Türkiye Gümrük Bölgesi’ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlara İlişkin Genelge Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Türkiye Gümrük Bölgesi'ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlara İlişkin Genelge Hk.

Duyuru Özeti:

Kara kapılarından Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş yapan taşıtlarda taşınan eşyaya ilişkin olarak gerek taşıtın kara kapısından girişinden önce gerekse girdikten sonra herhangi bir beyanda bulunulmaması durumunda yapılacak işlemlere ilişkin 2021/9 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Türkiye Gümrük Bölgesi'ne herhangi bir beyan verilmeden giriş yapan taşıtlar için;


  1. Taşıtın Kara Kapıları Taşıt Takip Programında (KKTTP) kayıtlı giriş tarihi ve saatinden itibaren 48 saat içinde beyanda bulunulması ya da aynı süre içerisinde taşıt ve eşyanın geldiği ülkeye yurtdışı edilmesinin talep edilmesi halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin uygulanması, (Usulsüzlük cezasının 2 katı)
  2. KKTTP'deki giriş tarihi ve saatinden itibaren 48 saat geçmesini müteakip herhangi bir beyanda bulunulmadığının gümrük idaresince ilgili bilgi ve belgeler de dikkate alınarak tespit edilmesi durumunda, taşınan eşyaya ilişkin kalan 18 gün içerisinde beyanda bulunulmaması halinde Gümrük Kanununun 237 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer verilen idari yaptırımların uygulanacağına dair taşıyıcı veya temsilcisine gecikmeksizin bildirimde bulunulması,
  3. 48 saatlik süre sonundan itibaren 18 gün içinde veya 18 günlük sürenin bitişi öncesinde ilgilinin yazılı başvurusu üzerine gümrük idarelerince verilebilecek 30 günlük ek süre içinde beyanda bulunulması halinde, anılan Kanunun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin uygulanması, aksi takdirde, söz konusu Kanunun 237 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilmesi ve Kanunun 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulması, ayrıca eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası verilmesi,
Gerektiği ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net