Uzlaşma tutanağının tebliğ edilmesini müteakip, uzlaşılan tutarın ödenmesi hk.“T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 82850203-155.07.99-10140 22.05.2013

Konu : Uzlaşma

………. GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Son zamanlarda muhtelif Bölge Müdürlüklerinden Bakanlığımıza intikal eden yazılardan, uzlaşma görüşmesi sonucunda kendisi ile uzlaşmaya varılan yükümlünün uzlaşma tutanağının tebliğ edilmesini müteakip 1 ay içinde ödeme yapmayıp daha sonraki bir tarihte ödeme yapmak üzere ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurduğu durumlarda ödeme talebinin değerlendirilmesinde sıkıntılar yaşandığı müşahade edilmiştir.

 

Bilindiği üzere, 27.08.2011 tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 31.08.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin “Uzlaşılan tutarın belirtilen süre içinde ödenmemesi veya tecil/taksitlendirmeye konu edilmemesi halinde uzlaşma vaki olmamış sayılır. Bu durumda, uzlaşmaya konu edilen alacak, genel usullere göre tahsil edilir.” şeklindeki ikinci fıkrası, 01.09.2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmış ve mezkur değişiklikle aynı maddenin birinci fıkrasında “uzlaşma konusu yapılan alacakların, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren genel usullere göre bir ay içinde ödeneceği” hüküm altına alınmıştır.

 

Böylelikle, “uzlaşmanın kesinliği” ilkesinin bir gereği olarak, uzlaşılan tutarın 1 ay içinde ödenmemesi veya tecil/taksitlendirmeye konu edilmemesi durumunda uzlaşmanın vaki olmamış sayılacağına ilişkin hüküm ortadan kaldırılmış ve “genel usullere göre 1 ay içinde ödeme” prensibi benimsenmiştir.

 

“Genel usullere göre ödeme” ifadesinden de, ödeme ve buna bağlı işlemlerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi, ödemenin bu süre içinde yapılmaması halinde de gene aynı Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda amme alacağının tahsil işlemlerinin tamamlanmasının anlaşılması gerektiği açıktır.

 

Bu itibarla, uzlaşma tutanağının tebliğ edilmesini müteakip 1 ay içinde ödeme yapılmayıp daha sonraki bir tarihte uzlaşılan tutarın ödenmek istenmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

 

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri”