2009/5 Sayılı Fuar Destekleri Konulu Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları2009/5 Sayılı Fuar Destekleri Konulu Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda, 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması hususunun Bakanlık Müsteşarlık Makamının 03.05.2013 tarih ve 2013/457 sayılı onayı ile uygun görüldüğü bildirilmiştir. 

Bu kapsamda yapılan değişiklikler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir;

 

 • Bireysel Katılımların Desteklenmesi başlıklı 5. Maddeye 7. Bent eklenmiştir.
  (7) Stand harcamaları; standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, halı, masa, sandalye, sergilemeye yardımcı unsurlar gibi standın mütemmim cüz’ü olarak nitelendirilecek “stand ile ilgili harcamaları” içermekte; kayıt ücreti, güvenlik, internet, hostes, tercüman, elektrik, temizlik, buzdolabı gibi “stand ile ilgili olmayan harcamaları” içermemektedir.
 • Ödeme Esasları başlıklı 6. Maddenin 7. Bendinden “senede istinaden banka hesabına elden yapılan ödemeler” ibaresi çıkarılmış ve 9. Bent ilave edilmiştir.
  (9) Ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem tarihi, hem işlem hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas alınır.
 • Yurt Dışı Fuar Organizasyonu Müracaat Şekli ve Belgeleri başlıklı 7. Maddenin e) bendine, bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından alınan ve destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan faaliyet belgelerinin teminine ilişkin meslek kuruluşlarına Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Odası ibareleri eklenmiş olup, (j) bendi ve 6. Madde ilave edilmiştir.
  (j) Katılımcının art arda destek kapsamındaki iki fuara katılımı ve her iki fuarda da aynı kişilerce temsil edilmesi halinde; Türkiye’den birinci ülkeye gidiş tarihinin ilk fuarın başlangıç tarihinden en erken beş gün önce olması, birinci ülkeden ikinci ülkeye gidiş tarihinin ilk fuarın bitiş tarihinden en geç beş gün sonra olması ve ikinci ülkeden Türkiye’ye geliş tarihinin ikinci fuarın bitiş tarihinden en geç beş gün olması kaydıyla, ulaşım masraflarının desteklenmesi mümkün bulunmaktadır. 
  (6) Yurt dışı fuar katılım başvurusunu sonuçlandıran İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ibraz edilen tüm faturaların üzerine “İşlem Gömüştür” şerhi konulur.
 • Organizatörün Destek Müracaat Şekli ve Belgeleri başlıklı 8. Maddenin 1. Bendinde, organizatör tanıtım faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu harcamalara ilişkin kendi adına düzenlenmiş belgeler kısmına “İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından organize edilen yurt dışı fuarlarda İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri veya söz konusu Genel Sekreterlik ile ilgili İhracatçı Birlikleri adına” açıklaması getirilmiş olup, 5. Madde ilave edilmiştir. 
  (5) Yurt dışı fuar katılım başvurusunu sonuçlandıran İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ibraz edilen tüm faturaların üzerine “İşlem Görülmüştür” şerhi konulur.
 • Bireysel Katılımlara İlişkin Müracaat Şekli ve Belgeleri başlıklı 9. Maddenin g) bendine, bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından alınan ve destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan faaliyet belgelerinin teminine ilişkin meslek kuruluşlarına Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Odası ibareleri eklenmiş olup, ğ) bendindeki fuar katılımını tevsiken ilgili fuar katalogu ibaresine açıklama getirilmiş ve n) bendi ve 8. Madde ilave edilmiştir.
  ğ) Fuar katılımını tevsiken ilgili fuar katalogu( Fuar katalogunda yer alınmaması durumunda fuarın resmi internet sitesindeki katılımcı listesinde yer almak yeterlidir. Fuarın yetkili organizatörü tarafından bu hizmetlerden hiçbirinin verilmemesi halinde ise bu şart aranmaz.)
  n) Katılımcının art arda destek kapsamındaki iki fuara katılımı ve her iki fuarda da aynı kişilerce temsil edilmesi halinde; Türkiye’den birinci ülkeye gidiş tarihinin ilk fuarın başlangıç tarihinden en erken beş gün önce olması, birinci ülkeden ikinci ülkeye gidiş tarihinin ilk fuarın bitiş tarihinden en geç beş gün sonra olması ve ikinci ülkeden Türkiye’ye geliş tarihinin ikinci fuarın bitiş tarihinden en geç beş gün olması kaydıyla, ulaşım masraflarının desteklenmesi mümkün bulunmaktadır.
  (8) Yurt dışı fuar katılım başvurusunu sonuçlandıran İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ibraz edilen tüm faturaların üzerine “İşlem Görülmüştür” şerhi konulur.
 • Katılımcının Yükümlülükleri başlıklı 10. Maddesinin 2. Bendinde yer alan, “Katılımcı, stand alanında, kendisinin veya aralarında ortaklık ilişkisi bulunan şirketin veya pazarlamacısı olduğu şirketin ticaret unvanı veya tescilli markasına yer vermek zorundadır” kısmının içeriğine “veya gerçek kişi ortağı adına tescilli markasına” ibaresi eklenmiştir.
 • Geçici Madde-2 olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir;
  Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 7. Maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ile 9. Maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan logo tescili 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren düzenlenecek fuarlara dair destek başvurularında aranır.
  Halen inceleme süreci devam eden destek başvuruları da bu düzenlemeden yararlandırılır

 

Konu ilgilenen üyelerimizin bilgilerine sunulur.

 

Ayrıntılı Bilgi:

Fahri Karbuz

Fuarlar ve Duş İlişkiler Şb.

Tel. 0212.4556102

email. [email protected]