AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞIAKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI’na göre ana başlıklar halinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.(Eğer bu şekliyle resmi gazete’de yayımlanırsa)

 

ü  Tebliğ eki listeler yeniden düzenlenmiştir.

ü  Uygunluk yazısı başvuru tarihi olan 24.06.2013 iptal edilmiş, yeni tarihin duyurulacağı belirtilmiştir.

ü  Söz konusu tebliğin yürürlüğe giriş tarihi olan  01.07.2013 iptal edilmiş, yeni yürürlük tarihi  01.01.2014 olarak belirlenmiştir.

ü  Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin temininde, temin edilecek ürünün sevkiyat başına net 250 kilogramı aşmaması halinde uygunluk yazısından muaf olacağı hükme bağlanmıştır.

ü  Ek-2 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin yurt içinden temininde ve azami 250 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde ithal edilen ürünler için uygunluk yazısından muaf olacağı hükme bağlanmıştır.

ü  Uygunluk yazısı alımı için gerekli olan  “teyit yazısı” daha net olarak tanımlanmıştır. “ç) Kapasite raporunu düzenleyen sanayi odasından son altı ay içerisinde alınmış teyit yazısı (Ek- 4),”

 

Bilgilerinize,                             DUYURU

Bilindiği üzere Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 24/04/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğde, 20/06/2013 tarihinde Kurul Kararı ile ekli Taslakta yer alan değişikliklerin yapılması kararlaştırılmıştır.

 

Tebliğ çerçevesinde uygunluk yazısı almak üzere 24/06/2013 tarihinde başvuru yapılmaması gerekmekte olup, yeni başvuru tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI

 

MADDE 1 – (1) 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 “a) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü: Bu Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si kapsamında yer alan maddeleri,”

 

MADDE 2- (1) Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin, Tebliğin beşinci maddesinde yer alan durumlar hariç olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilebilmesi için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gerekir.”

(2) Aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sanayiciler, en fazla üç ithalatçıya yetki vermek suretiyle, uygunluk yazısı talebinde bulunabilir.”

 

MADDE 3 – (1) Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin temininde, temin edilecek ürünün sevkiyat başına net 250 kilogramı aşmaması halinde uygunluk yazısı aranmaz.”

(2) Aynı Tebliğin 5 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş ve fıkra numaraları teselsül ettirilmiştir.

“Ek-2 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin yurt içinden temininde ve azami 250 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde ithal edilen ürünler için uygunluk yazısı aranmaz.”

 

MADDE 4 – (1) Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kapasite raporunu düzenleyen sanayi odasından son altı ay içerisinde alınmış teyit yazısı (Ek- 4),”

 

MADDE 5 – (1) Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı verilen ürünleri yurt içinde üreten kişiler, bu ürünlere ilişkin olarak yaptıkları satışları, ayın 15’ine kadarki dönem için ay sonuna, ayın 15’inden sonuna kadarki dönem için takip eden ayın 15’ine kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bildirimler; alıcının unvanı, uygunluk yazısı tarih ve sayısı, fatura tarih ve sayısı, ürün adı, ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, satış miktarı yer alacak şekilde Ek-8’deki tablo kullanılarak yapılır.”

MADDE 6 – (1) Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.”

 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ekleri, bu Tebliğin ekinde yer alanlarla değiştirilmiştir.

 

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

                                     Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri-1                                    

 

G.T.İ.P. Nosu

Tanımı

2707.10

Benzol (benzen)

2707.20

Toluol (toluen)

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (çözücü nafta)

2707.99.99.00.00

Diğerleri

2710.12.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.12.15.00.19

Diğerleri

2710.12.21.00.00

White spirit

2710.12.25.00.00

Diğerleri

2710.12.41.00.00

Oktanı (RON) 95’den az olanlar

2710.12.45.00.19

Diğerleri

2710.12.49.00.19

Diğerleri

2710.12.51.00.00

Oktanı (RON) 98’den az olanlar

2710.12.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (çözücüler)

2710.12.90.00.19

Diğerleri

2710.19.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.15.00.00

2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.25.00.19

Diğerleri

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2710.19.31.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.35.00.00

2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.43.00.28

Diğerleri

2710.19.46.00.28

Diğerleri

2710.19.47.00.18

Diğerleri

2710.19.48.00.19

Diğerleri

2710.19.51.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.55.00.00

2710.19.51.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.62.00.29

Diğerleri

2710.19.64.00.29

Diğerleri

2710.19.68.00.29

Diğerleri

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.99.00.21

Spindle Oil

2710.19.99.00.22

Light Neutral

2710.19.99.00.23

Heavy Neutral

2710.19.99.00.24

Bright Stock

2710.19.99.00.98

Diğerleri

2710.20.11.00.19

Diğerleri

2710.20.15.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler

2710.20.17.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler

2710.20.19.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler

2710.20.31.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçmeyenler

2710.20.35.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler

2710.20.39.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 1’i geçenler

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

2901.10.00.90.11

Hekzan

2901.10.00.90.12

Heptan

2901.10.00.90.13

Pentan

2902.11.00.00.00

Siklohekzan

2902.20.00.00.00

Benzen (benzol)

2902.30.00.00.00

Toluen (toluol)

2902.41.00.00.00

o-Ksilen

2902.42.00.00.00

m-Ksilen

2902.44.00.00.00

Ksilen izomerleri karışımları

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

 


EK-2

 

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri-2

 

GTİP No.

Ürün Tanımı

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları                                       

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler kalıp çıkarma yağları

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar                                           

2710.19.99.00.25

Diğer Madeni Yağlar

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin

veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

3403.19.90.00.00

Diğerleri

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.99.00.00.00

Diğerleri