Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/19)31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN

İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/19)

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı; ithalatta eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunun belgelenmesine, bildiriminin yapılmasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan eklerdeki listelerde yer alan maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4  (1) Eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin 31/3/2008 tarihli ve 2008/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile;

a) 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretineİlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

b) 12/10/2005 tarihli ve 25964 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

c) 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TütüÜretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ileİlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

ç4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

d) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve DışTicaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

e) 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ

hükümlerine uygun olması zorunludur.

Uygunluk belgesi

MADDE 5  (1) Ek-1de belirtilen etil alkol ve metanol ile tütün, tütün mamulleri, yaprak sigara kâğıdımakaronve sigara filtresi ithalatında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca, Uygunluk Belgesi düzenlenir.

Bildirim

MADDE 6  (1) İthalatçı tarafından, piyasaya arz edilecek ek-2de belirtilen alkollü içkilerin ithalatında, ilgili mevzuat çerçevesinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna alkollü içki bildirimi yapılması zorunludur.

İthal edilemeyecek ürünler

MADDE 7  (1) Ek-3te belirtilen dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içkiüretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin serbest dolaşımı ve ithali yapılamaz.

Kapsam dışı

MADDE 8  (1) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu itibariyle eklerdeki listelerde yer almakla birlikte, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun görev alanına girmediği tespit edilen ürünler için ithalatçıya ek-4te yer alan Kapsam Dışı Yazısı verilir.

Gümrük işlemleri

MADDE 9  (1) Ek-1de yer alan ürünlerin ithalatında, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca düzenlenen Uygunluk Belgesi veya Kapsam Dışı Yazısı beyannamenin tescili sırasında gümrük idarelerine ibraz edilir.

(2) İthalatçı, ithal edeceğürünlerin denetlenmesinden ve kapsam dışı beyanından sorumludur.

Sorumluluk

MADDE 10  (1) İthalatçı, ithal ettiğürünlerin 4 üncü maddede belirtilen mevzuata uygun olmasından,29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

Yetki

MADDE 11  (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12  (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/19) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin ekleri için tıklayınız