7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Hk.

Duyuru Özeti:

Kamuoyunda Af Kanunu/Torba Yasa olarak da adlandırılan, 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 12.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Kanun metninde gümrük vergi ve cezalarına ilişkin öne çıkan hususlar derlenmiştir.


Kapsam :

31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileriidari para cezalarıfaizlergecikme faizlerigecikme zammı alacakları, düzenlemenin kapsamına girmektedir.

Bu kapsamdaki;
 • Kesinleşmiş,
 • Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan, 
 • İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan,
alacakların yapılandırılacağı düzenlenmektedir.

Kanunun tanımlar kısmında “Gümrük Vergileri” tanımına yer verilerek kapsam daha açık bir şekilde ifade edilmektedir.


Gümrük Vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip ve tahsil edilen gümrük vergisidiğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü, ifade eder.

Kesinleşmiş Alacaklar

Yapılandırma kapsamına giren gümrük vergileri ile birlikte, bunlara bağlı hesaplanması gereken faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi durumunda;
 • Asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,
 • Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri kapsamında kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin belirlenen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, kalan %50’sinin,
 • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile Yİ-ÜFE ile hesaplanacak tutarların ödenmesi şartıyla, kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,
Tahsilinden vazgeçilmektedir.


 
Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar

Kesinleşmemiş alacaklarda; alacağın bulunduğu safhaya göre değişen farklı yapılandırma planları bulunmakla birlikte özetle;

Vergilerin %50’si ile buna ilişkin Yİ-ÜFE oranıyla hesaplanacak faizin ödenmesi şartıyla,
 • vergi aslının %50’sinin
 • vergi aslına bağlı cezaların tamamının,
Tahsilinden vazgeçilir.

12.023.2023 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da aynı hükümler geçerli olacaktır.
 • vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin
 • eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarının %85’inin
Tahsilinden vazgeçilir.

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Vergilerin %50’si ile buna ilişkin Yİ-ÜFE oranıyla hesaplanacak faizin ödenmesi şartıyla,
 • vergi aslının %50’sinin
 • vergi aslına bağlı cezaların tamamının,
 • vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin
 • eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarının %85’inin
Tahsilinden vazgeçilir.

Başvuru Zamanı & Taksitle Ödeme İmkanı

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilmekte olup, taksitlendirme yapılması halinde vade süresine göre değişen katsayılar uygulanmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 
Not: Özellikle gümrük alacaklarına dair daha detaylı açıklamaların yer alacağı uygulama Tebliğinin yakın zamanda yayımlanması beklenmektedir. 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz