7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Hk.

Duyuru Özeti:

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun metninde gümrük vergi ve cezalarına ilişkin öne çıkan hususlar derlenmiştir.


 • Kapsam :
30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileriidari para cezalarıfaizlergecikme faizlerigecikme zammı alacakları,

Düzenlemenin kapsamına girmekte olup,

Bu kapsamdaki KesinleşmişKesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan,  İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan alacakların yapılandırılacağı düzenlenmektedir.

Kanunun tanımlar kısmında “Gümrük Vergileri” tanımına yer verilerek kapsam daha açık bir şekilde ifade edilmektedir.

Gümrük Vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip ve tahsil edilen gümrük vergisidiğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü, ifade eder.


 • Kesinleşmiş Alacaklar
Yapılandırma kapsamına giren gümrük vergileri ile birlikte, bunlara bağlı hesaplanması gereken faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi durumunda;

 • Asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,
 • Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri kapsamında kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin belirlenen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, kalan %50’sinin,
 • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile Yİ-ÜFE ile hesaplanacak tutarların ödenmesi şartıyla, kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,

Tahsilinden vazgeçilmektedir.

 • Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar
Kesinleşmemiş alacaklarda; alacağın bulunduğu safhaya göre değişen farklı yapılandırma planları bulunmakladır.

 • Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda, tahakkukun %50 si ile buna isabet eden tutara, Yİ-ÜFE oranının uygulanması ile hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, tahakkukun %50 si ile cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir. İdari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da aynı hüküm uygulanmaktadır.
 • Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklardaSadece gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin dava açılmış olması hâlinde;
  • Terkin
  • Tasdik veya tadilen tasdik
  • Bozma kararı

gibi sürecin durumuna göre değişen oranlarda indirimler sunulmaktadır.

 • İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler
İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerde;

 • vergi aslının %50’sinin
 • vergi aslına bağlı cezaların tamamının,
 • vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin
 • eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarının %85’inin
T
ahsilinden vazgeçilir.

 • Kendiliğinden Beyan
Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının, tahsilinden vazgeçilir.

 • Başvuru Zamanı & Taksitle Ödeme İmkanı
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilmekte olup, taksitlendirme yapılması halinde vade süresine göre değişen katsayılar uygulanmaktadır.

Not: Düzenlemenin kapsamının daha önceki yapılandırma kanunlarına nazaran daha geniş tutulduğu dikkate alındığında (kesinleşmiş alacaklarla sınırlı değildir) firma risklerinin analiz edilerek bu imkandan faydalanılabilir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net