Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/10)31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

BANKNOT VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAKA MAHSUS

KÂĞITLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2014/10)

İthalat işlemleri

MADDE 1  (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (G.T.İ.P.) banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnıçek kağıtları hariç) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Ekonomi Bakanlığının uygunluk yazısıaranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

İthalatı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak eşya

MADDE 2  (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11G.T.İ.Pli yalnız banknot kâğıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kâğıtların ithali sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır.

İthalatı bankalar tarafından yapılacak eşya

MADDE 3- (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.Pliyalnıçek kâğıtlarının ithali sadece bankalar tarafından yapılır.

Uygunluk yazısına tabi eşya

MADDE 4  (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11G.T.İ.Pli yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile 4907.00 G.T.Pli yalnız halka arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası araçlarının  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Sermaye Piyasası Kurulunun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının birörneği gümrük beyannamesine eklenir.

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 5  (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11G.T.İ.Pli diğer kâğıtların ithali için, ek-1de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgeler ile birlikte Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurulur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6  (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtlarıİthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/10) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8  (1)  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ek -1

 

Müracaat Formu

·       G.T.İ.P.

:

·       Madde ismi

:

·       Eşyanın teknik tanımı

:

·       İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks no ve Ankara irtibat telefonu (varsa)

:

·       213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası

:

·       Eşyanın kullanım amacı

:

·       Eşyanın miktarı

:

·       Eşyanın değeri

:

·       Eşyanın menşe ülkesi

:

·       Eşyanın sevk ülkesi

:

·       Eşyanın giriş gümrüğü

:

 

 

Firma Unvanı

        Yetkili İmza

 

 

Aranacak Diğer Belgeler

 

1-Dilekçe

2-Proforma fatura

3-İmza sahiplerinin firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğunu kanıtlayan imza sirkülerinin veya imza beyanının aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti

4-Kıymetli evrakın basımına ilişkin ilgili firma/kuruluşun yetkili organının gerekçeli kararının aslı veya bir örneği

5-İhtiyaç sahibi firma ile basım işlemini yapacak matbaa işletmecisi arasında basım işleminin yapılmasına ilişkin sözleşmenin aslı veya bir örneği

6-Yabancı ülkelere ait kıymetli evrakların ülkemizde bastırılması halinde,  ihtiyaç sahibi kurum/kuruluş ile basım işlemini yapacak matbaa işletmecisi arasında basım işleminin yapılmasına ilişkin belgelerin aslı veya bir örneği

7-Gümrük muayenelerine esas teşkil edecek şekilde, kâğıdın ayrıntılı teknik özelliklerinin belirtildiği belgeler

8-Firma unvanının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicil memurlukları tarafından onaylı sureti (Bakanlığa, varsa unvan ve adres değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her birinin ibrazı gerekmektedir.)