7143 Sayılı Kanun ve Uzlaşma Talepleri Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: 7143 Sayılı Kanun ve Uzlaşma Talepleri Hakkında

Duyuru Özeti:

Gümrükler Genel Müdürlüğü, 7143 sayılı Kanun ve 4458 sayılı Kanun’un uzlaşma hükümlerinden yararlanan firmalar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin gümrük idarelerine yönelik 85593407 sayılı dağıtımlı yazı göndermiştir. 

Bahse konu yazıda 7143 sayılı Yapılandırma Kanun’un;

• 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının  7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlendiğine,

• 7143 sayılı Kanun’un yayımı tarihi itibariyle; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacakların da yapılandırma hükümlerinden yararlanacaklarına,

• Kanun’un 3 üncü ve 4 üncü maddesi kapsmından yararlananların ayrıca 4458 sayılı Kanunun uzlaşma hükümlerinden yararlanamayacaklarına, 

Dair hükümlerine atıf yapılmış,

Bu itibarla, halihazırda Bölge Müdürlüklerine uzlaşma başvurusunda bulunmuş olan firmalardan, başvuruları konusu alacaklar için 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacaklarının bildirilmesinin istenilmesi ve işlemlerin de gelecek cevaplara göre tekemmül ettirilmesi gerektiği talimatlandırılmıştır

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.