12.06.2013 tarih ve 28675 sayılı Resmi Gazete içeriği: devir işlemleri, fiili ihracat, götürü teminat,12.06.2013 tarih ve 28675 sayılı Resmi Gazete içeriği: devir işlemleri, fiili ihracat, götürü teminat.


1-Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Gümrük yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ana başlıkları ile aşağıdaki gibidir:

1- Antrepolardaki eşyanın başkasına devri ile ilgili gümrük yönetmeliğinin, 333 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişiklik antrepo devirleri ile ilgili hususları aslında bir bilinmezliğe sürüklemiş görünüyor. Daha bir ay evvel düzenleme yapılan antrepo devirleri ile ilgili hükümler tekrardan düzenlenmiş ve başvurunun nasıl yapılacağına dair hükümler ilgili maddeden kaldırılmasına rağmen, yerine başvuru koşulları ile ilgili hiçbir hüküm eklenmemiştir. Maddenin 3. fıkrasında geçen “devir işlemine ilişkin belgeler” le ilgili net bir ibare madde de yer almamaktadır.Antrepo beyannamesi uygulamasında da değişikliğe gidilmiştir. Çıkan ve yeni eklenen hükümler sarı ile renklendirilmiştir.

Eski

Yeni

 (1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Bunun için devreden ve devralan tarafından ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı dilekçe, taraflar arası devir sözleşmesi ve eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından üstlenileceğine dair taahhütnamenin verilmesi gerekir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.

(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan taraflar arasındaki devir sözleşmesine göre işlem yapılamaz.

(3) Devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilerek ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılarak devir işlemi tamamlanır. Bu durumda, eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer. 

(1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.”

“(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan işlem yapılamaz.”

“(3) Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır. Eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda devre konu eşya için devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilir. Devir işlemine ilişkin belgeler, eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmesi sırasında gümrük idaresine ibraz edilir.

 

2- Gümrük Yönetmeliğinin fiili ihracat ile ilgili hükümlerinin bulunduğu 416 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. İhracat eşyasının, fiili ihracat tarihinin; dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz ve hava taşıtlarına;

 

   –kumanya, yağ ve yakıt dışında yapılacak teslimlerde,

  –yakıt ve kumanya verilmesinde,

  –Seferlerinin devamı sayılabilecek hallerde,

eşyanın teslim edildiği tarih olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

Yeni

c) Dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz ve hava taşıtlarına 418 ve 476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde yapılacak teslimlerde eşyanın teslim edildiği,

 

3-Aynı Yönetmeliğin mülga 418 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.Deniz ve hava taşıtlarına kumanya, yağ ve yakıt dışında yapılacak teslimlerde ihracat sayılabilecek durumlar netleştirilmiştir.

Yeni

Deniz ve hava taşıtlarına kumanya, yağ ve yakıt dışında yapılacak teslimler

MADDE 418  (1) 476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde teslim edilen yakıt, yağ ve kumanya dışında, dışseferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz ve hava taşıtlarına serbest dolaşımda bulunan işletme ve donatım eşyası teslimi ihracat hükmündedir.

 

4- Aynı Yönetmeliğin, götürü teminat tutarı ile ilgili olan 494 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. Hüküm açıktır, teminatıÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması durumundaki asgari tutarı hükme bağlanmıştır.

Yeni

c) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için onaylanmış kişiler tarafından verilecek teminat tutarı, teminatıÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde 5.000.000 Avrodan az olamaz.

 

5-Aynı Yönetmeliğin Ek 55indeki Hariçte İşleme Rejimi İzni İçin Başvuru Devam Formunda ve Ek 56sındaki Hariçte İşleme Rejimi İzni Devam Formunda yer alan  “21. 398 inci madde” ibareleri “21. Yönetmeliğin 398 inci maddesi” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik, uygulamayı değiştiren bir değişiklik değildir. Yukarıda belirtilen formlarda direk olarak ibare”21. 398 inci madde” olarak geçtiğinden, hangi mevzuatın 398. maddesi diye tereddütler hasıl oluyordu. Form üzerinde buna açıklık getirilerek “21. Yönetmeliğin 398 inci maddesi” olarak ibare düzeltilmiş, tereddütler bertaraf edilmiştir.

 

6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.Suriye vatandaşları tarafından Suriyedeki savaş ve olağanüstü durum nedeniyle,ülkemize getirilen ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için ilgililerin, söz konusu olağanüstü durum devam ettiği sürece gümrük müdürlüklerine başvurmaları halinde süresi içerisinde geçici ithalata ilişkin ek süre talebinde bulundukları kabul edileceği ve ek süre talepleri karşılanacağı hükme bağlanmıştır.

Yeni

Geçici ithalatta ek süre talebi

GEÇİCİ MADDE 4  (1) Suriye vatandaşları tarafından Suriyedeki savaş ve olağanüstü durum nedeniyle,ülkemize getirilen ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için ilgililerin, söz konusu olağanüstü durum devam ettiği sürece gümrük müdürlüklerine başvurmaları halinde, 380 inci madde kapsamında süresi içerisinde ek süre talebinde bulundukları kabul edilir ve ek süre talepleri karşılanır.

 

7-Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.Götürü teminat tutarı ile ilgili olan yönetmeliğin 494 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen, görütü teminatıÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması durumundaki asgari tutara tekabül etmeyen(düşük kalan) teminat mektupları için, bahse konu liste kapsamı eşyalarla alakalı işlemlerde teminatlarını kullanma taleplerinin devam etmesi halinde, bu teminat mektuplarını asgari tutar olan 5.000.000 Avro ya tamamlamaları gerektiği ya da 5.000.000 Avro tutarında yeni bir teminatla değiştirmeleri gerektiği hükme bağlanmıştır.

Yeni

ÖTV-I.A kapsamı götürü teminat

GEÇİCİ MADDE 5  (1) 494’üncü maddenin uygulanmasında, ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşya için götürü teminat sisteminden faydalanmakta olan ancak 5.000.000 Avrodan az tutarda teminat vermiş olan onaylanmış kişilerin bu eşya için götürü teminat sisteminden faydalanmaya devam etmek istemeleri halinde, mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avro tutarında yeni bir teminatla değiştirmeleri veya mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avroya tamamlamaları gerekir.

Yönetmelik, yayımlandığı tarihte (bugün) yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.