TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK22 Mart 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28949

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ

TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinin 3 üncü  maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) 1334/2008/EC sayılı ve 2065/2003/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzükleri ile 872/2012/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğüne paralel olarak,

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) ve (j) bentleri eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

i) Değerlendirilmiş aroma verici maddeler: Değerlendirme ve onayın tamamlandığı maddeleri,

j) Değerlendirmesi devam eden aroma verici maddeler: Risk değerlendirmesi henüz tamamlanmamış olan maddeleri,

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Bu Yönetmelik hükümleri, yatay ve dikey gıda kodeksinde yer alan aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla uygulanır.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (i) ve (j) bentleri eklenmiş olup, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

i) Aroma verici madde olarak 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene piyasaya arz edilmez ve gıdalarda kullanılmaz.

j) Aroma verici madde olarak 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene in ithalatı ve bu maddeyi içeren bir gıdanın ithalatına izin verilmez.

(2) Değerlendirilmiş aroma verici maddeler, Bölüm Ada yer alan Aroma Vericiler ve Kaynak Materyallerin Listesindeki dipnotlarda verilmemiştir.

(3) Halen risk değerlendirmesi devam eden aroma verici maddeler, Bölüm Ada yer alan Aroma Vericiler ve Kaynak Materyallerin Listesinde yer alan ve 1den 4e kadar numaralandırılmış olan dipnotlarda verilmiştir.

(4) Değerlendirmesi devam eden aroma verici maddeler; değerlendirme tamamlanıp Bölüm A, Tablo 1de değerlendirilmiş aroma verici madde olarak listeye ekleninceye veya listeden çıkartılıncaya kadar piyasaya arz edilebilir ve gıdalarda kullanılabilir.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1  (1) 22/3/2014 tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu maddenin üçüncüve dördüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere en geç 31/1/2015 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Bu işletmeciler, uyum süresince, bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümleri hariç bu Yönetmeliğin22/3/2014 tarihinden önce yürürlükte olan hükümlerine tabidirler.

(2) 22/3/2014 tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından piyasaya arz edilen bu Yönetmelik kapsamındaki ürünler ve bu ürünleri içeren gıdalar 31/1/2016 tarihine kadar piyasada bulunabilir.

(3) 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene adlı aroma verici madde, 22/3/2014 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek gıdalarıüretiminde kullanılmaz.

(4) 22/3/2014 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olan ve 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene adlı aroma verici maddeyi içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilir.

MADDE 7  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8  Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2011

28157 (3. Mükerrer)

 

Ekler için tıklayınız

 

DOSYA EKİ İÇİN TIKLAYINIZ