TRT Bandrol Ücretlerine İlişkin Danıştay Kararı Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:
 

Konu:  TRT Bandrol Ücretlerine İlişkin Danıştay Kararı Hk.

Duyuru Özeti:

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar’ın 9. maddesinin ikinci fıkrası ve 10. Maddesi, Danıştay 10. Dairenin Kararı kapsamında iptal edilmiştir.

İptal edilen düzenlemelere ilişkin detaylara aşağıda yer verilmekte olup, söz konusu maddeler için zaten 2018 yılında verilmiş bir yürütmenin durudurulması kararı bulunmaktaydı.

Bandrol Alma Yükümlülüğü – 9/2

MADDE 9 – (2) Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendine göre yapmak isteyenlerin ithal edecekleri eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, Kurum tarafından gümrük idarelerine bildirimde bulunulmasından sonra tamamlanır. – İPTAL EDİLEN FIKRA –

Bandrol Ücretlerinin Takip ve Tahsili – 10 

MADDE 10- (1) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın bandrol ücretinin hiç alınmadığı veya noksan alındığının tespiti halinde 4458 sayılı Kanunda yer alan usul ve esaslara göre takip ve tahsil edilir. İthal edilecek eşyaya ilişkin beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya sonradan kontrolü sonucunda tespit edilen bandrol ücreti arasındaki farklarda, 4458 sayılı Kanun uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre idari para cezası kesilir.

(2) Gümrük idarelerince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen bandrol ücretleri ile cezalar hakkında, 4458 sayılı Kanunun 244 üncü maddesi uyarınca uzlaşma talebinde bulunulabilir. Uzlaşmanın vaki olması halinde uzlaşılan tutara ilişkin tahsil edilen bandrol ücreti Kuruma aktarılır. 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi uyarınca Kurum tarafından tahsil edilen bandrol ücretleri uzlaşmaya konu edilemez. – İPTAL EDİLEN MADDE –

Danıştay’ın iptal Kararında; ilgili düzenlemelerin yetki maddelerine atıf yapılmış ve Bakanlar Kurulunun bandrole tabi olan ürünleri ve tabi olacakları bandrol oranlarını belirlemeye yetkili olduğu, ancak bunun haricinde yeni bir hukuk kuralı koyma sonucunu doğuracak sakilde düzenleme yapma yetkisinin bulunmadığı vurgulanmıştır.

Bu Karar çerçevesinde; ithal edilecek eşyaya ilişkin beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya sonradan kontrolü sonucunda tespit edilen bandrol ücreti arasındaki farklar için, Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi kapsamında cezai işlem uygulanamayacaktır.
                                                                                               
Konuya ilişkin karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Not : Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce daha öncesinde “Yürütmenin Durdurulması Kararı Sonrası TRT Bandrolüne İlişkin Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler”  başlıklı bir dağıtımlı yazı paylaşılmıştı. Danıştay’ın iptal kararından sonra, tespit edilen badrol farklılıkları için GK 234 kapsamında cezai işlem yapılması imkanı kalmamış olsa da, eksik beyan edilen badrol ücretlerine isabet eden KDV ve varsa ÖTV matrahı eksiklikleri için idari para cezası düzenlenebilmektedir.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net