5402.46 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan “Poliesterlerden Kısmen Çekimli İplik – POY” Tanımlı Eşyanın İthalatında Dampinge Karşı Önlem Uygulan
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tekstil

Konu: 5402.46 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan “Poliesterlerden Kısmen Çekimli İplik – POY” Tanımlı Eşyanın İthalatında Dampinge Karşı Önlem Uygulanması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5402.46 gümrük tarife pozisyonu altında tasnif edilen “poliesterlerden kısmen çekimli iplik” ürününe yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2018/23 sayılı Tebliğ, 21.06.2018 tarihli 30455 sayılı Gazete’de yayımlanmıştır.  

5402.33 GTP altında tasnif edilen PTİ ürününde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin söz konusu ürünün üretim sürecinde kullanılan yarı mamul POY ithal edilmek suretiyle etkisiz kılındığı iddiasıyla yapılan başvuru üzerine, ÇHC, Hindistan, Malezya, Endonezya, Çin Tayvanı, Tayland ve Vietnam menşeli/çıkışlı 5402.46 GTP altında tasnif edilen POY ürününe yönelik olarak 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/5) ile önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma kapsamında 4/8/2017 tarihli ve 30144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/20) ile soruşturma konusu ülkeler menşeli/çıkışlı ithalata yönelik olarak geçici önlemler yürürlüğe konulmuştur.

Tebliğ’in “Sonuç ve Karar” başlıklı 10 uncu maddesi ile; yürütülen soruşturma sonucunda, POY ithalatında gerçekleşen önemli düzeydeki artışın, PTİ’de yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin yerli üretim dalı üzerindeki iyileştirici etkisini azaltığı değerlendirilmekte olup, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile, aşağıdaki tabloda GTP, eşya tanımı, menşe/çıkış ülkeleri ve firma unvanları belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

Tebliğ’in “Geçici Önlemlerin Kesin Olarak Tahsili” başlıklı 11 inci maddesi ile; Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) hükümlerine istinaden alınmış olan teminat şeklindeki geçici önlemlerin kesin önlemlere dönüştürüldiğü,kesinleşen önlemlerin Kanunun 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde tahsil edileceği ve kesinleşen önlemlerin daha önce alınan geçici önlemlerden yüksek olduğu haller için fark tahsil edilmeyeceği, düşük olduğu haller için ise farkın geri ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
 

ÖNEMLİ NOT: TEBLİĞ’İN 10 UNCU MADDESİNDE YÜRÜRLÜĞE KONULAN KARARA İLİŞKİN DETAYLARI İÇEREN “AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLEN EŞYA” İBARESİ YER ALMASINA RAĞMEN RESMİ GAZETE’DE, 10 UNCU MADDEDE HERHANGİ BİR TABLOYA YER VERİLMEMİŞTİR. RESMİ GAZETE’DE HERHANGİ BİR DÜZELTME OLMASI HALİNDE BİLAHARE DUYURULACAKTIR.

 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.