Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/7) (2016/2 ve Genelge 2016/4 sayılı TSE Genelgelerinin bazı maddelerinin revizesi hk.)T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

Sayı : 42569461-010.06.00.00-                                                                                                                                     30.06.2016
Konu : Genelgeler (Genelge 2016-7)
DAĞITIMLI

GENELGE (MGMB-UMGGB-2016/7)
 

İlgi: a) Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Genel Müdürlüğü 15.06.2016 tarihli ve 70893 sayılı yazı
b) Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Genel Müdürlüğü 23.06.2016 tarihli ve 74798 sayılı yazı.
c) Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Genel Müdürlüğü 27.06.2016 tarihli ve 76036 sayılı yazı.
İlgide kayıtlı Ekonomi Bakanlığı yazılarına istinaden Genelge 2016-2 ve Genelge 2016- 4’ün bazı maddeleri aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:
1. Genelge 2016/2 Madde 12, Fıkra 7:
Ekonomi Bakanlığı ilgi a)’da kayıtlı yazısında, SGM 2011/9 ve SGM 2011/10 sayılı Tebliğler kapsamı ürünlerin ilgili Tebliğ kapsamına girip girmediğinin tespiti ve Tebliğin gereklerini sağlayıp sağlamadığına ilişkin teknik hesaplamaların Enstitümüzce yapılmasının uygun bulunduğunu ifade etmektedir.
Bu çerçevede, Genelge 2016/2’nin 12’inci maddesinin 7’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“7. Ek-4 piyasaya arzı yasaklanan ampul listesinde belirtilen GTİP tarifesi kapsamı tüm ürünlerin ilgili Tebliğin kapsamına girip girmediğine ilişkin değerlendirmeler ve Tebliğin gereklerini sağlayıp sağlamadığına ilişkin teknik hesaplamalar hususunda İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü ile Anadolu’daki ithalat denetimlerini yapan diğer birimlerden gelen talepler Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü tarafından, İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü ile Tekirdağ İthalat Müdürlüğünden gelen talepler Elektroteknik Laboratuvarı Ankara Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir.”
2. Genelge 2016/2 Madde 12, Fıkra 12:
Ekonomi Bakanlığı ilgi b)’de kayıtlı yazısında AT uygunluk beyanlarının CE İşareti Yönetmeliğinin 4. ve 5. Maddelerine istinaden düzenlenmesi gerektiğini ancak söz konusu belgeyi düzenleyen kuruluş ile marka sahibi olan kuruluşun farklı olması durumunda bahse konu kuruluşlar arasındaki ilişkinin belgelenmesi halinde sunulan AT uygunluk beyanlarının kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Bu çerçevede, Genelge 2016/2’nin 12’inci maddesinin 12’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“12. Bir ürünü imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi ismi veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişi üretici olarak tanımlandığından AT Uygunluk Beyanı bu kişi tarafından düzenlenmeli, ürünün ilgili mevzuatına göre uygunluk değerlendirmesi bu kişi tarafından yapılmalı veya yaptırılmalıdır. Ancak AT Uygunluk Beyanını düzenleyen kuruluş ile marka sahibi olan kuruluşun farklı olması durumunda bahse konu kuruluşlar arasındaki ilişkinin belgelenmesi halinde sunulan AT uygunluk beyanları kabul edilecektir.”
3. Genelge 2016/4 Dizel Forkliftin Motoruna İlişkin İthalat Denetim Rehberi Ekonomi Bakanlığı ilgi c)’de kayıtlı yazısında dizel forkliftlerin içten yanmalı motorlarında AT Tip Onayı numarası olmaması durumunda başvurunun Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılmasına ilişkin firmalar tarafından şikâyetlerde bulunulduğu, BSTB tarafından AT Tip Onayı numarası bulunmayan ürünlerin ithalatına izin verilmesi durumunda ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine tabi tutulabileceğinin belirtildiği ifade edilmektedir.
İlgi yazıda devamla içten yanmalı motorların üzerinde AT Tip Onayı numarası olmaması durumunda ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine tabi tutulması amacıyla Koşullu Kabul: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılmasının uygun görüldüğü, red ile sonuçlandırılan başvurular için firmaların yeniden denetim taleplerinin Bakanlığa aktarılması gerektiği belirtilmektedir.
Bu çerçevede, Genelge 2016/4 Dizel Forkliftin Motoruna İlişkin İthalat Denetim Rehberinde belirtilen motor işaretleme bilgileri kapsamında; AT Tip Onayı numarası olmaması durumunda başvuru Koşullu Kabul: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacaktır. Firmaların red ile sonuçlandırılan başvuruları için yeniden denetim talepleri Bakanlığa aktarılmak üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılacaktır.
Gereğini rica ederim.

e-imzalı
Mehmet BOZDEMİR

Genel Sekreter

Dağıtım :
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı
Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği