Yurt dışı kredilerde KKDF uygulaması konulu Maliye Bakanlığı yazısı – (22.05.2013 / 02545)T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı :95723458-165.01.03[125]-45579

Konu :Yurt dışı kredilerde KKDF uygulaması

 

22.05.2013 / 02545

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

Nispetiye Cad, Akmerkez B3 Blok Kat: 13 Etiler 34340 İSTANBUL

 

İlgi :04.03.2013 tarihli ve 2545 sayılı dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, bankaların borçlu sıfatı ile kullandığı ülke kredileri, 02.01.2013 tarihinden önce ülke kredilerinin temini amacıyla açılmış akreditifler kapsamında 02.01.2013 (bu tarih dahil) tarihinden sonra yurt dışındaki muhabir banka tarafından uygun vesaik İbrazında doğrudan yurt dışındaki satıcıya ödeme yapılmak suretiyle kullandırılan/kullandırılacak yurt dışı döviz kredileri ile kredi sözleşmesi 02.01.2013 tarihinden önce imzalanmış ve dilimler halinde kısmi kullanımı gerçekleştirilmiş yurt dışı döviz kredilerinin kaynak kullanımı destekleme fonu (KKDF) karşısındaki durumu sorulmaktadır.

 

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2/B maddesiyle bankalar ve finansman şirketlerinin yurt dışından sağladıkları krediler % 0 (sıfır) oranında; 2/C maddesiyle bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler ise % 3 oranında fon kesintisine tabi tutulacağı karara bağlanmıştır.

24.12.2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Kararnamenin Eki Kararının 11 inci maddesi ile bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fudicuary işlemler hariç) KKDF oranı;

– Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3,

– Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1,

– Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5,

– Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0,

olarak tespit edilmiştir.

 

6 Sıra No.lu Tebliğin 3 üncü maddesinin (16) numaralı bendinde, yurt dışındaki ihracat kredi veya ihracat kredisi sigorta kurumları ile bu ülkelerin kredi garanti programları çerçevesinde, yapılacak ithalatın finansmanında kullanılmak üzere bankaların borçlu sıfatıyla sağladıkları kredilerin ortalama vadesi asgari 1 yıl olmak kaydıyla, ithalatçıya kullandırılan kısmı üzerinden fona kesinti yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Konuyla ilgili detaylı açıklamalara, Merkez Bankasının 22.11.1996 tarihli ve 96/7 numaralı talimatında yer verilmiştir.

 

Ayrıca, Merkez Bankasının 05.08.1996 tarihli ve 96/2 sayılı Genelgesinin (6) numaralı bölümünde, ortalama vadenin, anapara ödemelerinin ödeme tarihlerine göre ağırlıklı ortalamasının alınması suretiyle hesaplanacağı, diğer bir anlatımla, kredinin geri ödenen anapara taksitlerinin kullanımda kalma süreleri ile ağırlıklandırılacağı ve bu tutarın kredi toplamına bölüneceği açıklamasına yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesinin “Yurt Dışından Kredi Alınması” başlıklı bölümünde, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından nakdi kredi temin etmelerinin bu kredileri bankalar aracılığıyla kullanmaları kaydıyla serbest olduğu söz konusu kredilerin mutlaka Türkiye’deki bankalar aracılığıyla yurda getirilerek kullanılmalarının gerektiği, ancak anılan Genelge ekinde (EK:2) yer alan “İhracat Kredi ve İhracat Kredisi Garanti Kuruluşlarının Listesi”nde kayıtlı kuruluşların garantisi kapsamında yurt dışından sağlanan kredilerin doğrudan yurt dışındaki ihracatçı firmaya ödenmesi durumunda bu şartın aranmayacağı belirtilmektedir.

 

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

 

– Bilanço dışında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın bankaların borçlu sıfatı ile kullandığı ülke kredilerinin nihai borçlusunun ithalatçı firma olduğu, kredi sağlanan ülke mevzuatı gereğince bankanın kredi ilişkisinde borçlu olarak göründüğü göz önüne alındığında, bu tür kredi işlemlerindeki KKDF yükümlülüğünün Tebliğin 2 nci maddesinin (B) bendi kapsamında değerlendirilmemesi,

 

– Akreditifin açılma tarihi dikkate alınmaksızın 02.01.2013 (bu tarih dahil) tarihinden sonra ithalatın finansmanı için kullandırılan/kullandırılacak İhracat Kredi ve İhracat Kredisi Garanti Kuruluşlarının Listesinde kayıtlı kuruluşların garantisi kapsamında yurt dışından sağlanan kredilerin doğrudan yurt dışındaki ihracatçı firmaya ödenmesi durumunda, bu kredilerin ortalama vadelerine göre 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranlarda fon kesintisine tabi tutulması,

 

– Türkiye’de yerleşik kişilerin 02.01.2013 tarihinden önce kısmen kullandığı ortalama vadesi 1 yıldan uzun olan yurt dışı döviz kredilerinden fon kesintisi yapılmaması, ortalama vadesi 1 yıldan kısa olan kredilerde ise Tebliğin 2/C maddesi uyarınca % 3 oranında fon kesintisi yapılması, gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Ömer KAYA

Başkan a.

Gelir İdaresi Daire Başkanı

 

 

 

KKDF hakkındaki 6 nolu tebliğin 2. Maddesi aşağıda bilgi amaçlı çıkartılmıştır.

Fona Yapılacak Kesintiler 

Madde 2-  Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na yapılacak kesinti oranları aşağıdadır. 

A- Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan

a) Tüketici Kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla mal ve hizmet alımları dolayısıyla açılmış olan krediler). %15

    b) Diğer kredilerde    …………………………………….% 3

B- Bankaların yurt dışından sağladığı kredilerde ……….% 4 

C- Bankalar ve finansman şirketleri dışında  Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından  sağladıkları kredilerde % 3

D- Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal  mukabili ödeme şekillerine göre yapılan  ithalatta %6