20.06.2013 tarih ve 28683 sayılı Resmi Gazete içeriği: Fuar organizatörleri ile ilgili hususlar, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem P20.06.2013 tarih ve 28683 sayılı Resmi Gazete içeriği: Fuar organizatörleri ile ilgili hususlar, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı

1-Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/4)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin amacı, yurt dışında düzenlenen ticari nitelikli fuarlara katılım sağlamak yoluyla ihracatımızın arttırılması için fuar organizasyonlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, belirlenecek Organizatörlerin görev ve sorumluluklarının tespit edilmesi ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile ilgili hususlarda değişiklik yapmaktır. 

Yapılan değişiklikler ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir.

– Daha evvel tebliğde yer almayan “haksız ödeme” tabirinin tanımı tebliğe eklenmiştir.

– Organizatörlerin, geçici belgenin geçerlilik süresi içerisinde gerçekleştirmek zorunda oldukları en az dört adet Milli Katılım Organizasyonuna, organizasyon başına en az 10 katılımcı olması zorunluluğu getirilmiştir.

– Yine, belge sahibi organizatörlerden, B sınıfı belgeye sahip olanlar bir takvim yılı içerisinde en az beş, A sınıfı belgeye sahip olanlar en az on yurt dışı fuar organizasyonu düzenleme zorunluluğu vardı. Yeni bir revizyonla bu düzenlemelerden, Milli Katılım organizasyonlarında en az 10 katılımcı olması, Türk İhraç Ürünleri Fuarlarında en az 30 katılımcı olması, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarlarında en az 20 katılımcı olması, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarlarında en az 20 katılımcı olması zorunluluğu getirildi.

– Organizatöre haksız ödeme yapıldığının Bakanlıkça tespiti ve organizatörün verilen süre içerisinde gerekli tutarı ödememesi halinde, daha evvel Ziraat Bankası’na organizatörce yatırılan teminatın, öncelikli olarak bu haksız ödemenin karşılanması için kullanılacağı hükme bağlanmıştır.

– Söz konusu teminatlar ile ilgili, teminat mektuplarının Bakanlıkça yenilenmesi talebi oluştuğunda, organizatörlerin bunu yerine getirmesi zorunluluğu yine tebliğe ilave edilen hükümler içerisindedir.

Tebliğ yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni aşağıda mevcuttur

 

YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/5)DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2013/4)

MADDE 1  7/5/2010 tarihli ve 27574 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

p) HaksıÖdeme: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında organizatöre yapıldığı tespit edilen her türlü fazla ve/veya yersiz ödemeyi,

MADDE 2  Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Organizatörler, geçici belgenin geçerlilik süresi içerisinde 9 uncu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen asgari katılımcı şartını sağlayan en az dört Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirmek zorundadır. 

MADDE 3  Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Belge sahibi organizatörlerden B sınıfı belgeye sahip olanlar bir takvim yılı içerisinde en az beş, A sınıfıbelgeye sahip olanlar en az on yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek zorundadır. 9 uncu maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen asgari katılımcı şartlarını sağlamayan yurt dışı fuar organizasyonları bu kapsamda dikkate alınmaz.

MADDE 4  Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(11) Bu maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan asgari katılımcı sayılarına ilişkin şartların sağlanıp sağlanmadığı, katılımcıların yurt dışı fuar destek mevzuatında yer alan yükümlülükleri yerine getirip getirmediği hususu dikkate alınarak Bakanlıkça ayrıca değerlendirmeye tabi tutulur.

MADDE 5  Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(4) Organizatöre haksıödeme yapıldığının Bakanlıkça tespiti ve organizatörün verilen süre içerisinde gerekli tutarı ödememesi halinde, 15 inci maddede belirtilen teminat öncelikli olarak bu haksıödemenin karşılanması için kullanılır. Ayrıca, organizatörlerin Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar hükümlerine aykırıfiillerde bulunarak katılımcıların mağduriyetlerine sebep olduğunun hukuki yollarla tespit edilmesi ve mağduriyete ilişkin bedelin organizatörden tahsil edilmesinin mümkün olmaması durumunda, geçici belge veya belgelerinin iptal edilip edilmemelerine bakılmaksızın, bu teminat tutarı söz konusu mağduriyetin giderilmesi için de kullanılır.

MADDE 6  Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Organizatörlerden;

a) A sınıfı belge sahibi olanlar 150 bin ABD Doları,

b) B sınıfı belge sahibi olanlar 250 bin ABD Doları,

c) Geçici belge müracaatında bulunanlar 500 bin ABD Doları,

tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankasındaki Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar hesabına teminat olarak yatırmak veya bu tutardaki süresiz kati banka teminat mektubunu Bakanlığa teslim etmek zorundadır. Organizatör firmalar, Bakanlıkça teminat mektuplarının yenilenmesinin talep edilmesi durumunda teminat mektubunu yenilemek, Bakanlıkça teminatın 14 üncü madde kapsamında kullanılması durumunda ise kullanılan miktar kadar bedeli aynı hesaba yatırmak veya bu bedel kadar kati banka teminat mektubunu Bakanlığa teslim etmek zorundadır. Bildirim yazısının kendilerine gönderildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bu yükümlülüğü yerine getirmeyen organizatörlerin belgeleri iptal edilir.

MADDE 7  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

2-Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planının Kabulü Hakkında Karar-2013/4890

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Karar: Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı”nın kabulü ile ilgilidir. Karar, isminden de anlaşılacağı gibi, devletin bilgi işlem altyapısının kuvvetlendirilerek, siber saldırılara karşı güçlü kılınması adına yapılacak olan faaliyetleri içermektedir.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı için tıklayınız.