Dahilde İşleme İzin Belgesi Hk.Subaşı Gümrük Müşavirliği Dahilde İşleme izin Belgesi departmanı tarafından hazırlanan Dahilde İşleme İzin Belgesine dair Bilgilendirme Formu aşağıda yer almaktadır.
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

DAHİLDE  İŞLEME  İZİN BELGESİ
 
Dahilde İşleme Rejimi Nedir ?
İhraç Ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin Ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak İthal edilmesidir.
 
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNİN FAYDALARI.
 
1.  Hammaddeyi İmalatta Kullanıp İhraç Etmek Kaydıyla.
İthalat Sırasında;

 • Gümrük vergisi ödemezsiniz.
  Örneğin gümrük verisi %3 ise: 100.000 dolarlık ithalatta 3.000 dolar,
 • %6 oranındaki Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) için 6.000 dolar,
 • %18 oranındaki KDV için 18.000 dolar ödemezsiniz.
 • Toplamda 27.000 dolarlık istisnadan yararlanarak, maliyetinizi %27 ucuzlatabilirsiniz.

Yurt İçi Alımlarda;

 • %18 KDV ödemezsiniz.

 
2.  Belgenizi Nasıl Kullanacaksınız;

 • İthalat İçin: İthal edeceğiniz maddelerin Gümrük Vergisi, KDV ve KKDF tutar toplamları kadar teminat mektubu vererek, ödeme yapmadan ithalatınızı yapabilirsiniz.
 • Yerli Hammadde Alımı İçin: Satıcı firmanın, fatura üzerine “Belgenizin tarih ve numarasını yazması ile” KDV istisnasından yararlanabilirsiniz.
 • YMM Raporu (Yeminli Mali Müşavir Raporu): Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yurt içi alım yapan firmaların tecil-terkin kanunu ve mevzuat gereği, taahhüt hesabı kapatma işlemleri sırasında ilgili İhracatçı Birliği’ne kapatma dosyası ekinde yurt içi alımlarını ve buna karşılık yapılan ihracatlarını belgeleyen YMM Raporunu ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

 • YMM Raporu düzenlenmesi ve hazırlanması konusunda Yeminli Mali Müşavirinize ilk fatura kesiminden itibaren bilgi vermeniz gerekmektedir.
 • İmalatçı-ihracatçı firmaların, müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgeleri kapsamında toplam 1 (bir) milyon ABD dolarından az olmamak üzere gerçekleştirdikleri ihracat kadar, indirimli teminat uygulamasından yararlanabilirler. Böylece, ithalat sırasında verilecek teminat oranı %10 olacaktır.

 
3.  Bu Belge ile İlgili Sorumluluklarınız ve Bilmeniz Gerekenler;

 • İthalatın Yapılması: İthalatın belge süresi içinde yapılması zorunludur. İthalat miktarınıza karar verirken, belge süresi içinde ihraç edebileceğiniz kadar ithalat yapmaya özen gösteriniz. Aksi halde elinizde kalan hammaddeler için ödemediğiniz KDV, Gümrük Vergisi ve KKDF tutarlarını cezaları ile geri ödersiniz.
 • İhracatın Yapılması: İhracatın belge süresi içinde yapılması zorunludur. İhraç edilen mamullerin gümrük çıkış beyannamelerine, firmanızın adı ile Dahilde İşleme İzin Belgesi tarih ve numarasının, ilgili satır kodunun yazılması zorunludur. Yazılmazsa ihracatlarınız belgenize sayılmaz. Ayrıca manuel gümrüklerden yapılacak ihracatlar için önceden belgeye özel şart düşülmesi gerekmektedir.
 • İthal ve İhraç Miktarı: Belgenizde yazılı hammaddelerin tümünü ithal veya ihraç etmek zorunda değilsiniz. İthal edilen hammaddenizi, imalatınızda kullanıp ihraç etmeniz yeterlidir. İthal edilmeyen hammadde için ihracat sorumluluğunuz yoktur.
 • Beyannameler: Gümrük giriş ve çıkış beyannamelerinizin okunaklı birer fotokopilerini tarih sırasına göre bir klasörde saklayınız. Her beyannameyi dosya üzerindeki ithal veya ihraç listelerine yazınız. Bunlar kapatma sırasına istenecektir.
 • Telafi Edici Vergi (TEV): DİİB kapsamında, Gümrük Vergili olarak ithal edilen üçüncü ülke menşeli hammaddeden elde edilen ürünlerin, ATR dolaşım belgesi eşliğinde topluluğa üye ülkelere yada dolaşım belgesi düzenlenmesine bağlı vergi doğurmayan kümülasyona tabi ülkelere ihraç edilmesi durumunda, ithalat aşamasında ödenmeyen TEV’in ihracat esnasında ya da belge kapatmasından önce ödenmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili gümrükçünüzü mutlaka uyarınız.
 • İkincil İşlem Görmüş Ürün (İİGÜ):Fire : “İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıklar” olarak tanımlanmaktadır. Üretim sonrası asıl ürün dışında ekonomik değeri olan atık doğuyor ise bu atığın ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce;
 • Gümrük idaresi gözetiminde imhası,
 • Gümrüğe terk edilmesi veya
 • Serbest dolaşıma girişi için vergisinin ödenmesi gerekmektedir.

4.  Dahilde İşleme İzin Belgesinin Kapatılması;Dahilde işleme izin belgelerinin, süre bitiminden itibaren 3 ay içinde kapatma başvurularının yapılması gerekir. Süresi içinde kapatma başvurusu yapılmayan belgeler değerlendirmeye alınmaz.Kullandığınız belgenizin ihracat $ taahhüdünün %50’den fazlasını (bazı sektörler için %80-85) gerçekleştirmeniz veya belgeniz için kapatma başvurusu yapmanız halinde, ikinci dahilde işleme izin belgesini alabilirsiniz.

 
 
 
DİİB  HİZMETLERİMİZ

 • Belge alımı ve kapatılıncaya kadar firmanıza danışmanlık hizmeti vermek,
 • Belge alımını Elektronik ortamda başlatıp , takip edip, sonuçlandırmak,
 • Yerli Hammadde alım faturalarının Elektronik ortamda belgenizden düşümünü yapmak,
              İthalat ve ihracat son durum raporlarını her ay firmanıza bildirmek.
 • Belge süre bitiminden önce ihracat taahhütlerinizle ilgili risklerinizi bildirmek.
 • GTİP madde adı, miktarı ve fiyat değişiklikleri, süre uzatımları, belgenizde şirket adres ve unvan değişiklerini zamanında yapmak.
 • Belge  Kapatma dosyası hazırlanması, takibi ve kapatma işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.

 
 
YENİ BELGE TALEBİ
Firmanız tarafından veya ihracatçı firma aracılığı ile ihracat yapıyorsanız, Dahilde İşleme İzin Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.
Hammadde alımlarınızda; %18 KDV, ortalama %5 Gümrük vergisi, %3 KKDF Fonudesteklerinden yararlanarak ithalat maliyetinizi %26’a kadar düşürebilir,
yerli hammaddelerinizi, %18 KDV ödemeden satın alabilirsiniz.
 
 

 • Belge almadan önce ihracat ve ithalat miktarlarınızı kontrol ederek bilgilendirir. Kapasite raporunuza ve taleplerinize göre, menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar verilmesi.
 • Firmanızın ithal edeceği veya yerli alacağı hammadde ve üretilen mamule göre ihtiyacınızı ve miktarlar hakkındaki bilgileri sorar.
 • Firmanıza ait başvuru evraklarını isteyerek başvuru dosyanızı hazırlar.
 • Dosyanızın ilgili kuruma başvurusunu yapar, kurumdan takip eder ve sonuçlandırır.
 • Belgenizi firmanıza gönderirken, belge ile ilgili haklarınız, sorumluluklarınız, kullanım süresince yapılması gerekenlerin yazdığı kullanma kılavuzunu da ekler.
 • Belgenizin kullanımı aşamasında hammadde ve ihraç ürün miktarlarında, değişiklik istediğiniz takdirde ilgili kurumdan gerekli işlemleri kısa sürede gerçekleştirir.
 • Belgenizin kullanımı aşamasında bildirim yükümlülüklerinizi, firmanızı arayarak, mail, faks veya telefonla hatırlatır, kurumdaki işlemlerinin gerçekleştirir.
 • İhracatınızın tamamlanması halinde, gerçekleşme bilgilerini firmanızdan alır, gerçekleşme durumunu kontrol eder, yeterliliği veya eksikliği hakkında firmanızı bilgilendirir, sorun olmaması halinde belgenizin kapatılması için işlemleri başlatır.
 • Kurum uzmanları ile birlikte kontrol ederek, belgenizin kapatılmasını sağlar.

 
 
BELGE ALIM SÜRECİ

 • Ticari evrakların İhracatçı Birliği’ne müracaat edilerek elektronik ortamda kayıt işlemlerinin yapılması
 • Elektronik ortamda “Yetkilendirme” başvurusunun yapılması
 • İhracatçı Birliği yetkililerinin firmayı ziyaret ederek “Yerinde Tespit” yapmaları
 • İhracat/İthalat taleplerinize göre, kapasite raporunuza uygunluğunun da kontrolü yapılarak sarfiyat hesaplamalarının yapılması ve proje formunun hazırlanması
 • Hazırlanan proje formunun elektronik ortamda kurum başvurusunun yapılması ve takip edilerek sonuçlandırılması
 • Onaylanan belgenin İhracatçı Birliği’nden kağıt dökümün yaptırılması

 
 
BELGE ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

FİRMA TANIMLAMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Dilekçe
2- Kapasite Raporu
3- İmza Sirküleri
4- Ticaret Sicil Gazetesi
5- Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi
6- Firma Tanımlama Formu
7- Taahhütname
8- İhracatçı Birliği Üyelik Yazısı
9- Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (Varsa)
10- Elektrik Faturası
11- SSK Tahakkuk Fişleri
 
 
 
REVİZE İŞLEMLERİ
 
 
İTHALAT VE İHRACAT LİSTELERİNDE MİKTAR ve FİYAT REVİZESİ
 
Miktar Revizesi
İthalat ve ihracat listenizde yer alan mamulleriniz için, ihtiyacınıza uygun olacak şekilde ilave hammadde veya ihraç ürün artışı ya da değişikliği talebinde bulunabilirsiniz.
 
Fiyat Revizesi
İthalat veya ihracatlarınızı belgedeki alış ve satış değerlerine bağlı kalmaksızın yapabilirsiniz.
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki ürünleriniz gümrüğe gelmeden ürün bilgilerini (GTİP, Mamul Adı, Miktarı) kontrol ediniz.
 
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNİN REVİZELERİ
Dahilde İşleme İzin Belgesi değerlerinin veya içeriğinin değiştirilmesidir.
 
Şirket Adres, Unvan ve Vergi Dairesi Değişikliği
Şirket nevi’ nde yapılacak adres, unvan veya Vergi Dairesi değişikliğinin, ithalat ve ihracat aşamasında problem yaratmaması için zamanında revize işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
Değişikliğin yapılmaması halinde yanlış firma veya adrese yapılan bildirimler alınamayacağı için birçok hak kayıplarına uğrayabilirsiniz. Yasaya göre değiştirilmemiş önceki adresiniz kanuni tebliğ adresi olduğundan, size ulaşmamasına rağmen bildirim yapmadığınız için tebliğ edilmiş sayılır.
Tasdikli Suret Çıkartma
Dahilde İşleme İzin Belgesinin ve ekleri olan İthalat-İhracat Listesinin kaybolması halinde, tekrar kağıt dökümün yapılabilmesi için gazete ilanı verilmelidir. Gazete ilanı ile birlikte İhracatçı Birliği’ne başvuru yapılarak tekrar belge çıkarılabilir.
Fotokopi veya noter tasdikli belgelerle ithalat veya yurtiçi piyasadan hammadde alımı yapamazsınız.
 
 
 
 
SÜRE TALEBİ İŞLEMLERİ
 
Dahilde işleme izin belgesi geçerlilik süresi firmanızın işlem yapabileceği yegane süre demektir.
Bu süre içinde yapılmayan işlemler belgenizin kapatılması işlemlerinde dikkate alınmayacaktır.
İhracatınızı zamanında yapabilmek için işlemleri zamanında ve ithalata göre uyumlu olması zorunludur.
Eğer ihracatınızın gerçekleşmesinde sorun yaşayacağınızı düşünüyorsanız, belge kullanımı ve süresini, ithalat ve ihracat şartlarınıza uyumlu hale getirmekte yarar vardır.
Bunun için gerçekleşen ithalat ve ihracat bilgilerinin incelenmesi ve bundan sonra yapabileceklerinizle birlikte değerlendirilerek tedbir alınmasını öneririz.
 
TEŞVİK BELGESİ SÜRE TALEPLERİ
Süre Başvurusu: Belge süresinin bitimine müteakip en geç bir (1) ay içinde başvurulması gerekmektedir.
Süre Uzatma Şartları:Süre uzatmanın şartı, ihracat ve ithalat durumunuza göre değişmektedir. Bu sürelerin tamamı alma hakkınız olan süreler değildir.
Her süre talebinin alınabilmesi için kendisine has şartları vardır.
Belgeniz kapsamında Performans, Süre Kaydırımı, Mücbir ve Haklı Sebep olmak üzere ihtiyacınıza uygun olarak 4 şekilde verilecek süre miktarı yasal bir defaya mahsus olmak üzere belge süresinin yarısı kadardır.

1.     Performans Süresi :
Belge kapsamında öngörülen ihracat taahhüdünüzün USD değerinin %50 sini gerçekleştirmeniz halinde belge orijinal süresinin yarısı kadar daha ek süre alabilirsiniz.

2.     Süre Kaydırımı :
Belgenizin başlangıç tarihi ile ilk ithal tarihiniz arasındaki sürenin, belgenize kullanım süresi olarak eklenmesidir.
Belge kapsamında öngörülen ithalatın veya yerli alımın geç yapılması halinde aradaki süre kadar azami 3 ayı geçmemek üzere belge süresinin başlangıç ve bitiş tarihi uzatılır.

3.     Mücbir sebepler :
Aşağıda belirtilen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, dahilde işleme izin belgesine/dahilde işleme iznine ilave süre verilebilir:
a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın
b) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali
c) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması
d) Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması
e) Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
f) Grev ve lokavt

4.     Haklı Sebep :
Belge kapsamında öngörülen ihracatın gerçekleşmesi ancak ithalatının yapılamaması halinde, ithalatın gerçekleşebilmesi için sadece ithalat süresi belge orijinal süresinin yarısı kadar daha uzatılabilmektedir.

 
 
BELGE KAPATMA İŞLEMLERİ
   
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPATMA BAŞVURUSU İŞLEMLERİ
 
Kapatma Başvurusu Süresi
Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için belge süresi sonundan itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde başvuru yapılması zorunludur. Belge sahibi firmanın 3 (üç) ayın bitimine kadar ihracat taahhüdünü kapatma yapmaması halinde müeyyide uygulanarak belge resen kapatılır.
 
Miktar
Belge kapatma işleminde, ithal edilen hammaddenin üretimde kullanılarak ihracı esastır.
Bu durumun ithal hammadde gümrük giriş beyannamesi ve ihraç mamul gümrük çıkış beyannamesinde ve eklerinde açıkça tespit edilebilmesi gerekir.
Tespit edilemeyen beyannameler kapatma işleminde değerlendirmeye alınmayabilir.
 
Döviz Kullanım Oranı
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar hariç CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranı esas alınır.
(İthalat (CİF $) / İhracat (FOB $) = %80 azami)
 
 
BELGE İPTAL İŞLEMLERİ 
Zamanında büyük ümitlerle alınan her belgenin, başarılı bir çalışma ile ithalat ve ihracat gerçekleşmeleri yapılarak belgenin kapatılabileceği gibi, gerçekleşmeyen ithalat ve ihracat işlemleri için belgenin iptal ettirilmesi firmanızın doğal hakkıdır.
Belgeniz kapsamında ithalat desteklerinden yararlanılmamış olmak kaydıyla hiçbir sorumluluğunuz kalmaz.
Yanlış beyan edilerek belgenin iptal ettirilmesinin tespiti halinde 6183 sayılı devlet alacakları kanununa göre ceza ve faizleri ile birlikte tahsil edilir.
Belgenin iptal başvurusu için gerekli belgeler:
1. Dahilde İşleme İzin Belgesi Aslı ve Ekleri
2. Başvuru dilekçesi
 
 
 
 
 

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE