Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (Seri No:2) ‘nde Yürürlükten Kaldırılan Maddeler HkGümrük ve Ticaret Bakanlığı 02.12.2014 tarihi itibariyle yayımladığı Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (Seri No: 5) ile
Seri No:2 Tebliğin; aşağıda belirtilen maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

11. Maddesinin birinci fıkrasının a bendinin (6) ila (9) numaralı alt bentleri ;
Yürürlükten kaldırılan maddeler:
“6) AN6, özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,
7) AN7, antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespitini,
8) AN8, genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,
9) AN9, antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespitini ” içeren sözleşme işlemlerine ait yetkinin   Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliklerinden alındığını ve düzenlenmiş sözleşmelere ilişkin tespit işlemlerinin 31/12/2014 tarihine kadar sonlandırılması gerektiği bildirilmiştir.

 
Aynı Tebliğin 13 maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan maddeler:
“1.fıkra AN6, AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, antreponun her açılış kapanışı ile açık bulunduğu sürelerde eşyanın gümrük gözetimi altında bulundurulmasına yönelik gerekli tedbiri alır. Buna ilaveten, gümrük gözetimini zaafiyete uğratacak hususların tespiti halinde durumu her koşulda gümrük idaresine ve gerektiğinde antrepo işleticisine gecikmeksizin bildirir”
4 üncü fıkra  AN6, AN8, AN7 tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile yetkilendirilmiş gümrük müşaviri arasındaki sözleşmenin herhangi bir nedenle bir yıldan daha kısa bir süre önce feshedilmesi halinde durum derhal ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gerekçesi ile birlikte antrepoları denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne bildirilir. Sözleşmesi feshedilen ile sözleşme akdedilen yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince tarama suretiyle müştereken düzenlenen sayıma ilişkin devir-teslim tutanağı ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir. Tutanak sonucuna göre gerekli işlem tesis edilir”

Seri No: 2 Tebliğin 17 inci maddesinin 2. Fıkrasınının (a),(b),(d),(e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan maddeler:
“a) AN7 tespit işlemine ilişkin olarak; genel ve özel antrepolar için Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, her dönemi takip eden ayın son gününe kadar düzenlenen raporların bir örneği antrepoları denetiminde bulunduran gümrük müdürlüğüne, bir örneği de yükümlüye sunulur.
b) AN6-AN8 tespit işlemlerine ilişkin rapor özetleri, program vasıtasıyla tespit işleminin yapıldığı gün veya takip eden gün gönderilir. AN6-AN8 tespit raporları aylık genel bir rapora bağlanarak, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın ilk yedi işgünü içerisinde bir örneği gümrük antreposunu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne bir örneği yükümlüye sunulur.
d) AN6, AN8 dışında kalan tespit işlemlerine ilişkin düzenlenecek raporların bir örneği ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneği ise yükümlüye sunulur.

e) Eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yer alıp almadığı ile eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olup olmadığının tespiti işlemi ile ilgili olarak aynı gün yapılan tespitlere ilişkin ay sonunda düzenlenecek raporun bir örneği, tespit işlemi yapıldığı ayı takip eden ayın ilk yedi işgünü içinde beyanname veya beyannamelerin işlem gördüğü gümrük müdürlüğüne, bir örneği de yükümlüye sunulur.”

Tebliğin 19. Maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan madde:
(4) AN6-AN8 tespit işlemlerinde, aynı gün içerisinde gerçekleşen tüm giriş ve çıkış işlemleri için tek bir tespit dosyası açılır.

20.maddenin iki ila 6 ıncı fıkraları;

Yürürlükten kaldırılan maddeler:
(2) Birinci fıkrada belirtilen kişiler;
a) Sigortalı olarak çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği firması adına AN6, AN8 ve AN9 tespit işlemlerinde sayım tutanağını imzalayabilirb) Bizzat yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından işlem yapılmasına ilişkin özel düzenleme olmaması kaydıyla antrepoya eşya alınmasına ve çıkarılmasına ilişkin tespit işlemlerinde kullanılması öngörülen mühür ve kaşeleri kullanabilir, gerekli meşruhatı verebilir. Bu kişiler yaptıkları işlemlerden yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile birlikte mali ve hukuki açıdan müteselsilen sorumludur.
(3) Düzenlenecek sayım tutanaklarında, eşyanın antrepoya alınmasına ilişkin antrepo beyannamesinin sayı ve tarihine, eşya cinsine ve kap sayısına yer verilir.
(4) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalışacak stajyerlerin ikinci fıkrada belirtilen işlemleri yerine getirebilmesi için en az üç ay staj yapmış veya Bakanlıkça uygun görülen ve Gümrük Müşavirleri Derneklerince verilen altı haftalık eğitim programını tamamlamış olması gerekir. Söz konusu kişilerin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştıkları süreler, Gümrük Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılır. (
(5) Birinci fıkrada belirtilen kişilerin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile aynı Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmaları gerekir.
(6) Birinci fıkrada belirtilen kişilerin aranan şartları taşıdığını tevsik edici belgeler ile imza örneklerinin ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından görevlendirileceği antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine ibrazı gerekir.
21. maddesinin dördüncü,on birinci ve on ikinci fıkraları;
Yürürlükten kaldırılan maddeler:
(4) Antrepolara eşya alınması ve çıkarılması sırasında eksiklik ve fazlalık tespit edilmesi halinde durumu antrepoda görevlendirilen 20 nci maddede belirtilen kişi ve antrepo işleticisi ile müştereken bir tutanağa bağlamak ve derhal ilgili gümrük idaresine bilgi vererek gerekli takibatın başlatılmasını sağlamak.
(11) Birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesi imzalanması durumunda her bir antrepo için en az bir kişiyi görevlendirmek.
(12) Antrepolarda bir gün içerisinde sonlandırılan TIR karnesinin Volet-2 yapraklarının asılları ve eklerinin 31/12/2010 tarihli ve 27802 5 inci Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (
Seri No:1)’nin ekinde yer alan bordroya tescil numarasına göre kaydederek en geç on beş gün içerisinde antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine göndermek
23 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ;
Yürürlükten kaldırılan maddeler:
5) 21 inci maddenin onikinci fıkrasına uyulmaması halinde, her bir bordro için Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.
            (6) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan kişiler tarafından yapılması öngörülen boşaltma, sonlandırma, sevk işlemleri ile teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi işlemlerinin gereği gibi yerine getirilmemesi durumunda Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır
.
 
Yürürlükten kaldırılan Geçici 2.maddesi;
 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesiyle yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin olmadığı yerlerdeki antrepolarda memur görevlendirilmesine son verilmiş olup, bu kapsamdaki antrepolar bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine devredilir, aksi takdirde eşya giriş çıkışına izin verilmez.


Söz konusu tebliğe göre yürürlükten kaldırılan maddelerin uygulama yetkisi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinden alınmıştır.Uygulamalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir.
 


Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4