2013 Yılı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Yapan Üreticilerin Desteklenmesi
BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK ve BİYOTEKNİK MÜCADELE YAPAN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ

( 2013 YILI )

 

Bakanlığımızca, sürdürülebilir tarım için bitkisel üretimde zararlı organizmalarla mücadelede kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımının özendirilerek yaygınlaştırılması ve ilk planda kullanılması hedeflenmektedir.

 

Bitkisel üretimde desteklenen ürün çeşitliliğinin artırılmasıyla biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilerin desteklenmesi neticesinde; bitkisel üretimde kullanılan ilaç tüketiminin azaltılması, sürdürülebilir bir tarımsal faaliyet ve sürdürülebilir zararlı idaresinin oluşturulması, taze sebze ve meyve ihracatında ve iç tüketiminde yaşanan kalıntı sorununun çözümüne katkı sağlanmış olacak, neticede fauna ve floranın korunması ile daha temiz, yaşanabilir sağlıklı bir çevre tesis edilmiş olacaktır.

 

Bu doğrultuda 2010-2011 örtüaltı üretim sezonunda başlayan biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklemelerinin kapsamı genişletilerek 2011ve 2012 yılı için örtüaltı (domates, biber, patlıcan, hıyar ve kabak) üretimde ve  açık alanda domates, turunçgil, elma ve bağda destekleme yapılmıştır. 2013 yılında bitkisel üretimde desteklenen ürün çeşitliliği arttırılmış, önceki ürünlere ilave olarak destekleme kapsamına Zeytin, Nar ve Kayısı da alınmıştır. Destekleme kapsamına alınan yeni ürünlerle birlikte bitkisel üretimde çevre dostu mücadele tekniklerinin yaygınlaşması, özellikle taze meyve sebzede kalıntı oluşmaması ve neticede fauna ve floranın korunması ile daha temiz, yaşanabilir sağlıklı bir çevre tesis edilmiş olacaktır.

 

Ayrıca, Bakanlığımız bitki sağlığı stratejisi açısından biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının desteklenmesiyle ülkemizde “Biyolojik mücadele ürünleri” konusunda çok sayıda yatırım teşvik edilmiş olup, bu durum ülkemizde biyolojik mücadele ürünleri sektörünün gelişmesine ve buna bağlı olarak entegre ve organik tarım üretim alanının artmasına da katkı sağlayacaktır.

Bakanlığımızın Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Eylem Planı çerçevesinde, önümüzdeki on yıllık süre içerisinde biyolojik mücadele maliyetinin %50 sini desteklemek ve destekleme kapsamına yeni ürünler dahil etmek suretiyle 2023 yılına kadar biyolojik mücadele ürünlerinin kullanım payını kullanılan toplam bitki koruma ürünleri içerisinde %25’e çıkarmayı hedeflemektedir.

Bakanlığımız bitkisel üretimde pestisit kalıntısıyla mücadele, insan ve çevre sağlığı ile doğal dengenin korunması için kimyasal mücadeleye alternatif metotları desteklemeye devam ederek ülkemizde yerli biyolojik ve biyoteknik mücadele ürünleri sektörünü güçlendirmeyi ve bu sektörü ihracat yapacak bir seviyeye getirmeyi hedeflemektedir.

 

 

Destekleme Ödemesinin Usul ve Esasları

Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele desteklemelerinin başlangıcından itibaren yayımlanan;

8 Aralık 2010 tarih ve 27779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknolojik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına dair bakanlar kurulu kararı uygulama tebliği”

27 Ağustos 2011 tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknolojik mücadele destekleme ödemesi uygulama tebliği”

10 Ağustos 2012 tarih ve 28380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele destekleme ödemesi uygulama tebliği”

2 Haziran 2013 tarih ve 28665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele destekleme ödemesi uygulama tebliği”  ile destekleme ödemesinin uygulama usul ve esasları çerçevesinde;

          İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerince çiftçi müracaatları alınır,

          Teknik elemanlar tarafından uygulamaların yerinde kontrolü yapılır,

          Hak edişlere ait icmaller oluşturulur, askı süresi, kontrol ve kesinleşme süreci tamamlanır,

          İtiraz süresi bittikten sonra kesinleşen bilgiler üzerinden elektronik ortamdan alınan icmaller İl Müdürlükleri tarafından ilgili Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir,

          İlgili Genel Müdürlük illerden gelen dokümanla kayıt sisteminden aldığı icmalleri eşleştirerek kontrol eder ve sorunsuz olan icmaller ödenmek üzere ilgili birime gönderilir,

          Hak sahiplerine ödenmek üzere Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönderilen icmaller üzerinden Ziraat Bankasına ödeme talimatı verilir.

 

Çizelge 1- Biyolojik/Biyoteknik mücadele desteklemeleri birim fiyatları (TL/da)

 Destekleme kalemi

2010

2011

2012

2013

Tül Kullanımı

70

70

80

Faydalı Böcek Salınımı-Örtüaltı

100

100

250

330

Feromon +Tuzak Örtüaltı

30

30

100

100

Paket Örtüaltı

200

200

430

430

Feromon + Tuzak Kullanımı-Açık

20

30

30

Faydalı Böcek Salınımı-Açık

20

30

30

Paket Açık

40

60

60

 

Çizelge 2- Yapılan Ödemeler

YILLAR

KONUSU

ÇİFTÇİ SAYISI

ALAN (Da)

DESTEKLEME TUTARI (TL)

2010-2011

Örtüaltı

615

5.294

413.496,58

2011

Örtüaltı-Açık Alan (Turunçgil, Domates)

548

16.327

559.868,60

TOPLAM

 

1.163

21.621

973.365,18

2012

Açık Alan (Elma, Bağ, Turunçgil)

1.859

60.513,198

1.845.425,09

2012

Örtüaltı

960

5.546,34

1.258.552,88

TOPLAM

 

2.819

66.059,538

3.103.977,97

 

Biyolojik/Biyoteknik Mücadele Desteği Bütçesi

2010 yılında 300 bin TL olarak başlayan Biyolojik/Biyoteknik Mücadele Desteği Bütçesi, 2011 yılında 3 milyon TL, 2012 yılında destek kapsamının genişletilmesiyle desteklemeye bütçeden 15 Milyon TL ayrılmıştır. Sadece 2011 yılındaki miktarın 2012 yılında bütçeden ayrılan miktar kadar arttırılmasıyla biyolojik/biyoteknik mücadele bütçesindeki artış oranı %500 olmuştur. 2013 yılında ise bütçeden 10 Milyon TL ayrılmıştır.

 

 

 

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK

MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/30)

2 Haziran 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28665

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK

MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/30)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Açık alan: Örtüaltıdışında, tarla şartlarındaki bitkisel üretim yerlerini,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Bitki koruma ürünü (BKÜ): Bitkileri veya bitkisel ürünleri tüm zararlı organizmalara karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, büyüme düzenleyicileri gibi maddelerin besin öğesi olarak fonksiyonu hariç, bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek, kendisine ait özel düzenlemesi bulunmayan ancak, bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan aktif madde ve preparatları,

d) BBMD: Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteğini,

e) BBMD İcmal-1: ÇKS veya ÖKS kayıtlarına göre her köy/mahalle için üretici detayında üretici ve BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ek-3’te yer alan belgeyi,

f) BBMD İcmal-2: İl/İlçe müdürlüğü tarafından oluşturulan İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ve ek-4’te yer alan belgeyi,

g) BBMD İcmal-3: İl/İlçe müdürlüğü tarafından oluşturulan İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ve ek-5 (a ve b)’te yer alan belgeyi,

ğ) Biyolojik ve biyoteknik mücadele tespit tutanağı: Üreticinin destekleme başvurusunda yer alan bilgilerinin il/ilçe müdürlüğünce yerinde kontrol edilmesiyle düzenlenen ve ek-2’de yer alan belgeyi,

h) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği esaslarına göre oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

ı) Faydalı böcek: Biyolojik evresinin herhangi bir dönemini zararlı organizma üzerinde geçiren parazitoitleri ve bu zararlı organizmanın populasyonunu sınırlayabilen predatörleri,

i) Feromon: Feromon adı altında ruhsatlandırılmış BKÜ’leri,

j) Feromon+Tuzak: Feromon+Tuzak adı altında ruhsatlandırılmış BKÜ’leri,

k) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

l) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

m) İl/İlçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

n) MRL: Maksimum kalıntı limiti (MaximumResidue Limit),

o) Örtaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan üreticilerin özlük bilgileri, ürün ve üretim alanı ile üretim şekline ait bilgilerin kayıt edildiği veri tabanını,

ö) Tül: Örtüaltı üretiminde zararlı organizma girişini önlemek amacı ile kullanılan 40-70 mesh ölçüsünde pamuk, iplik veya sentetik tül dokumayı,

p) Üretici: Bitkisel üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri (kamu kurum ve kuruluşları hariç),

r) Üretici Kayıt Defteri (ÜKD): Üreticinin kimlik, üretim yeri ve üretim aşamasında kullandıkları BKÜ’lerin kayıtlarının bulunduğu belgeyi,

ifade eder.

Destekleme ödemesi için aranacak şartlar

MADDE 4 – (1) Destekleme ödemesi için;

a) Örtüaltı üretim yerinin ÖKS’de, açık alanda üretim yerinin ÇKS de kayıtlı olması,

b) Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullandığı BKÜ’ye ait faturaya sahip olması,

c) 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği ÜKD kayıtlarını tutması,

ç) Destekleme başvurusunda bulunulacak alanda tüm bitki koruma faaliyetlerini Bakanlık tarafından belirlenen entegre mücadele prensiplerine göre gerçekleştirmiş olması,

d) Bu Tebliğ kapsamında destekleme başvurusunda bulunulan BKÜ’nün Bakanlık tarafından belirlenmiş olan ruhsatlanma koşulları doğrultusunda uygulanmış olması,

e) Örtüaltında faydalı böcek kullanan üreticilerin seralarında giriş ve havalandırma açıklıklarının tül ile kapatılmış olması,

f) Üreticilerin zeytinde Zeytin Sineğine karşı biyoteknik mücadelede ruhsatlı olan feromon+tuzak desteğinden yararlanabilmeleri için bireysel olarak en az 60 dekar zeytinlik alanda biyoteknik mücadele yaptığını beyan etmesi veya toplam 60 dekar ve üstü olacak şekilde birleşen üreticilerin (birbirine bitişik toplu olarak bulunan zeytinliklerin olması şartıyla) ortak başvuru yapması ve başvuru yapılan alanda tüm üreticilerin uygulama yapması,

g) Ek-1’de yer alan dilekçe ekinde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususları belgeleyen eklerle birlikte il/ilçe müdürlüğüne başvurması,

gerekir.

Destekleme miktarı

MADDE 5 – (1) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan ürünler ve destekleme ödeme miktarları aşağıda yer almaktadır.

 

Örtüaltı (paket) : 430 TL/da Açık alanda (paket): 60 TL/da

ÜRÜN

BİYOLOJİK MÜCADELE

DESTEK MİKTARI (TL/da)

BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEK MİKTARI (TL/da)

Örtüaltı (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak)

330

100 (Feromon+Tuzak)

Turunçgil

30

30 (Feromon+Tuzak)

20 (Yalnızca Feromon)

Domates (Açıkta)

30

Elma

30

Bağ

30

Zeytin

15

Kayısı

30

Nar

30

 

(2) Açık alanda turunçgilde Akdeniz Meyve Sineğine karşı feromon+tuzak kullanımı için tahsis edilen 30TL/da desteklemeden, tuzak kutusunun en az 5 yıl kullanma ömrü bulunmasından dolayı daha önceden tuzak kutusu olup da sadece feromon kullanan üreticilere 20 TL/da, olacak şekilde destekleme ödemesi yapılır.

(3) Üreticiye yapılacak olan destekleme ödemesi miktarı, üreticinin biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele amacıyla yaptığı harcamaları gösteren fatura bedelinin, mücadele yaptığı toplam alanına bölünmesiyle elde edilecek olan dekara maliyetini geçemez.

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) 1/1/2013 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilerin ürün bazında son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir.

a) Kayısı için: 28/6/2013,

b) Elma ve bağ için: 29/8/2013,

c) Açıkta domates ve zeytin için: 30/9/2013,

ç) Turunçgil ve nar için: 31/10/2013,

d) Örtüaltı için: 31/12/2013,

tarihi mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurulur.

(2) Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen belgelerin ve uygulama bilgilerinin 4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan hususlara uygunluğu il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilir ve ek-2’de yer alan tespit tutanağı hazırlanır.

İcmallerin hazırlanması ve askı işlemleri

MADDE 7 – (1) İl/İlçe müdürlüğü tarafından destekleme ödemesinden faydalanacak üreticilerin, 6 ncı maddeye göre belirlenmesi ile üretici bilgileri ve destekleme ödemesi bilgileri, başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde incelendikten sonra İcmal-1’e işlenerek on gün süre ile askıya çıkartılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) Askı süresi sonunda itirazlar, ilde; il müdürü başkanlığında, bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürü ve en az iki teknik eleman, ilçede; ilçe müdürü başkanlığında en az iki teknik elemandan oluşan il/ilçe tahkim komisyonu marifetiyle askıdan indirildikten sonra beş gün içerisinde sonuçlandırılarak İcmal-1 kesinleştirilir.

(3) İlçe müdürlüğü oluşturdukları İcmal-1 ve İcmal-2’leri en geç;

a) Kayısı için: 5/8/2013,

b) Elma ve bağ için: 7/10/2013,

c) Açıkta domates ve zeytin için: 11/11/2013,

ç) Turunçgil ve nar için: 6/12/2013,

d) Örtüaltı için; 7/2/2014,

tarihine kadar il müdürlüğüne bildirir.

(4) İl müdürlüğü, ödemeye esas İcmal-2’leri sistem çıktısı olarak, İcmal-3’leri ise Excel formatında onaylı olarak en geç;

a) Kayısı için: 20/8/2013,

b) Elma ve bağ için: 21/10/2013,

c) Açıkta domates ve zeytin için: 25/11/2013,

ç) Turunçgil ve nar için: 20/12/2013,

d) Örtüaltı için: 21/2/2014,

tarihine kadar Genel Müdürlüğe bildirir. Ayrıca, [email protected] elektronik posta adresine gönderir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme

MADDE 8 – (1) BBMD ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin muhtelif tarımsal destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüğünce ÇKS ve/veya ÖKS’deki kayıtlara göre oluşturulan ilgili desteğin onaylı İcmal-1’lerine göre, Banka şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Ödemelere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 9 – (1) Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

(2) Bakanlığımızın desteklemelerinden faydalanması yasaklanmış olan üreticiler biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklemelerinden de faydalandırılmaz.

(3) Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklemelerinden yararlanmak için başvuran üreticilerin ürünlerinde MRL değerlerinin üstünde pestisit kalıntısı tespit edilirse bu üreticiler desteklemelerden men edilir.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 10 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili merciler kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

Cezai sorumluluklar

MADDE 11 – (1) Üreticilerin beyan ve belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında gerçek dışı beyan ve belge düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 12 – (1) Aşağıda yer alan tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 10/8/2012 tarihli ve 28380 sayılı Resmî Gazete’de Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2012/63),

b) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2011/38),

c) 8/12/2010 tarihli ve 27779 sayılı Resmî Gazete’de Örtüaltı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Yapan Üreticilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.

 

Ek–1

 

 

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE

DESTEKLEME ÖDEMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU DİLEKÇESİ VE TAAHHÜTNAME

 

……………………………. İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne

 

            Örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve/veya  biyoteknik mücadele, açık alanda domates, turunçgil, elma, bağ, zeytin, kayısı ve narda biyolojik ve/veya   biyoteknik mücadele destekleme ödemesine ilişkin 2013/4463 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve  ilgili uygulama tebliği kapsamında ………………..……………………………………….……  destekleme ödemesinden yararlanmak istiyorum. Destekleme ödemesinin ÇKS veya ÖKS’ye kayıtlı olduğum yerin T.C. Ziraat Bankası’nda bulunan hesabıma aktarılması hususunda gereğini arz ederim.

            Ayrıca,

1-   Dilekçem ve ekinde sunmuş olduğum belgelerin doğruluğunu, bu belge ve bilgilerde zaman içinde oluşacak değişiklikleri, işletmemin bulunduğu yerdeki müdürlüğe 15 gün içinde bildireceğimi,

2-   Bakanlıkça yapılacak her türlü kontrol ve denetimlere yardımcı olacağımı, tarafımdan istenmesi halinde kontrol ve denetim için araç temin edeceğimi,

3-   Askı süresi bitimine kadar örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve/veya  biyoteknik mücadele,

açık alanda domates, turunçgil, elma, bağ, zeytin, kayısı ve narda biyolojik ve/veya   biyoteknik mücadele destekleme ödemesine ilişkin itiraz hakkımın olduğunu, bu süre sonunda ise hak talebi ve itirazlarımın değerlendirmeye alınmayacağını bildiğimi,

4-   Entegre Mücadele Genel Prensipleri doğrultusunda kalıntısız ürün yetiştireceğimi,

5-  Her ne suretle olursa olsun gerçekdışı beyanda bulunduğumun tespiti halinde, destekleme işlemlerimin iptal edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 206 ncı maddesine göre (Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.), Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere destekleme ödemesi aldığımın tespit edilmesi hâlinde ise 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili kanunu kapsamında aldığım destekleme miktarını kanuni faiziyle birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun “Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti’ni düzenleyen 23 ncü maddesine göre işlem yapılacağını bildiğimi,

Kabul, beyan ve taahhüt ederim.                                                                      

 

…. /… /….

     İmza

Adı ve Soyadı

 

T.C. Kimlik No./Vergi No.            : ………………………..

Örtüaltı- İşletme/Üretici No.         : ………………………..

T.C. Ziraat Bankası IBAN             : ………………………..

Üretici Kayıt Defteri No.               : ………………………..

Desteklenecek Alan(da)                 : ………………………..

Telefon                                           : ………………………..

Adresi                                             : ………………………..

 

Ek–2

 

 

  

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE

TESPİT TUTANAĞI

 

 

Adı Soyadı                             : ………………………..                                                                   

T.C. Kimlik No.                     : ………………………..

İli-İlçesi                                  : ………………………..

Köyü-Mah.-Mevkii                : ………………………..

Üretici Kayıt Defteri No.       : ………………………..

Unvanı (Tüzel İşletme)          : ………………………..

Vergi No. (Tüzel İşletme)      : ………………………..

Örtüaltı-İşletme/Üretici No.   : ………………………..

İşletme Adresi                                   : ………………………..

Dilekçe Tarih ve Sayısı          : ………………………..

Destekleme Ödemesi Türü     : ………………………..

Desteklemeye Esas Alan        : ………………………..

 

 

Yukarıda bilgileri bulunan üreticinin dilekçesi ve belgeleriyle birlikte beyan etmiş olduğu,…………………………………………… destekleme ödemesi talebinin,  ilgili Tebliğe uygun olduğu / olmadığı yerinde yapılan incelemeler neticesinde tespit edilmiştir.    

  … / … /….

 

 

 

Düzenleyen

Kontrol Eden

 

Onay

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü veya

İlçe Müdürü

Adı-Soyadı

 

 

 

Görevi

 

 

 

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 


Ek–3

 

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE

 DESTEKLEME ÖDEMESİNİN ÇİFTÇİ DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL- 1)

İL                                           :

İLÇE                                     :

 

Sıra No.

Bucak Adı

Köy Adı

Örtüaltı/
İşletme

No.

 

Adı

Soyadı

T.C. Kimlik No.

Baba Adı

Vergi No.*

 

Üretici Kayıt Def. No.

Feromon

(Ad.)

Feromon+Tuzak

(Ad.)

 

Faydalı Böcek

(Ad.)

Desteklenen

Alan (da)

Toplam Destekleme Miktarı
(TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sadece Tüzel kişilikler için vergi numarası yazılır.

 

Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen üreticilere 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili Uygulama Tebliği gereğince karşılarında belirtilen miktarda Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele destekleme ödemesi yapılması uygundur.

 

 

 

Düzenleyen

Kontrol Eden

Onaylayan

Adı – Soyadı

 

 

 

Görevi

 

 

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü

veya

  İlçe Müdürü

Tarih

 

 

 

İmza

 

 

 

 

Ek–4

 

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE

DESTEKLEME ÖDEMESİNİN KÖY DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL- 2)

 

İL                :

İLÇE          :

Sıra No.

Bucak Adı

Köy Adı

Desteklemeden Yararlanan Toplam İşletme/Çiftçi Sayısı

Feromon

(Ad.)

Feromon+Tuzak

(Ad.)

Faydalı Böcek

(Ad.)

Toplam Destekleme 
Alanı (da)

Toplam Destekleme Miktarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

Kontrol Eden

Onaylayan

Adı – Soyadı

 

 

 

Görevi

 

 

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü

veya

İlçe Müdürü

Tarih

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek–5(a)

 

ÖRTÜALTI BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE

DESTEKLEME ÖDEMESİ İLÇE DETAYINDA İCMAL

(İCMAL- 3)

 

 

                            İL           :……………………………………

Sıra No.

İlçe Adı

Toplam İşletme/Üretici Sayısı

Feromon+Tuzak

(Ad.)

Faydalı Böcek

(Ad.)

Toplam Destekleme 
Alanı (da)

Toplam Destekleme Miktarı  (TL)

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

Kontrol Eden

     Onaylayan

Adı – Soyadı

 

 

 

Görevi

 

 

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü

        veya

       İlçe Müdürü

Tarih

 

 

 

 

 

 

 

Ek– 5(b)

 

AÇIK ALANDA BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE

DESTEKLEME ÖDEMESİ İLÇE DETAYINDA İCMAL

(İCMAL- 3)

İL           :……………………………………

Sıra No.

İl Adı

İlçe Adı

Toplam İşletme/Üretici Sayısı

Feromon

(Ad.)

Feromon+Tuzak

(Ad.)

Faydalı Böcek

(Ad.)

Toplam Destekleme 
Alanı (da)

Toplam Destekleme Miktarı  (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

Kontrol Eden

Onaylayan

Adı – Soyadı

 

 

 

Görevi

 

 

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü

veya

İlçe Müdürü

Tarih

 

 

 

İmza