Türkiye – Birleşik Krallık STA’sının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol’ün Uygulanmasına Dair Yönetmelik Hk. (30.05.2021 Tarihli)Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Türkiye – Birleşik Krallık STA’sının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol’ün Uygulanmasına Dair Yönetmelik Hk. (30.05.2021 Tarihli)

Duyuru Özeti:

01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Türkiye Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol’de 14.04.2021 tarihinde bazı değişiklikler yapılmış, sonrasında 01.01.2021 – 13.04.2021 tarihleri arasındaki işlemleri düzenlemek üzere 25.05.2021 tarihinde bir Yönetmelik yayımlanmıştı.

14 Nisan 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin ikinci Yönetmelik, 14.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Düzenlemede öne çıkan bazı hususlar aşağıda özetlenmektedir.

Menşe Kümülasyonu

   —   Bir taraf menşeli bir ürün, diğer Tarafta başka bir ürünün üretiminde girdi olarak kullanılmışsa diğer Taraf menşeli kabul edilir. (İkili Kümülasyon)

   —   Menşeli olmayan girdiler üzerinde bir Taraf’ta gerçekleştirilen üretim, ürünün diğer Taraf menşeli olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınabilir.

   —   Bünyelerine AB menşeli girdiler dahil edilmek suretiyle bir Taraf’ta elde edilen ürünler, o Taraf’ta düzenlemenin 9. maddesinde (yetersiz üretim) belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, o Taraf menşeli olarak kabul edilirler. Söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez. (AB ile kümülasyon). Söz konusu eşyanın AB menşeli olduğunun ispatı AB’deki tedarikçisi tarafından düzenlenen ve bir örneği Yönetmeliğin 5 nolu ekinde yer alan tedarikçi beyanı ile yapılır.

   —   PAAMK, EFTA,Batı Balkan, Gürcistan, Moldavave Ukrayna ile kümülasyona dair yapılan atıflara yeni düzenlemede yer verilmediğinden (Çapraz kümülasyonun kaldırılması) ATR eşliğinde, AB’den gelen Birleşik Krallık menşeli eşya ile Birleşik Krallık'tan gelen AB menşeli eşya için İGV ödenmesi söz konusu olabilecektir.

Menşe Beyanı


  • Anlaşma çerçevesinde tercihli muamele için gerekli koşulları karşıladığını açıkça beyan eden ihracatçının kendisi tarafından, Anlaşma ekinde belirlenen biçimde yazılı olarak yapılabileceği gibi,
  • Söz konusu eşyayı yeterli ayrıntıda açıklayacak şekilde tanımlayan bir fatura veya başka bir ticari belge üzerine de yapılabilir veya bunlara eklenebilir.
  • Menşe beyanı, ihracatçı tarafından elektronik ortamda düzenlenebilir. Bu hallerde, düzenleyen kişinin açık bir şekilde yazılı olması ve şekil ile içeriğinin EK-4’te yer verilen örneğe uygun olması koşuluyla;
  • a) İhracatçı tarafından kağıt ortamında ıslak imza atılmak suretiyle düzenlenmesini müteakip elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen beyanın,
  • b) İhracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasının imajını taşıyan veya elektronik olarak imzalanan, herhangi bir imza imajı içermeyen beyanın,
  • yer aldığı fatura, teslimat notu veya ticari belgenin aslı veya elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen nüshasının, yazıcıdan alınan çıktısı kabul edilir.
  • Türkiye’de düzenlenen menşe beyanları ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını taşır. Ancak onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış menşe beyanını kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ilgili gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.
  • Menşe beyanı, yapıldığı tarihten itibaren on iki ay veya ithalatçı ülkede tanınan daha uzun bir süre için geçerli olmasını sağlar.

Geri Ödeme Yasağı (No-Drawback Rule)

14 Nisan 2021 tarihli düzenleme ile Geri Ödeme Yasağı (No-Drawback Rule) kaldırılmış olduğundan 3. ülke girdisi için Telafi Edici Vergi ödemesi yapılmayacaktır.

(Daha öncesinde 50-63. fasıllarda sınıflandırılan tekstil ürünleri hariç tutulmaktayken, yeni düzenlemede tüm ürünler için geri ödeme yasağı kaldırılmıştı.)

Teminatların İadesi

1 Ocak – 13 Nisan 2021 dönemi ile 14 Nisan 2021 tarihi sonrası için ayrı ayrı yayımlanacak menşe yönetmeliklerinin ardından verilmiş olan teminatların iade edileceği ifade edildiğinden, söz konusu teminatların iadesi için ilgili gümrük idarelerine başvurulabilecektir.

*25.05.2021 tarihli Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net