Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/4)31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2014/4)

İthalat işlemleri

MADDE 1  (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen eşyanın; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Şeker Kurumunun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

G.T.İ.P

Madde İsmi

2924.29.98.00.32

2924.29.98.00.34

Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)

Neotam

 

2925.11.00.10.00

Sakkarin

 

2925.11.00.20.11

Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)

 

2925.11.00.20.19

Sakkarinin diğer tuzları

 

2929.90.00.00.13

Sodyum siklamad

 

2929.90.00.00.14

Kalsiyum siklamad

 

2929.90.00.00.17

Siklamik asit

 

2932.19.00.00.11

Sukraloz

 

2934.99.90.90.14

Asesülfam-K (6-metil-1,2,3okzatiasin-4(3H)one-2,2-dioksit potasyum tuzu)

 

2934.99.90.90.21

Aspartam asesülfam tuzu

 

2938.90.90.90.14

2938.90.90.90.15

Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)

Steviol glikozitler

 

3504.00.90.00.11

Thaumatine

 

3824.90.97.90.61

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

 

 

Diğer hükümler

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulanİthalat Rejimi Kararı ve 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer  sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın uygulanmasını engellemez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3  (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcılarıİthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.