Raporu Şerhi, Ayniyat Şerhi, İthalata İlişkin Süre Kısıtlamaları vb. ile İkincil İşlem Görmüş Ürün konusunda yapılması gereken işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmış olması,

gerekmektedir.

Konu hakkındaki mağduriyetlerin bertaraf edilebilmesini teminen, belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat/ithalat işlemleri aşamasında yukarıda belirtilen hususlar öncelikli olmak üzere meri mevzuatın ilgili tüm maddelerine gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

Saygılarımla,

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter