Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ücretlerinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığıT.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

39044742-KDV.9-631

26/04/2013

Konu

:

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ücretlerinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde ve 63 Sayılı KDV Sirküleri’nde gümrük müşavirliği ücretlerine KDV tevkifatı uygulaması ile ilgili açıklamaların yapılmış olmasına karşın yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ücretlerine KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda tereddüt hasıl olduğunu belirterek, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin faaliyet konusu gereği Tespit Raporu düzenlemek suretiyle verdikleri hizmetlerin 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş sormaktasınız.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan ve 1/5/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin “3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler” bölümünde Tebliğ’in (3.1.2/b) ayrımında sayılan belirlenmiş alıcılara (KDV mükellefi olsun olmasın) karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim, müşavirlik ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiştir.

63 no.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 no.lu KDV Sirküleri’nin  “2.2.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler” başlıklı bölümünde;

“……- Gümrük müşavirlerinin yetkili temsilci sıfatıyla ithal ve ihraç edilen mallara ilişkin verdikleri gümrük işlemlerine aracılık hizmeti, danışmanlık, müşavirlik ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır. Ancak, gümrük müşavirlerinin Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara verdikleri; gümrük işlemlerinde geçerli mevzuat düzenlemeleri, yabancı ülke uygulamaları, bir malın gümrük tarife istatistik pozisyonunun belirlenmesi gibi danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

– Serbest muhasebeci mali müşavirlerin müşterilerinin defterlerini tutmak, beyannamelerini düzenlemek ve vermek şeklinde verdikleri hizmetler, danışmanlık, müşavirlik ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden KDV tevkifatına tabi olmayacaktır. Ancak, Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılan müşterilerine verdikleri vergi mevzuatına ya da diğer mevzuata yönelik danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. Aynı şekilde bir ekonomistin Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılan belirlenmiş alıcılara vermiş olduğu ekonomi danışmanlığı, yatırım danışmanlığı gibi hizmetlerin de bu kapsamda tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, yeminli mali müşavirlerin Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılan müşterilerine tam tasdik raporu, KDV iadesi tasdik raporu gibi yaptıkları denetim ve sonucunda rapor düzenlemek suretiyle verdikleri hizmetler denetim hizmeti kapsamında 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi olacaktır.” denilmektedir.

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:3) ile değişik (Seri No:2)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin, “Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yapan ve sonucunda tespit raporu düzenleyen, Bakanlıkça adına yetki belgesi düzenlenen gerçek kişi veya tüzel kişi ortağı gümrük müşavirini,”

Tebliğ’in birinci fıkrasının (ı) bendinde ise; Tespit Raporunun, “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından tespit işlemleri için gerekli inceleme ve araştırmanın tamamlanmasını müteakiben şekil ve içeriği Rehberde yer alan Rehberin ilgili bölümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde düzenlenecek raporu,” ifade ettiği açıklanmıştır.

Buna göre yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (3.1.2/b) ayrımında sayılan belirlenmiş alıcılara (KDV mükellefi olsun olmasın) yaptıkları tespit işlemleri ve sonucunda tespit raporu düzenlemek suretiyle verdikleri hizmetler denetim ve müşavirlik hizmeti kapsamında 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.