Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İthal Edilen Tescile Tabi Olmayan Araçlarda ÖTV uygulaması hk.Başlık

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İthal Edilen Tescile Tabi Olmayan Araçlarda ÖTV uygulaması hk.

Tarih

03/07/2013

Sayı

18008620-135[ÖZG-2012-9]-61

Kapsam

Açıklama: http://www.gib.gov.tr/icons/ecblank.gif

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

18008620-135[ÖZG-2012-9]-61

03/07/2013

Konu

:

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İthal Edilen Tescile Tabi Olmayan Araçlarda ÖTV uygulaması.

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yatırım teşvik kapsamında ithalini gerçekleştirdiğiniz … marka liman içi konteyner taşıma aracı statüsündeki çekicilerin, limanda kullanılmaya mahsus özel tertibatlı konteyner taşıyıcıları olduğu, söz konusu araçların trafik kayıt ve tesciline tabi olmadığı, liman dışarısında hiçbir şekilde hizmet vermeyeceği, garanti belgesi ve tip onay belgesi muafiyeti bulunduğundan, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı liste kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği belirtilerek, özel tüketim vergisine tabi olup olmadığı hususunda özelge talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ;

            – 1 inci maddesinin1 inci fıkrasında, bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının, kayıt ve tescile tabi olmayanların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olduğu, 2 nci fıkrasında, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu

            – 2/1 inci maddesinin (b) bendinde, ilk iktisap ifadesinin, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği,

            – 3/1 inci maddesinin (e) bendinde, vergiyi doğuran olayın, ithalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili olduğu

            hükme bağlanmıştır.

            Mezkur Kanunun 7/7 nci maddesinde ise 4458 sayılı Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı malların ÖTV’den istisna olduğu hükme bağlanmış olup, söz konusu istisna uygulaması ile ilgili olarak 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin “İthalat İstisnaları” başlıklı (7.4.) bölümünde, Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulan mallar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı malların söz konusu ÖTV istisnasından yararlanacağı belirtilmiştir.

            Diğer taraftan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16/3 üncü maddesinde, bu Kanuna göre gümrükte vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek ithal edilen malların hiç alınmamış veya eksik alınmış ÖTV ile vergiden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan ÖTV hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, tarafınızca ithali gerçekleştirilen çekicilerin, gümrük antrepo rejimine tabi tutulan veya geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mal niteliğinde olması halinde ithalinin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/7 nci maddesi kapsamında istisna olması gerekmekte olup, bu durumun tespiti 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre yapılacağından ve ithalde alınan ÖTV ile ilgili olarak ÖTV Kanunun 16/3 üncü maddesi gereğince 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem tesis edilmesi gerektiğinden konu ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) görüşüne başvurulması uygun olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.