Yer fıstığı cinsi eşyanın, gtip sınıflandırılmasında, TGTC ve Açıklama Notlarındaki hükümlerin dikkate alınmasının esas olduğuT.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 26484290-010,06,01

Konu: Yer Fıstığı

 

10.05.2013 / 9447

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi: 27/03/2013 tarih ve 6101 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımızda özetle Gümrük idarelerinde yer fıstığının sınıflandırılmasında yaşanan sorunlardan bahisle TGTC ve Açıklama Notlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, % 5 veya daha az nem ihtiva eden ince zarı alınmış olsun olmasın iç fıstıkların 20.08, % 5’den büyük nem ihtiva eden ince zarı alınmış olsun olmasın iç fıstıkların, kabuklu yer fıstıklarının 12.02 tarife pozisyonunda; aynı şekilde 20.08 pozisyonunun gerekliliklerini ve yukarıda belirtilen ölçütleri karşılayan “beyazlatma” işlemine tabi tutulmuş yer fıstıklarının da 20.08 pozisyonunda sınıflandırılması belirtilmişti.

 

Söz konusu yazımızda TGTC ve Açıklama Notlarındaki hükümlerin dikkate alınması kaydıyla nem oranının da bir kriter olarak kullanılabileceği belirtilmiş olmakla birlikte yazımızı müteakip yer fıstığının sınıflandırılmasında nem kriterinin tek kriter olarak kullanıldığı ve % 5 veya daha az nem ihtiva eden tüm yer fıstıklarının 20.08 pozisyonunda sınıflandırılacağı yönünde gümrük idarelerinde bir algı oluştuğu yönünde Bakanlığımıza bilgiler intikal etmiştir.

 

İlgi yazımızla, işlenmiş yer fıstığının bir kısmının 12.02 veya 20.08 tarife pozisyonlarında sınıflandırılmasında, TGTC Açıklama Notları ve Yorum Kurallarının yetersiz kaldığı veya tereddüte düşüldüğü takdirde, nem kriterinin yardımcı bir gösterge olarak kullanılması amaçlanmıştı.

 

Örneğin, 20.08 pozisyonunda belirtilen bir işleme (pişirme, kavurma gibi) tabi tutulmamış olmakla birlikte sadece nemi % 5’den düşük olduğu için, normalde, 12.02 tarife pozisyonunda yer alacak bir ürünün 20.08 tarife pozisyonunda sınıflandırılamayacağı açıktır. Ayrıca 04.11.2011 tarih ve 28105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğ (Seri No:13) eki AB Sınıflandırma Kararlarında kabuğu

soyulmuş ve sıyrılmış yerfıstığı (ağartılmış yerfıstığı) 12.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılmış olup söz konusu karar da, gördüğü işleme göre eşyanın her iki pozisyonda sınıflandırılabildiğini göstermektedir.

 

Ancak, mevzuatımızda işlem görmüş yer fıstığı cinsi eşyanın bir kısmının sınıflandırılacağı tarife pozisyonu ile ilgili nesnel bir ölçüt bulunmaması hasebiyle nesnel bir ölçüt olduğu düşünülerek uygulamaya konulan nem miktarının, sınıflandırmada tek ölçüt olarak kullanılma temayülü başgösterdiği, bu durumun da hatalı sınıflandırmalara sebebiyet verebileceği anlaşıldığından ilgide kayıtlı yazımız yürürlükten kaldırılmış olup, yukarıda da belirtildiği gibi söz konusu eşyanın sınıflandırılmasında TGTC ve Açıklama Notlarındaki hükümlerin dikkate alınması esas olup, gerektiği durumlarda diğer yardımcı araçların değerlendirmeye katılması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

Harun USLU

Genel Müdür Yardımcısı