2021/13 Sayılı Kıymet Kriterli Gözetim Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelgenin Yürütmesinin Durdurulması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  2021/13 Sayılı Kıymet Kriterli Gözetim Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelgenin Yürütmesinin Durdurulması Hk.

Duyuru Özeti:

Gözetim Uygulamasına İlişkin Karar ve ilgili gözetim tebliğleri kapsamında gümrük idarelerince yapılacak işlemler 2019/1 sayılı “Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması Genelgesi” ile düzenlenmektedir.

Kıymetin gözetim kıymetine çıkarılmasını sağlayacak şekilde yurtdışı gider beyan edilerek buna tekabül eden ithalat vergilerinin ödenmesi sonrasında geri verme/geri vermenin reddi/dava süreçlerine dair işlemleri düzenleyen Genelge’nin 3. maddesi 2021/13 sayılı Genelge ile aşağıdaki şekilde değiştirilmişti.


  • Geri verme işleminin reddi işlemine karşı dava açılmasını müteakiben davadan yükümlüsünce feragat edilmesi halinde, herhangi bir işlem tesis edilmez.
  • Davanın idare aleyhine sonuçlanması sebebiyle, yargı kararı mucibince geri verme işleminin yapılması durumunda, yükümlünün gözetim belgesi sunulmaksızın işlem yapmasına izin verilmesini temin eden ek beyanın ortadan kalktığı ve beyanın başlangıcındaki duruma dönüldüğü varsayılacak olup, gözetim belgesi sunulması gerekecektir. İlgili kurum tarafından belgenin düzenlenmesinin mümkün olmadığı hususunun gümrük idaresince yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, yargı kararına istinaden geri verilen vergi ve varsa fer’i alacakların, idare tarafından geri vermenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ile birlikte ödenmesi durumunda, herhangi bir işlem tesis edilmez. Aksi takdirde 2016/9 sayılı Genelgeye* göre işlem tesis edilecektir.
  • GY 181 ve 2016/9 sayılı Genelge’ye göre yapılan işlemlere ilişkin idari yaptırımlara dair itirazlardan vazgeçilmesi veya dava aşamasında olanlarla ilgili olarak da davadan feragat edilmesi halinde; yargı kararına istinaden geri verilen vergi ve varsa fer’i alacakların, feragat veya itirazdan vazgeçme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, idare tarafından geri vermenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ile birlikte ödenmesi koşuluyla idari yaptırımlar iptal edilecektir.
Danıştay 7 nci Dairesinin E:2021/1268 sayılı dosyasında açılan davada verilen 21.09.2021 tarihli karar ile, 2019/1 sayılı "Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması" konulu Genelge'nin 3 üncü maddesini değiştiren 31.03.2021 tarihli, 2021/13 sayılı Genelge'nin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay Kararında özetle ;


  • “Yükümlülerin hak ve menfaatlerini etkileyen bir idari işlemi yargı mercileri önünde uyuşmazlık konusu etme ve inceletme olanağından yoksun bırakılması sonucunu doğuracak olup, bu durumun, hak arama özgürlüğüne, adil yargılanma hakkına, hukuk devleti ve ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil ettiğine” değinilmiş,
  • Eşyanın ithalinde ibraz edilmesi gereken gözetim belgesinin, 4458 sayılı Kanun'un 235. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde sayılan belgeler arasında yer almadığı, Gözetim Tebliğinde getirilen düzenleme ile eşyanın ithalinin sınırlandırılmasının veya şartlı olarak ithaline izin verilmesinin değil, ithali serbest olan eşyanın ithalat seyrinin izlenmesi ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına gerek olup olmadığının belirlenmesinin amaçlandığı, anılan belgenin ibraz edilmemesi nedeniyle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı şeklindeki 25/05/2021 tarih ve E:2020/1936, K:2021/12449 Karara da atıf yapılmıştır.
Konuya ilişkin karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Not : Danıştay Kararı önemli hukuki ilkelere vurgu yapmakla birlikte 2019/1 sayılı “Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması Genelgesinde değişiklik yapan 2021/13 sayılı Genelgenin yürütmesinin durdurulmasına ilişkindir. 2019/1 sayılı Genelgenin diğer hükümleri hala yürürlüktedir.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net