TÜRKİYE – GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÖZET NOTLARI   TÜRKİYE – GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÖZET NOTLARI

1)      Anlaşmasına ek, iki taraflı menşe kümülasyonu esasına dayanmaktadır. Yani, bir eşyanın tavizli vergi oranlarından yararlanması için ya Türkiye, ya da Güney Kore menşeli olması gerekmektedir.

 

2)   Bir eşyanın hangi durumda anlaşmaya taraf olan ülkelerden biri menşeli sayılacağı “TÜRKİYE – GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK” te belirtilmiş olup, menşe kazanma prosedürü belli eşyalar için yeterli işçilik veya işleme tabi tutulma esasına bağlanmıştır.

 

3)   Set eşya beyanında menşe uygulaması şu şekildedir: bir set, menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise, menşeli olmayan ürünlerin kıymetinin setin fabrika çıkış fiyatının %15’ini geçmemesi koşuluyla, set bir bütün olarak menşeli kabul edilir.

 

4)      Anlaşmada, tavizli vergi hadlerinden yararlanma hakkı, doğrudan nakliyat ilkesini karşılayan eşyalara verilmiş durumdadır.

Tek bir sevkiyat kapsamı ürünler, aktarılması veya geçici depolanması yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkede serbest dolaşıma girmemiş olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilir, doğrudan nakledilmiş sayılırlar. Bu sayılan işlemlerden geçmediğinin ispatı aşağıdaki yollardan biri ile ilgili gümrük müdürlüğüne yapılır.

a) Menşeli ürünlerin, taraf olmayan ülkelerde aktarılmaları veya depolanmaları ile bağlantılı koşulları ispatlayan bir belge,

b) İhracatçı ülkede düzenlenmiş transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı,

c) Transit ülkesinin gümrük yetkililerince düzenlenen, ürünlerin tam bir tanımını veren, boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını belirten ve transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen bir belge.

5)   Eşyanın anlaşmaya taraf ülkelerden biri menşeli olduğunun ispatı sadece Ek-3 Menşe beyanı ile mümkündür:

“The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …1 preferential origin.

……………………………………………………………………………………….2

(Yer ve Tarih)

………………………………………………………………………………………..

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılır.)”

 

1 Ürünlerin menşei belirtilir.

2 Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

 

6)   Menşe beyanı; söz konusu ürünleri teşhis edilmelerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayan bir fatura, teslimat notu veya başka herhangi bir ticari belge üzerinde ihracatçı tarafından bulunulan bir beyan şeklindeki menşe ispat belgesi temelinde yapılabilir.

 

7)   Menşe beyanında bulunan ihracatçı, bu beyanın bir nüshasını ve ilgili işlem evraklarını, gerektiğinde sunabilmek üzere, en az beş yıl muhafaza eder. Bu kayıtları, yazılı olarak muhafaza edebileceği gibi, hızlı erişime imkan veren dijital, elektronik, optik veya manyetik herhangi bir ortamda da muhafaza edebilir. Aşağıdaki evraklar da, bu uygulama kapsamındadır.

a) İhracatçı, tedarikçi veya imalatçı tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte; örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan doğrudan deliller,

b) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan girdilerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,

c) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, girdiler üzerinde bu ülkelerde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,

ç) Kullanılan girdilerin menşe statüsünü tevsik etmek üzere, Taraf ülkelerden birinde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmiş veya hazırlanmış menşe beyanları,

d) 15 inci maddenin uygulanmasıyla söz konusu maddenin gerekliliklerinin sağlandığını kanıtlayan, Taraf ülkelerin toprakları dışında gerçekleştirilen işçilik veya işleme ilişkin uygun deliller.

 

8)   Menşe beyanı, ihracatçı tarafından İngilizce olarak, yukarıdaki örneğe uygun  biçimde,fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampa ile damgalanması veya basılmasıyla elde edilir.

 

9)      Eğer menşe beyanında el yazısı kullanılırsa, büyük harflerle ve mürekkeple yazılır.

 

10)  Türkiye’den yapılan ihracat işlemlerinde, sonradan kontrole tabi tutulması halinde süreci kolaylaştırmak amacıyla, menşe beyanı metninin sonuna ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresinin adı “Customs Office of Export – …” şeklinde ilave edilir.

 

11)  Menşe beyanları ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını taşır.

 

12)  Bir menşe beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl veya ithalatçı Taraf ülkenin mevzuatında belirtilen süre içerisinde ithalatçı Taraf ülkeye ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra hazırlanabilir, gümrüğe ibraz edilebilir.

 

13)  Bir menşe beyanı, ihracatçı ülkede düzenlenmesinden itibaren 12 ay geçerlidir.

 

14)  İthalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresi, istisnai durumlar haricinde, menşe beyanının geç ibraz hallerinde, ürünlerin belirtilen son tarihten önce sunulmuş olmaları kaydıyla, o ülkenin usullerine uygun olarak menşe beyanlarını kabul edebilir.

 

15)  Menşe beyanı;

a) 16 ncı maddede belirtilen doğrudan nakliyat gerekliliklerinin yerine getirilmemesinden,

b) Baştan gümrük idaresini yanıltmak suretiyle ithal edilmiş olan ürünler için sonradan sunulmasından,

c) Taraf olmayan bir ülkenin ihracatçısınca hazırlanmış olmasından veya

ç) İthalatçı Taraf ülkenin mevzuatında belirtilen süre içerisinde ithalatçı gümrük idaresine sunulamamasından ötürü geçersiz olarak değerlendirilebilir. (Tabire dikkat)

16)  Birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan; 84,85,86,87,88,89 nolu fasıllar ve 7308 ve 9406 no’lu pozisyonlarında yer alan ürünlerin parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe beyanı, ilk parçanın ithalatı esnasında gümrük idaresine verilir.

 

17)  Aşağıdaki küçük farklılıklar ve şekli hatalar menşe beyanını geçersiz kılmaz:

a) Menşe beyanlarındaki ifadeler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük farklılıkların bulunması, bu belgenin gümrük idaresine sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesin olarak ortaya konması kaydıyla, söz konusu menşe beyanlarının geçerliliğini kendiliğinden ortadan kaldırmaz.

b) Menşe beyanları üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektirmez.

 

18)  Küçük paketler halinde gerçek kişilerden gerçek kişilere gönderilen veya yolcuların zati ya da hediyelik eşyasının bir bölümünü oluşturan eşya; ticarete konu olmamaları halinde menşe beyanı istenmeksizin menşeli ürünler olarak kabul edilir. Posta yoluyla gelen eşyada beyan, bir posta gümrük beyannamesi veya bu belgeye eklenen bir kağıt üzerinde yapılabilir. Aşağıda menşe beyanı gerektirmeyen durumlar belirtilmiştir.

a)Alıcıların, yolcuların veya ailelerinin şahsi kullanımına mahsus ürünler içeren arızi ithalat, eşyanın tabiatı ve miktarı itibariyle ticari bir amaç gözetilmediği bariz ise ticari ithalat olarak kabul edilmez.

b) Ayrıca, birinci ve ikinci fıkradaki ürünlerin toplam kıymetinin, Türkiye’ye ithalatta küçük paketler halindeki eşyada 500 Euro’yu,  yolcu zati ve hediyelik eşyasında 1200 Euro’yu; Kore Cumhuriyeti’ne ithalatta ise hem küçük paketler halindeki eşya hem de yolcu zati ve hediyelik eşyasında 1000 ABD Doları’nı geçmemesi gerekir.

c) Ürünlerin Euro’dan veya ABD Doları’ndan başka bir para birimi üzerinden faturalandırıldığı durumlarda, Euro veya ABD Doları olarak ifade edilen tutara eşit olup ulusal para cinsinden ifade edilen tutarlar, ithalatçı Taraf ülkede uygulanan geçerli kur oranı uyarınca belirlenir.

19)  Menşe beyanlarının sonradan kontrol talebi, bu belgelerin, ihracatçı gümrük idaresine, Bakanlık marifetiyle (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) geri gönderilmesi suretiyle yapılır.

 

20)  Kontrol, ihracatçı ülke gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, ihracatçı ülke gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesap kayıtlarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

 

21)  İthalatçı Taraf ülke gümrük idaresi, satış faturasının üçüncü bir ülkede yerleşik bir şirket tarafından veya söz konusu şirketin hesabına çalışan bir ihracatçı tarafından düzenlendiği durumlarda da, eşyanın bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmesi koşuluyla, menşe beyanlarını kabul edebilir.

22)  Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

23)  Taraf ülke yetkili makamları, nakliyeleri esnasında kendi ülkesi içinde bulunan bir serbest bölgeyi kullanan ve bir menşe beyanı kapsamında ticarete konu olan ürünlerin başka ürünlerle değiştirilmemesinin veya hasara uğramasını önleyici normal işlemler dışındaki herhangi bir işleme tabi tutulmamasının temini konusundaki her türlü tedbiri alır.

 

24)  Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak, Taraf ülkelerden biri menşeli herhangi bir ürün, bir menşe beyanı kapsamında bir serbest bölgeye ithal edildiği ve bir işçilik veya işlemden geçirildiği takdirde, tatbik edilmiş olan işçilik veya işlemin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması koşuluyla, yeni bir menşe beyanı düzenlenebilir.

 

25)  Anlaşma kapsamında bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte transit halinde olan ya da Taraf ülkelerde antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı ülkenin yetkili makamına söz konusu tarihten itibaren on iki ay içinde, eşyanın 16 ncı madde hükümleri çerçevesinde doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber, sonradan düzenlenmiş bir menşe beyanının sunulması kaydıyla, bu Yönetmelik hükümleri tatbik edilebilir.

 

26)  Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması bakımından bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

 

27)  Bu Yönetmelik 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş durumdadır.

 

28)             Gümrük vergilerinin kademeli veya kademesiz olarak indirilmesi veya kaldırılması ile ilgili süreç açıklamaları aşağıdaki gibidir.

GÜMRÜK VERGİLERİNİN İNDİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI

 

1.   İşbu Ek’e dâhil edilen Tarafların Cetveli’nde aksi belirtilmediği sürece, Madde 2.4.1 uyarınca her bir Tarafın gümrük vergilerinin indirilmesi veya kaldırılmasında aşağıdaki kategoriler uygulanacaktır:

 

(a)    Taraflardan birinin Cetvel’inde “0” aşamalandırma kategorisinde               yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri    tamamen sıfırlanacak ve söz konusu eşya işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her türlü gümrük vergisinden muaf olacaktır;

 

(b)   Taraflardan birinin Cetvel’inde “3” aşamalandırma kategorisinde               yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu          Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak      üzere dört aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya dördüncü yılın 1              Ocak gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük         vergisinden muaf olacaktır;

 

(c)    Taraflardan birinin Cetvel’inde “5” aşamalandırma kategorisinde               yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu          Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak      üzere altı aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya altıncı yılın 1 Ocak              gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük vergisinden        muaf olacaktır;

 

(d)   Taraflardan birinin Cetvel’inde “7” aşamalandırma kategorisinde               yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu          Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak      üzere sekiz aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya sekizinci yılın 1                Ocak gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük         vergisinden muaf olacaktır;

 

(e)   Taraflardan birinin Cetvel’inde “7A” aşamalandırma          kategorisinde yer verilen            kalemlerdeki menşeli eşya için tercihli gümrük           vergileri aşağıdaki tablo uyarınca uygulanacaktır:

 

      Yıl

Kategori

Bir

İki

Üç

Dört

Beş

Altı

Yedi

Sekiz

7A

8,50

7,00

5,83

4,67

3,50

2,33

1,17

0

 

(f)              Taraflardan birinin Cetvel’inde “10” aşamalandırma kategorisinde    yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu          Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak      üzere on bir aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya on birinci yılın 1            Ocak gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük         vergisinden muaf olacaktır;

 

(g)             “E” aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya, temel vergi oranında kalacaktır;

 

(h)             işbu Anlaşma’daki gümrük vergilerine ilişkin hiçbir yükümlülük “R”   aşamalandırma kategorisindeki kalemlere uygulanmayacaktır. Bu        Anlaşma’daki hiçbir hüküm Kore’nin 13 Nisan 2005 tarih ve        WT/Let/492 simgeli (Kore Cumhuriyeti’nin LX Takvimindeki Tadilat ve        Tashihlerin Belgelendirilmesi) DTÖ belgesi ve bu belgeyi tadil eden        belgelerde belirlenen taahhütlerinin uygulanmasına ilişkin hak ve          yükümlülüklerini etkilemeyecektir; ve

 

(i)              “RD” (İndirilmiş Vergi) aşamalandırma kategorisinde yer verilen        kalemlerdeki menşeli eşya, Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihte temel    vergi oranından Tarafların Cetvel’inde belirtilen indirilmiş vergi oranına   indirilecektir.

 

2.   Maktu gümrük vergisine tabi olan tarife satırlarında, söz konusu maktu vergiler 1’inci paragrafta belirlenen Tarafların Cetvel’inde yer verilen aşamalandırma kategorileri uyarınca, eşit aşamalarda kaldırılacaktır.

 

3.   Her bir kalem için temel gümrük vergisi oranı ve indirimin her aşamasında uygulanacak ara gümrük vergisi oranlarını belirleyen aşamalandırma kategorisi her bir Tarafın Cetvel’inde belirtilmiştir.

 

4.   Ara dönem oranları en azından yüzde puanın en yakın ondalığına ya da, vergi oranının para birimi olarak ifade edildiği durumlarda en azından Türkiye için 1 Türk Kuruşu’nun en yakın ondalığına ve Kore için en yakın Kore Won’una indirilmek üzere aşağıya yuvarlanacaktır.

 

5.   İşbu Ek’in ve Tarafların Cetvelleri’nin amaçları doğrultusunda, birinci yıl işbu Anlaşma’nın Madde 6.1’de  (Yürürlüğe Giriş) belirtildiği şekilde yürürlüğe girdiği yıldır.

 

6.   İşbu Ek’in ve Tarafların Cetvelleri’nin amaçları doğrultusunda, ikinci yıldan başlamak üzere, yıllık gümrük vergisi indiriminin her aşaması ilgili yılın 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacaktır.

 

7.   Paragraf 1(g) hükmü saklı kalmak üzere, Madde 2.5 ile düzenlenen gümrük vergilerinin dondurulması yükümlülüğü kategori sütununda “NS” ile işaretlenen tarife satırlarına uygulanmayacaktır.

 

GENEL NOTLAR

TÜRK TARİFE CETVELİ

 

 Temel Gümrük Vergisi Oranları. İşbu Cetvel’de belirtilen temel gümrük vergisi oranları 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlükte olan Türk MFN gümrük vergi oranlarını yansıtır.