YYS güvenilirlik koşulu ile igili Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2013/11 sayılı GenelgesiT.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 56358280-10.06.02 28/6/2013

Konu: YYS güvenilirlik koşulu

 

GENELGE

(2013/11)

 

10/1/2013 tarih ve 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; “başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı ile Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, ondan fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde ikisini aşmaması” denilmektedir.

 

Diğer taraftan, Bakanlığımıza intikal eden muhtelif yazılardan yukarıda anılan bendin uygulanmasında ithalat ve ihracat eşyası taşıma faaliyetinde bulunan kişilerin bir dönem içinde adlarına düzenlenmiş ceza kararlarının toplam beyanname sayısına orantılanması işleminde tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre başvuru sahibi adına bir dönem içerisinde söz konusu bentte sayılan tür ve nitelikteki usulsüzlük cezalarına istinaden düzenlenmiş ceza kararlarının toplam sayısının başvuru sahibince tescil edilmiş ve aynı dönem içerisinde işlem görmüş ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısına orantılanması ve bu oranın yüzde ikiyi geçip geçmediğinin tespit edilmesi gerekmekte olup bir dönem içerisinde işlem gören beyanname sayısının hesaplanmasında, ithalat ve ihracat beyanlarının bağlı olduğu ve başvuru sahibi tarafından beyan edilmiş olan transit beyanlarının da dikkate alınması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a. Müsteşar

 

 

DAĞITIM:

Merkez ve taşra teşkilatına