TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK7 Şubat 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28906

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar saklı kalmak kaydıyla;

a) 29/12/2011 tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 11 inci madde ile 27 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlere 1/7/2012 tarihine kadar, 8 inci maddenin ikinci fıkrası ve 45 inci madde hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümlere 31/12/2014 tarihine kadar uymak zorundadır.

b) Gıda işletmecileri 8 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne, gıda onay numarası alınması zorunlu gıda ya da gıda grupları ile ilgili kendi mevzuatında verilen geçiş hükümlerinde belirtilen tarihe kadar uymak zorundadır.

c) 29/12/2011 tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri tarafından, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 11 inci madde ile 27 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlere uyulmaksızın 1/7/2012 tarihinden önce piyasaya arz edilen veya etiketlenen gıdalar 31/12/2014 tarihine kadar piyasada bulunabilir.

ç) 29/12/2011 tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri tarafından, 8 inci maddenin ikinci fıkrası ve 45 inci madde hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümlere uyulmaksızın 31/12/2014 tarihinden önce piyasaya arz edilen gıdalar 31/12/2015 tarihine kadar piyasada bulunabilir.

(2) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre kayıt işlemine tabi olan gıda işletmecilerine, birinci fıkraya ilave olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) 5996 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13/12/2010 tarihinden önce faaliyet gösteren ve halen işletmesinin faaliyeti devam eden gıda işletmecileri, üretim izni belgesi bulunan gıdalar için, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ….tarih ve … sayılı izni ile üretilmiştir.” ifadesinin yer aldığı etiketleri, bu bilginin yer aldığı bölümün uygun şekilde kapatılması ve bunun yerine işletme kayıt numarasının belirtilmesi suretiyle 31/12/2014 tarihine kadar kullanabilir. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak işletme kayıt numarasını henüz almamış olan gıda işletmecileri, “işletme kayıt numarası” yerine (b) bendine göre uygun olan bilgiye yer verir.

b) 13/12/2010 tarihinden önce faaliyet gösteren ve halen işletmesinin faaliyeti devam eden gıda işletmecileri ve 13/12/2010 tarihinden sonra işletme kayıt belgesi alan gıda işletmecileri; Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak işletme kayıt numarası alıncaya kadar, ürettikleri veya ambalajladıkları gıdaların etiketlerinde işletme kayıt numarası yerine gıda sicil numarasını/çalışma izin numarasını/işletme kayıt belgesi numarasını belirtirler. Bu bilgi verilirken “Gıda sicil numarası/çalışma izin numarası/işletme kayıt belgesi numarası:…” şeklinde ifade edilir.

c) (b) bendi kapsamında bulunan gıda işletmeleri, işletme kayıt numarası alındıktan sonra piyasaya arz edecekleri gıdaların etiketinde sadece “işletme kayıt numarası” bilgisine yer verebilecekleri gibi,  “işletme kayıt numarası” bilgisinin ilave edilmesi şartıyla (b) bendindeki ifadeler de etikette bulunabilir.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerine göre 31/12/2014 tarihinden önce piyasaya arz edilen gıdalar, 31/12/2015 tarihine kadar piyasada bulunabilir.

(3) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre onay işlemine tabi olan gıda işletmecilerine, birinci fıkraya ilave olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) 5996 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13/12/2010 tarihinden önce faaliyet gösteren ve halen işletmesinin faaliyeti devam eden gıda işletmecileri, üretim izni belgesi bulunan gıdalar için, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ….tarih ve … sayılı izni ile üretilmiştir.” ifadesinin yer aldığı etiketleri, bu bilginin yer aldığı bölümün uygun şekilde kapatılması ve bunun yerine tanımlama işaretine yer verilmesi suretiyle 31/12/2014 tarihine kadar kullanabilir. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak işletme onay numarasını henüz almamış olan gıda işletmecileri, “tanımlama işareti” yerine (b) bendine göre uygun olan bilgiye yer verir.

b) 13/12/2010 tarihinden önce faaliyet gösteren ve halen işletmesinin faaliyeti devam eden gıda işletmecileri; Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak işletme onay numarası alıncaya kadar, ürettikleri veya ambalajladıkları gıdaların etiketlerinde tanımlama işareti yerine gıda sicil numarasını/çalışma izin numarasını belirtirler. Bu bilgi verilirken “Gıda sicil numarası/çalışma izin numarası:…” şeklinde ifade edilir.

c) (b) bendi kapsamında bulunan gıda işletmeleri, işletme onay numarası alındıktan sonra piyasaya arz edecekleri gıdaların etiketinde sadece “tanımlama işareti”ne yer verebilecekleri gibi “tanımlama işareti”nin ilave edilmesi şartıyla (b) bendindeki ifadeler de etikette bulunabilir.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerine göre 31/12/2014 tarihinden önce piyasaya arz edilen gıdalar, 31/12/2015 tarihine kadar piyasada bulunabilir.

(4) İthal edilen gıdaları piyasaya arz eden gıda işletmecilerine, birinci fıkraya ilave olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Bu gıda işletmecileri, üzerinde ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı veya ithal izin tarihi ve numarası bulunan etiketleri mevcut hali ile 1/7/2012 tarihine kadar kullanabilirler.

b) Bu gıda işletmecileri, üzerinde ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı veya ithal izin tarihi ve numarası bulunan etiketleri, üzerindeki “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının …. tarih ve … sayılı izni ile ithal edilmiştir.” ifadesinin yer aldığı bölümün uygun şekilde kapatılması suretiyle 31/12/2013 tarihine kadar kullanabilir.

c) (a) bendine göre 1/7/2012 tarihinden önce ve (b) bendine göre 31/12/2013 tarihinden önce piyasaya arz edilen veya etiketlenen gıdalar, 31/12/2014 tarihine kadar piyasada bulunabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2011

28157 (3. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/2/2012

28201

2-

3/9/2013

28754