Çelik Tel ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar7217 GTP altında yer alan çelik tellerin ithalatında 6.000 ton tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatlarda ilave gümrük vergisinden muaf tutulacaktır.
Söz konusu Karar 05/11/2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, 30/06/2016 (30/06/2016 dahil) tarihine kadar geçerli olacaktır.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar – 2015/8188 (05.11.2015 t. 29523 s. R.G.)
 

Karar Sayısı : 2015/8188
Ekli “Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 28/7/2015 tarihli ve 96960 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve  2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ÇELİK TEL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam
MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, çelik telleri üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından ithal edilmek üzere, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyamn ithalatında, karşılarında gösterilen miktarlarda ilave gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

İlave Gümrük Vergisi (%)

7217.10.50.00.12

Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar

Ton

6.000

%0

7217.10.50.00.13

Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar

7217.10.90.00.00

Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler

7217.20.50.00.12

Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar

7217.20.50.00.13

Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar

7217.20.90.00.00

Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler


Uygulama
MADDE 2- (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı tabloda gösterilen ilave gümrük vergisi, bunun dışmda yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergileri uygulanır.
İthal lisansı
MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
Usul ve esaslar
MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.
Diğer mevzuat
MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar, 30/6/2016 (30/6/2016 dâhil) tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı (05/11/2015) tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.