06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete içeriği aşağıdaki gibidir. (Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarında değişiklik)06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete içeriği aşağıdaki gibidir. 

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
SUBAŞI MEVZUAT MASASI YORUMU

Yönetmelik ile genel manada aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
  • Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (e) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Daha evvelinde bu fıkra yürürlükten kaldırılmıştı.

“e) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,”

  • Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tanıtma ve kullanma kılavuzu açık, sade, anlaşılabilir bir dilde ve okunabilir şekilde düzenlenir ve kağıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir. Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye sunulması halinde bu bilgiler, imalatçı-üretici veya ithalatçının internet sitesinde de yer alır. İmalatçı-üretici veya ithalatçının internet sitesinin bulunmaması durumunda veya tüketicinin talep etmesi halinde tanıtma ve kullanma kılavuzu herhangi bir ücret talep edilmeksizin kağıt üzerinde ayrıca verilir.

Tanıtma ve kullanma kılavuzu malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre ambalajın üzerine yazılabilir veya eklenebilir.” 

Yönetmelik; yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.