12.07.2013 tarih ve 28705 sayılı Resmi Gazete içeriği:Ukrayna ceviz ith,Hırvatistan yeni uygulama,Batı Balkan Menşe Küm,OKSB değ.12.07.2013 tarih ve 28705 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

1-İthalat Rejimi Kararına Ek Karar – 2013/5038

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Karar ile, 12.07.2013 tarihinden itibaren 0802.31.00.00.00 ve 0802.32.00.00.00 gtipli cevizlerin Ukrayna’dan ithalatında gümrük vergisinin %66,2 olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu gtiplerin üçüncü ülke vergileri normalinde %43,2 dir. 

Karar, 12.07.2013(bugün) tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

2- Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar – 2013/5047 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Bu mevzuat ile, AB ile aramızda tesis edilmiş olan kararın içine 01.07.2013 tarihi itibariyle tam üye olan HIRVATİSTAN eklenmiş ve bu eklemeye istinaden de, A.TR belgelerinde kullanılan, “sonradan verilmiştir”, ” basitleştirilmiş işlem” gibi ifadelerin Hırvatça karşılıkları da yine kararda yerini almıştır.

Bu durumda 01.07.2013 tarihinden evvel yola çıkan, gelmiş olan,…vs eşyalarımız ne olacak? Bununla ilgili bu defa Ankara akıllı davranmış ve telefon ve mail trafiğinin önüne geçerek, karara geçici 8, 9 ve 10. maddeleri ekleyerek akıllardaki tereddütleri gidermiştir.

Daha evvelden, STA mız olduğu dönemlerden düzenlenen EUR.1’ler, fatura beyanları 01.07.2013 tarihinden sonra ve geçerlilik süreleri içerisinde( en geç 31.10.2013 tarihinden önce olmak koşuluyla) gümrüklerimize ibraz olunması durumunda kabul göreceklerdir. Kabul edilen bu belgeler karşılığında uygulanacak olan vergi hadleri, AB ye uygulanan vergi hadleri ile aynı olacaktır.

01.07.2013 tarihinden itibaren Hırvatistan’a yapılacak ihracatlarda, AB ülkelerine eşya gönderilirken düzenlenen evraklar düzenlenecekir. ( A.TR, EUR1, EUR-MED, fatura beyanı, EUR-MED fatura beyanı)

Hırvatistan’dan ülkemize ihraç edilen ve 01.07.2013 tarihinde; sevkiyat halinde olan veya bir geçici depolama yeri, gümrük antreposu ya da serbest bölgede bulunan eşya için de, gerekli tüm koşulların karşılanması kaydıyla, AB ülkelerine yönelik olan uygulamalar yine geçerli olacaktır. Tabii ki, AB üyesi olmadan aramızda var olan STA(serbest ticaret anlaşması) çerçevesinde düzenlenen belgelerden birinin(EUR1 veya fatura beyanı) düzenlenmiş olması ve süresi içinde ( en geç 31.10.2013 tarihinden önce olmak koşuluyla)gümrüğe ibraz edilmeleri şartıyla.

Karar; 1/7/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak olmak üzere, 12.07.2013(bugün) tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

3- Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yönetmelik ile, Hırvatistan’ın AB’ye girmesi vesilesiyle, Batı Balkan Menşe Kümülasyonu kapsamında AB’ye yönelik uygulamalardan yararlanmaya hak kazanmış olmasından dolayı, evvelki anlaşmamız olan STA kaynaklı hükümler yönetmelikten kaldırılmış ve buna istinaden yönetmelikte genel bir düzenleme yapılmıştır.

Bu kümülasyona, 01.07.2013 öncesinde STA olarak taraf olan HIRVATİSTAN, bundan böyle AB olarak kümülasyona taraf olmuştur.

Yönetmelik, 1/7/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak olmak üzere, 12.07.2013(bugün) tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

4- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ ile, Onaylanmış kişi Statüsüne ilişkin birçok değişiklik yapılmıştır. Ana başlıkları ile baktığımızda revizyonlar aşağıdaki gibidir.

1- Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin başvurusu sahibinin, yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarih itibariyle 2 yıldan daha az süredir faaliyette bulunduğunun anlaşılması halinde başvurunun red olunacağı hükme bağlanmıştır.

2- Onaylanmış Kişi statüsüne ilişkin başvuru sahibinin, başvurusunda Gümrük İşlemlerinin KolaylaştırılmasıYönetmeliği uyarınca adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde yine başvurunun red olunacağı hükme bağlanmıştır.

3- Statü belgesinin kayıp veya zayi olması nedeniyle yeni bir statü belgesi düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğünün de uygun görmesi koşuluyla kayıp ya da zayi olan statü belgesinin yerine ilgili bölge müdürlüğünce en geç beş iş günü içerisinde aynı tarih, sayı ve referans numaralı yeni bir statü belgesi düzenlenebileceği hükme bağlanmıştır.

4- Götürü teminat tutarının belirlemesi ile ilgili maddelerde, Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisinin hariç olması veya dahil olması hususları gözetilerek revizyonlar yapılmış olup, söz konusu teminatın, Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde 5.000.000 Avro dan az olamayacağı hükme bağlanmıştır.

5- Statü belgesi sahibinin mavi hat uygulamasından yararlanmasına izin verilmemesi işlemlerinin,  statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü tarafından yerine getirileceği hükme bağlanmıştır.

6- Mavi hat uygulamasının askıya alınması ile ilgili maddede kapsam genişletmeye gidilmiştir.

7- Onaylanmış kişi statü belgesi geri alınmış olan yükümlülere, geri alma ile ilgili husus ortadan kalktı ise, bölge müdürünün onayıyla, statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar yeniden kullanılmasına izin verilebileceği hükme bağlanmıştır.

8- Onaylanmış Kişi statü belgesi sahibi yükümlülerin, Gümrük İşlemlerinin KolaylaştırılmasıYönetmeliği uyarınca adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde, onaylanmış kişi statü belgelerinin geri alınacağı hükme bağlanmıştır.

9- Tebliğin 11 nolu eki olan ” Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Formu” değiştirilmiştir. Bu değişiklikle ilgili 11 nolu ekin, Götürü teminat türü tablosunda, antrepo rejiminde kullanılabilecek götürü teminat türü ile, kullanılamayacak olan götürü teminat türü ayrımı yapılmıştır. Böylece, 18.06.2013 tarihli 2013/10 sayılı “Götürü teminat türleri” konulu genelge hükümleri de(ibareleri( GTR10-ÖTV.IA, GTR20-ÖTV.IA, GTR10, GTR20)) tebliğ ekindeki tabloda yerini almış oldu. Genelge için tıklayınız.

Tebliğ 12/7/2013(bugün) tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.