Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Karara İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Hk. (Kıymetli Madenler)

İLGİLİ SEKTÖR: Kıymetli Madenler

Konu:  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Karara İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Hk. (Kıymetli Madenler)

Duyuru Özeti:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bağlantılı mevzuatlarda kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların dış ticaretine ilişkin hükümlerde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 
 • Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dâhilinde Türkiye’den ihracı serbesttir.
 • Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali ve ihracı ise belirlenen esalar dahilinde gerçekleştirilecektir.
 • Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından yapılır.
 • Kıymetli madenler aracı kuruluşları ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye teslim etmek zorundadır.
 • Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından yapılacaktır.
 • Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali serbesttir.  
 • Karar’da “Basılı Kıymetli Maden” tanımına yer verilmiş ve basılı kıymetli madenlerin kimler tarafından üretileceğine ve alınıp/satılabileceğine dair düzenlemeler yapılmıştır.
 • Basılı Kıymetli Maden: Erimiş kıymetli madenin belirli boyutlarda bir kalıba dökülmesi ve el veya baskı (pres) ile işaretlemelerin yapılması ya da düz bir kıymetli maden şeridinden belirli boyutlarda çıkarılan kıymetli maden şeritlerinin darp yöntemiyle işaretlenmesi yoluyla usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek şekil, ağırlık ve saflıklarda üretilen kıymetli madenleri tanımlamaktadır.
 • Karara eklenen Geçici Madde 9 ile; Yurt içinde alım satımı yapılamayan standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin 31/12/2023 tarihine kadar Darphane, kıymetli madenler aracı kuruluşları, rafineriler ve kuyum işletmeleri tarafından alınabileceği, 31/12/2023 tarihinden sonra bahse konu kıymetli madenlerin yalnızca Darphane tarafından alınabileceği düzenlenmiştir.
 
 • Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde Gümrük İdarelerine ayar raporu ibraz edilmesi zorunlu olup, bu ayar raporları yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce düzenlenebilecektir. Ancak; Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilen ve 5 kilograma kadar olan standart dışı kıymetli maden ithalat işlemlerinde özel ayar evlerince düzenlenen ayar raporları Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde kabul edilebilecektir.
 • Kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithalatı “gerçekleştirilenler dahil HARİÇ olmak üzere ithal edilen” standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunludur.
 • Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerce her bir ithalat işleminde 20  40 kilogramı aşmamak üzere standart işlenmemiş kıymetli maden  ALTIN VEYA 200 KİLOGRAMI AŞMAMAK ÜZERE STANDART İŞLENMEMİŞ GÜMÜŞ ithal edilmesi mümkündür.
Doğrudan dış ticarete ilişkin hükümler içermese de aşağıda bağlantılarına yer verilen kıymetli maden standartları/rafineriler/aracı kuruluşlar ve 32 sayılı Karara temas mevzuatlarda da bazı değişiklikler yapılmıştır.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net