Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Taslağı Görüşe Açılması Hk.Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Taslağı Görüşe Açılmıştır.

TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/…)
 
MADDE 1 – 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinin Ürün Özellikleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “”
“a) Takviye edici gıdalarda, sadece Ek-1’de yer alan vitamin ve mineraller, Ek-2’de belirtilen formlarda ve alt formlarında kullanılır.”
MADDE 2 – Aynı tebliğin Ürün Özellikleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve Ek-4 ü yürürlükten kaldırılmış olup diğer bentler ve ekler buna göre teselsül ettirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı tebliğin Ürün Özellikleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki şekilde bent eklenmiştir.
“f) (e) bendine istisna olarak beslenme referans değerinin %15’inden az olan besin öğeleri yalnızca etiketin bileşenler listesinde yer alır.”
MADDE 4 – Aynı tebliğin Pestisit Kalıntıları başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları hususunda 25/8/2014 tarihli ve 29099 1 inci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.”
MADDE 5 – Aynı tebliğin Etiketleme başlıklı 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“g) (d) bendinde beyan edilen değerler için sapma değerleri, etiket beyanı üzerinden vitaminler için  -%20 / +% 50, mineraller için -%20 / +% 45, diğer maddeler için -%20 / +% 20 olarak uygulanır. Bu sapma değerleri, maksimum limitleri belirlenen oranda geçebilir ancak Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan beslenme referans değerinin %15’inden az olamaz.  Bu sapma değerleri dışındaki üreticinin analizlerine dayanarak beyan ettiği sapma değerleri Bakanlıkça değerlendirilir.”
MADDE 6 – Aynı tebliğin Etiketleme başlıklı 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“h) (ğ) bendine istisna olarak içeriği sadece ‘Omega 3’ olan ürünler, sadece 1 yaş üstü olmak üzere ve bunun etiket üzerinde belirtilmesi koşuluyla Takviye Edici Gıda olarak üretilebilir, piyasaya arz edilebilir.”
MADDE 7 – Aynı tebliğin Etiketleme başlıklı 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“l) Takviye edici gıdaların net miktarı, kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri formların sayısı üzerinden verilebilir.”
MADDE 8 – Aynı tebliğin Ek-1’inde yer alan Silikonun adı Silisyum olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı tebliğin Ek-2’sinde yer alan Folat başlığı altına pteroilmonoglutamik asitten sonra gelmek üzere “ (6S)-5-metiltetrahidrofolik asit, glukozamin tuzu” eklenmiştir.
MADDE 10 – Aynı tebliğin Ek-2’sinde yer alan Mineraller başlıklı bölümüne sodyum selenitten sonra gelmek üzere “kromca zenginleştirilmiş maya***” ve dip not olarak “***Kromca zenginleştirilmiş maya, krom kaynağı olarak krom(III) klorür varlığında Saccharomyces cerevisiae kültüründen üretilir. Son tüketiciye arz edilirken kuru formda 230-300 mg krom/kg içerir. Krom(VI) içeriği toplam kromun % 0.2 sini geçemez. ”  eklenmiştir.
MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
 
 
TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM
 
 
 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

1-
 
 

2-
 
 

3-
 
 


 
 

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE